Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

PhDr. Ján Beljak, PhD.

ŽIVOTOPIS

Narodil som sa 27.5.1979 v Banskej Bystrici.

Špecializácia/zameranie (Stručný odborný profil):

manažment archeologického a kultúrneho dedičstva na Slovensku

kultúrny obraz v stredoeurópskom barbariku v dobe rímskej a počiatkom obdobia sťahovania národov;

vývoj osídlenia v južnej časti stredného Slovenska.

systematický výskum archeologickej lokality (hrad a hradisko) Pustý hrad vo Zvolene

stredoveké hradyVzdelanie:

1998-2003 Trnavská univerzita v Trnave. Klasická archeológia, história. Diplomová práca obhájená 05.06.2003. Špecializácia: Klasická archeológia.
2001-2004 Jagelovská univerzita (Uniwersytet Jagielloński) v Krakove (Poľsko). Archeológia Poľska a všeobecná archeológia. Diplomová práca obhájená 05.10.2004. Špecializácia: Barbarikum v dobe rímskej.
2003-2007 Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied/Univerzita Komenského v Bratislave – Protohistorické oddelenie: program PhD. (interný doktorand). Téma: Východná enkláva Kvádov.Získanie vyššej vedeckej hodnosti:

PhDr. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. 16. 1. 2009
PhD. Univerzita Komenského v Bratislave. 26. 2. 2009Pedagogická činnosť:

od 2011 - externý pedagóg Univerzita 3.veku na TU vo Zvolene
od 2013 - externý pedagóg Katedra histórie UMB B. BystricaVyznamenania, ocenenia a ceny

2013 Cena Banskobystrického samosprávneho kraja za významné výsledky vo vedeckej činnosti v rámci archeologického výskumu najstaršieho osídlenia a stredovekých hradov v kraji a za angažovanie sa pri praktickom vzdelávaní študentov.
2012 Cena prezidenta Slovenskej republiky. Za výskum vývoja osídlenia na strednom Slovensku s dôrazom na dobu rímsku.
2012 Ocenenie SAV za 1. miesto v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV.
2012 Ďakovný list Primátora Mesta Zvolen kolektívu archeologického výskumu za rozvoj Národnej kultúrnej pamiatky Pustý hrad pri príležitosti XX. ročníka Výstupu na Pustý hrad.
2011 Ďakovný list obce Kubáňovo za uskutočnenie geofyzikálneho merania a zmapovania lokality zaniknutého kostola sv. Andreja-Svorada a Beňadika v Kubáňove 2011Zamestnanie:

Od októbra 2003. Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied; interný doktorand.
Od novembra 2007. Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied; Vedecký pracovník, Oddelenie terénneho výskumu, Pracovisko Zvolen.
Od 1. 2. 2012 vedúci výskumného pracoviska Archeologického ústavu SAV vo Zvolene.Členstvo a funkcie v domácich orgánoch

Od 1. 2. 2012 člen Archeologickej rady, ktorá je odborným, poradným a koordinačným orgánom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pre archeologické výskumy, archeologické nálezy a archeologické náleziská.
Od 1. 1. 2013 člen subkomisie odbornej metodologickej komisie Pamiatkového úradu SR pre archeológiu
Od roku 2010 člen Komisie výstavby a územného rozvoja MsZ vo Zvolene.
Od roku 2013 Komisia SAV pre životné prostredieČlenstvo a funkcie v medzinárodných orgánoch

EAA and EAC Working Group on farming, forestry and rural land management (funkcia: člen)
European Association of Archaeology (funkcia: člen)E-mail:

beljak@savzv.sk, jan.beljak@gmail.comJazykové znalosti:

anglický jazyk – aktívne, poľský jazyk – aktívneZahraničné štipendiá a študijné pobyty:

2001-2004 Jagelovská univerzita v Krakove (Poľsko).
V rámci medziakademickej výmeny SAV v rokoch 2004-2012 viaceré pobyty v Poľsku a Maďarsku (Krakov, Budapešť).Najdôležitejšie realizované archeologické výskumy (výber):

Pustý hrad vo Zvolene. Výskum pravekého hradiska a stredovekého hradu.
Kiarov. Výskum štyroch osád z obdobia neolitu počas výstavby tranzitného SK-HU plynovodu.
Hrabušice - Zelená hura. Výskum stredovekého hradu a opevneného sídla púchovskej kultúry,
Liptovský Trnovec – Ravence. Výskum osady lužickej kultúry,
Dolná Strehová – Roveň. Výskum osady z doby bronzovej a včasného stredoveku,
Zvolen – Val na Drahach.
Vyšný Kubín - Kubínyovský kaštieľ. Výskum novovekého kaštieľa a osady z doby bronzovej.
Ostrá Lúka – Peťuša. Výskum stredovekého hradu.
Hrad Modrý Kameň. Výskum stredovekého hradu.
Hrad Čabraď. Výskum stredovekého hradu.
Hrad Dobrá Niva. Výskum stredovekého hradu.
Zvolen-Čierne zeme. Výskum zaniknutého koryta rieky Hron s nálezmi driev a keramiky z doby bronzovej a vrcholného stredoveku.
Zvolen-Námestie SNP. Výskum intravilánu mesta Zvolen so zvyškami stredovekej architektúry.
Iža-Jednota. Výskum osady kultúry Kosihy-Čaka.
Liptovský Trnovec-Ravence. Výskum osady lužickej kultúry.
Banská Bystrica-Senica. Výskum osady z obdobia včasného stredoveku.
Ladomerská Vieska-Mlyn. Výskum novovekého mlyna.
Hronovce-Rúbaniská. Výskum germánskeho pohrebiska a pravekej osady.
Kremnica-mincovňa. Výskum v priestore najstaršej nepretržite fungujúcej fabriky na Slovensku.