Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

doc. RNDr. Monika Barteková PhD.

Národné projekty

* CARDIOEND - Kardiovaskulárna ochrana sprostredkovaná α1AMPK proti endotelovej dysfunkcii sprostredkovanej metabolickým syndrómom – identifikácia nových rizikových faktorov

Cardiovascular protection mediated by ³1AMPK against metabolic syndrome-mediated endothelial dysfunction 3 identifying new risk factors

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kvandová Miroslava PhD.

CARDIOPROT - Nové aspekty kardioprotekcie prírodnými antioxidantami: vplyv starnutia a komorbidít súvisiacich so životným štýlom

New aspects of cardioprotection by natural antioxidants: role of ageing and lifestyle-related comorbidities

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Barteková Monika PhD.

Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy

Study of new mechanisms of cardioprotection against ischemia-reperfusion injury of the heart: role of extracellular vesicles, non-coding RNAs and impact of metabolic co-morbidities on these mechanisms

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Barteková Monika PhD.

* Úloha makroautofágie a autofágie sprostredkovanej šaperónmi (CMA) v odpovediach a v adaptácii živočíšnych buniek na účinky vyvolané pôsobením doxorubicínu

The role of macroautophagy and chaperone-mediated autophagy (CMA) in the responses and adaptation of animal cells to doxorubicin-induced effects

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančík Miroslav DrSc.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ