Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Ján Mucha CSc.

Národné projekty

BIOMEDIRES II - Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES - II. etapa

Center for Biomedical Research - BIOMEDIRES - II. phase

Doba trvania: 1.1.2020 - 1.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mucha Ján CSc.

PreveLynch - Dlhodobý strategický výskum a vývoj zameraný na výskyt Lynchovho syndrómu v populácii SR a možnosti prevencie nádorov spojených s týmto syndrómom

Long-term strategic research and development focused on the occurrence of Lynch syndrome in the Slovak population and possibilities of prevention of tumors associated with this syndrome

Doba trvania: 1.1.2020 - 1.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mucha Ján CSc.

* AQUARAD - Chronické ionizujúce žiarenie narúša odolnosť vodných rastlín voči škodcom: Štúdium a validácia biochemických mechanizmov

Chronic ionizing radiation compromises resistance to pests in wild aquatic plants: Discovery and validation of biochemical mechanisms

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Danchenko Maksym PhD.

Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení.

Study of structural changes of complex glycoconjugates in the process of hereditary metabolic and civilization diseases.

Doba trvania: 1.1.2020 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mucha Ján CSc.

Vývoj nanoštrukturovaných povlakov s inaktivačným účinkom na vírusy a baktérie pre rôzne typy flexibilných materiálov.

Development of nanostructured coatings with inacticating effect on viruses and bacteria for various types of flexible materials.

Doba trvania: 1.1.2021 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mucha Ján CSc.

Vývoj produktov modifikáciou prírodných látok a štúdium ich multimodálnych účinkov na ochorenie COVID-19.

Development of products by modification of natural substances and study of their mulimodal effects on COVID-19.

Doba trvania: 1.1.2021 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mucha Ján CSc.

Celkový počet projektov: 6

Poznámka: * spoluriešiteľ