Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

doc. RNDr. Monika Barteková PhD.

Medzinárodné projekty

CardioRNA - Katalýza transkriptomického výskumu kardiovaskulárnych ochorení

Catalysing transcriptomic research in cardiovascular disease

Doba trvania: 3.10.2018 - 2.10.2022
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Barteková Monika PhD.

* EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií

Realising the therapeutic potential of novel cardioprotective therapies

Doba trvania: 19.10.2017 - 18.4.2022
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa DrSc., FIACS


Národné projekty

Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy

Study of new mechanisms of cardioprotection against ischemia-reperfusion injury of the heart: role of extracellular vesicles, non-coding RNAs and impact of metabolic co-morbidities on these mechanisms

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Barteková Monika PhD.

* Úloha makroautofágie a autofágie sprostredkovanej šaperónmi (CMA) v odpovediach a v adaptácii živočíšnych buniek na účinky vyvolané pôsobením doxorubicínu

The role of macroautophagy and chaperone-mediated autophagy (CMA) in the responses and adaptation of animal cells to doxorubicin-induced effects

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančík Miroslav DrSc.

* Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii.

The role of matrix metalloproteinases in pathophysiology of cardiovascular system diseases and their relation to cellular redox signaling.

Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančík Miroslav DrSc.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ