Informačná stránka zamestnanca SAV

Prof. RNDr. Vladimír Ira CSc. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* Endogénny a exogénny potenciál rozvoja marginalizovaných oblastí na Slovensku a v Poľsku
Endogenous and exogenous development potential in Slovak and Polish marginalized areas
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Székely Vladimír CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021


Národné projekty

Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia
Discontinuities in the development of the Slovak geographical thought in the 20th and 21st centuries: Objective and subjective dimensions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Ira Vladimír CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020
* Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)
Evaluation of the transformation of natural and socio-cultural diversity of the cultural landscape in Slovakia (on example of selected areas)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hanušin Ján CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020
* STARCI - Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie
Intergenerational social networks in an aging city, continuity and innovation
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Voľanská Ľubica PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020
* SUBURBA - Suburbanizácia - vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy
Suburbanization - development and impacts on socio-spatial structure in Bratislava hinterland
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šveda Martin PhD.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2020

Celkový počet projektov: 5

Poznámka:
* spoluriešiteľ