Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

doc. RNDr. Monika Barteková, PhD.

Vzdelanie:
1996: Mgr. v odbore Biochémia na PriFUK
2005: PhD. v odbore Biochémia na PriFUK
2009: RNDr. v odbore Biochémia na PriFUK
2018: doc. v odbore Normálna a patologická fyziológia na LFUK

Priebeh zamestnaní:
Ústav pre výskum srdca SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava:
1996-1997: Interný ašpirant
1997-2000: Doktorand v dennej forme štúdia
2000-2005: Odborný pracovník VŠ
2005-2014: Vedecký pracovník
2014- : Samostatný vedecký pracovník
2021- : Vedúca Oddelenia kardiovaskulárnej fyziológie a patofyziológie
Fyziologický ústav LF UK, Sasinkova 2, Bratislava:
2011- : Odborný asistent

Oblasť profesionálneho záujmu:
Kardiovaskulárna fyziológia a patofyziológia, ischemicko-reperfúzne poškodenie myokardu, adaptačné mechanizmy, možnosti využitia polyfenolov v kardioprotekcii, úloha extracelulárnych vezikúl a nekódujúcich RNA v kardioprotekcii

Vedecká činnosť:
>60 vedeckých prác in extenso (z toho 45 v časopisoch s IF)
5 kapitol v zahraničných vedeckých monografiách
1 vysokoškolská učebnica
>1000 citácií
H-index 19 (Scopus)

Študijné pobyty:
1997: Experimental Kardiologie, Max-Planck Institut, Bad Nauheim, Nemecko
2015: Experimental Cardiology, St. Boniface Research Center, Winnipeg, Kanada

Pedagogická činnosť:
od 2011: výučba praktických cvičení a vybraných prednášok z fyziológie na LFUK
od 2014: vedenie 2 bakalárskych prác na PriFUK a 1 na FMFI UK(všetky úspešne obhájené)
od 2015: vedenie 8 diplomových prác: 5 na LFUK (4 obhájené, 1 bežiaca)+ 3 na PriFUK (2 obhájené, 1 bežiaca)
od 2016: vedenie 2 doktorandov na PriFUK (1 obhájená, 1 bežiaca)

Posudková činnosť:
oponovanie 11 diplomových prác (6 na LFUK, 5 na PriFUK)
oponovanie 5 dizertačných prác na LFUK a PriFUK
oponovanie žiadostí o štipendium ako člen komisie Národného štipendijného programu SAIA (2011-2013)
oponovanie 9 VEGA grantov, 2 APVV grantov a 1 grantu pre Maďarskú akadémiu vied (OTKA)
oponovanie >100 vedeckých prác pre domáce a zahraničné vedecké časopisy

Významné členstvá:
2021- : členka snemu SAV
2021- : členka komisie VEGA č. 9 pre lekárske vedy
2018- : podpredsedníčka vedeckej rady CEM
2014-2017: členka vedeckej rady ÚVS
2015- : členka redakčnej rady časopisu Molecular and Cellular Biochemistry
2015- : členka redakčnej rady časopisu CV Network of IACS
2016- : členka výboru Európskej sekcie International Academy of Cardiovascular Sciences
2011-2013: členka komisie Národného štipendijného programu SAIA

Projekty:
zodpovedný riešiteľ: 1 x APVV, 3 x VEGA
zástupca zodpovedného riešiteľa: 2 x VEGA
spoluriešiteľ: 3 x APVV, 2 x COST (členka riadiacej komisie za SR), 5 x VEGA

Ocenenia:
2014 - “Distinguished Service Award in Cardiovascular Science, Medicine and Surgery” od International Academy of Cardiovascular Sciences
2014 - 3.miesto v súťaži o najlepšiu originálnu publikáciu uverejnenú v časopise Cardiology Letters od Slovenskej kardiologickej spoločnosti – spoluator
2014 – Literárny fond – cestovný grant - Winnipeg
2016 – Literárny fond – cestovný grant - Paríž
2018 – Literárny fond – cestovný grant - Amsterdam
2014-2018 - 5 pozvaných prednášok na medzinárodných vedeckých podujatiach

Znalosť cudzích jazykov:
angličtina-plynule, ruština-základy, nemčina-základy