Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Eva Boszorádová PhD.

Národné projekty

* Drive4SIFood - Dopytovo orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny

Demand-driven research for the sustainable and innovative food

Doba trvania: 1.9.2020 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gajdošová Alena CSc.

* Hydrolytické enzýmy mäsožravých rastlín a ich potenciál pre biotechnologické využitie

Hydrolytic enzymes of carnivorous plants and their potential for application in biotechnology

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Libantová Jana CSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ