Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Jozef Šibík PhD.

Medzinárodné projekty

* Integrovaný prístup k ochrane ohrozených rastlín v 21. storočí

An integrated approach to conservation of threatened plants for the 21st Century

Doba trvania: 15.10.2019 - 14.10.2023
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šibíková Mária PhD.

ConservePlants - Zjednocujúci pohľad na udržateľný manažment druhovej diverzity lesov mierneho pásma

Biodiversity of temperate forest taxa orienting management sustainability by unifying perspectives

Doba trvania: 13.11.2019 - 12.11.2023
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šibík Jozef PhD.


Národné projekty

* DD ChangE - Diverzita a distribúcia druhov a spoločenstiev v meniacom sa prostredí

Diversity and distribution of species and communities in changing environment

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šibíková Mária PhD.

* STRAKA - Strom a krajina – vplyv drevín na diverzitu pôdnych mikroorganizmov v poľnohospodárskej krajine

Tree and country – influence of trees on diversity of soil microorganisms in agricultural land

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Adamčík Slavomír PhD.

* POLINES - Včely všetko nestihnú – DNA metabarkódingová analýza biodiverzity opeľovačov pre zlepšenie ich ochrany a ekosystémových služieb

Bees cannot make it all - DNA metabarcoding analysis of pollinator biodiversity for improving their protection and ecosystem services

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čiampor Fedor PhD.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ