Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Róbert Karul PhD.

Medzinárodné projekty

* Empatia a kultúra

Empathy and Culture

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Vydrová Jaroslava PhD.

* Individual and Collective Subjectivity: Historical and Contemporary Issues

Individual and Collective Subjectivity: Historical and Contemporary Issues

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Stewart Jon PhD., Dr. habil. phil. et theol.

LFUAJH - Letná francúzska univerzita Asociácie Jana Husa

Letná francúzska univerzita Asociácie Jana Husa

Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2022
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Karul Róbert PhD.


Národné projekty

* SYMBOLS - Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr

Philosophical Anthropology in the Context of Current Crises of Symbolic Structures

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Stewart Jon PhD., Dr. habil. phil. et theol.

* Synergia a konflikt ako zdroje kultúrnej identity

-

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Novosád František CSc.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ