Informačná stránka zamestnanca SAV

Prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

 • Geografický časopis = Geographical journal. Editor [2007-2010] A. Grešková, editor in chief [2007-2017] V. Ira, editor [2010-2017] P. Šuška, editor [2016-2017] D. Michniak. Bratislava : Geografický ústav SAV, 1949-. "SCOPUS". Zmena názvu od r. 1953, predtým Geographica Slovaca, Zemepisný sborník. 4x ročne. ISSN 0016-7193. Typ: FAI
 • HANUŠIN, Ján - IRA, Vladimír - KOHÚTKOVÁ, Ivana. Kultúrna krajina v ochrannom pásme NP Veľká Fatra - jej premeny a vnímanie = Cultural landscape in buffer zone of the Veľká Fatra National Parks: its transformation and perception. Rec. Monika Ivanová, Martina Cebecauerová. In Premeny a ochrana historickej kultúrnej krajiny na Slovensku. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2017, s. 121-138. ISBN 978-80-895548-04-0.(Vega č. 2/0023/15 : Analýza časovo-priestorovej dynamiky vybraných štruktúr kultúrnej krajiny Slovenska, ich ochrana a udržateľné využívanie). Typ: ABD
 • IRA, Vladimír. Geografia a antropológia - blízke, alebo vzdialené vedné odbory? Rec. O. Danglová, D. Jerotjevič. In Proti vetru : reflexie k životnému jubileu sociálneho antropológa Juraja Podobu. - Olomouc : Burian a Tichák, s.r.o., 2018, s. 125-134. ISBN 978-80-87274-47-7.(Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)). Typ: AECA
 • IRA, Vladimír. Kultúrna krajina z pohľadu humánnej geografie = Cultural landscape from the human geographical point of view. Rec. Monika Ivanová, Martina Cebecauerová. In Premeny a ochrana historickej kultúrnej krajiny na Slovensku. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2017, s. 21-29. ISBN 978-80-895548-04-0.(Vega č. 2/0023/15 : Analýza časovo-priestorovej dynamiky vybraných štruktúr kultúrnej krajiny Slovenska, ich ochrana a udržateľné využívanie). Typ: AEDA
 • IRA, Vladimír. Ageing and space: a case study of large-scale housing estates. In Knowledge for Ageing Society - Contextualising Ageing : book of abstracts. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, p. 15. ISBN 978-80-223-4556-9.(APVV-15-0184 : STARCI - Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie. Knowledge for Ageing Society - Contextualising Ageing). Typ: AFH
 • IRA, Vladimír - MATLOVIČ, René. Niekoľko poznámok k vývoju geografického myslenia na Slovensku koncom 20. a začiatkom 21. storočí: subjektívna dimenzia. In Geografia na vzostupe? : zborník abstraktov. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2018, p. 114. ISBN 978-80-223-4576-7.(17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti/24. zjazd Českej geografickej společnosti). Typ: AFH
 • IRA, Vladimír. Prof. Lukniš a Geografický časopis. In Sté výročie narodenia profesora Lukniša : zborník z konferencie. - Bratislava : Slovenská geografická spoločnosť pri SAV, 2017, s. 27-28. ISBN 978-80-570-0182-9.(Vedecká konferencia pri príležitosti stého výročia narodenia Prof. RNDr. Michala Lukniša, DrSc.). Typ: AFH
 • Premeny a ochrana historickej kultúrnej krajiny na Slovensku = Transformation and Protection of Historical Cultural Landscape in Slovakia. Eds. Vladimír Ira, Ján Hanušin ; rec. Monika Ivanová, Martina Cebecauerová. Bratislava : Geografický ústav SAV, 2017. 138 s. Geographia Slovaca, 33. ISBN 978-80-895548-04-0(Vega č. 2/0023/15 : Analýza časovo-priestorovej dynamiky vybraných štruktúr kultúrnej krajiny Slovenska, ich ochrana a udržateľné využívanie). Typ: FAI
 • Sté výročie narodenia profesora Lukniša : zborník z konferencie. Zost. Vladimír Ira, Rastislav Cákoci. Bratislava : Slovenská geografická spoločnosť pri SAV, 2017. 47 s. ISBN 978-80-570-0182-9(Vedecká konferencia pri príležitosti stého výročia narodenia Prof. RNDr. Michala Lukniša, DrSc.). Typ: FAI
 • MICHNIAK, Daniel - IRA, Vladimír - ŠUŠKA, Pavel. SK - Slovakia. In COMPASS - Comparative Analysis of Territorial Covernance and Spatial Planning Systems in Europe : Final Report - Additional Volume 3, Phase 1 Questionnaires. - Luxembourg : ESPON, 2018, p. 838-863. ISBN 978-99959-55-55-7. Dostupné na internete: <https://www.espon.eu/planning-systems>(COMPASS – Komparatívna analýza územnej správy a územno-plánovacích systémov v Európe). Typ: BEE
 • OŤAHEĽ, Ján - IRA, Vladimír - HLAVATÁ, Zuzana - PAZÚR, Róbert. Visibility and perception analysis of city monuments: The case of Bratislava city centre (Slovakia). In Moravian Geographical Reports, 2018, vol. 26, no. 1, p. 55-68. (1.435 - IF2017). ISSN 1210-8812. Dostupné na internete: <https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/mgr.2018.26.issue-1/mgr-2018-0005/mgr-2018-0005.pdf>(Vega č. 1/0082/15 : Špecifiká časovo-priestorového správania človeka pod vplyvom spoločensko-ekonomických zmien). Typ: ADCA

  Citácie:
  [2.2] CÁKOCI, R., TOLMÁČI, L. Aktuálny obraz Česka ako turistickej destinácie vytvorený vysokoškolskými študentmi - potenciálnymi návštevníkmi zo Slovenska. In Geografický časopis, 2018, roč. 70, č. 3, s. 273-284. ISSN 0016-7193., Registrované v: SCOPUS

 • UHER, Ana - IRA, Vladimír. Tuzla a okolie - devastácia, obnovenie a revitalizácia kultúrnej krajiny po občianskej vojne v Bosne a Hercegovine. In Geografia na vzostupe? : zborník abstraktov. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2018, p. 84. ISBN 978-80-223-4576-7.(17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti/24. zjazd Českej geografickej společnosti). Typ: AFH

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus