Informačná stránka zamestnanca SAV

Prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. - profesijný životopis

Prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc.

Zamestnanie:
1980-1981 Československé stredisko pre životné prostredie, Bratislava, vedecký asistent
1981 - Geografický ústav SAV, Bratislava, vedecký asistent, vedecký pracovník, samostatný vedecký pracovník, riaditeľ (01.07.2006-30.04.2016)
1991-1994 Academia Istropolitana, Bratislava, riaditeľ medzinárodného postgraduálneho programu Environmental Planning and Management
1994-1995 Global Security Programme, Faculty of Social and Political Sciences, University of Cambridge, Cambridge, GSFI Visiting Research Fellow (hosťujúci vedecký pracovník)
2001 Kulturgeografiska Institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Göteborg, hosťujúci vedecký pracovník

Vzdelanie:
1971 – 1976 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, odbor ekonomická a regionálna geografia
1978 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, odbor ekonomická a regionálna geografia – rigorózna práca (RNDr.)
1977-1980 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, interná vedecká ašpirantúra v odbore regionálna geografia – (CSc.)

Vedecko-výskumné zameranie:
urbánna geografia a urbánna ekológia, behaviorálna geografia, geografia času, environmentálna geografia (sociálno-ekonomické aspekty, EIA, SEA), geografické aspekty udržateľnosti a kvality života

Vybrané publikácie:
HANUŠIN, Ján - CEBECAUEROVÁ, Martina - HUBA, Mikuláš - IRA, Vladimír - LACIKA, Ján - MADAJOVÁ, Michala - OŤAHEĽ, Ján - PODOLÁK, Peter. Kultúrna krajina podmalokarpatského regiónu. Bratislava : Geografický ústav SAV, 2013. 157 s. ISBN 978-80-89580-03-3.
WIĘCKOWSKI, Marek - MICHNIAK, Daniel - BEDNAREK-SZCZEPAŃSKA, Maria - CHRENKA, Branislav - IRA, Vladimír - KOMORNICKI, Tomasz - ROSIK, Piotr - STĘPNIAK, Marcin - SZÉKELY, Vladimír - SLESZYŃSKI, Przemysław - ŚWIĄTEK, Dariusz - WIŚNIEWSKI, Rafał. Poľsko-slovenské pohraničie z hľadiska dopravnej dostupnosti a rozvoja cestovného ruchu. Varšava : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polska Akademia Nauk ; Bratislava : Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, 2012. 283 s. ISBN 978-83-61590-93-4.
HANUŠIN, Ján - HUBA, Mikuláš - IRA, Vladimír - PODOLÁK, Peter. Urban and Rural Cultural Landscape in the Functional Urban Region of Bratislava. In Europa XXI : territorial development and cohesion in a multi-scalar perspektive, 2012, vol. 22, p. 163-174. ISSN 1429-7132.
WIĘCKOWSKI, Marek - MICHNIAK, Daniel - BEDNAREK-SZCZEPAŃSKA, Maria - CHRENKA, Branislav - IRA, Vladimír - KOMORNICKI, Tomasz - ROSIK, Piotr - STĘPNIAK, Marcin - SZÉKELY, Vladimír - ŚLESZYŃSKI, Przemysław - ŚWIĄTEK, Dariusz - WIŚNIEWSKI, Rafał. Polish-Slovak Borderland : transport accessibility and tourism. Warszawa : Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2012. 323 s. Prace Geograficzne (Geographical Studies), no. 234. ISBN 978-83-61590-97-2.
HUBA, Mikuláš - IRA, Vladimír - HANUŠIN, Ján. Protected Areas Networking: Results of Central European Enquery. In Pollution and Water Resources, Columbia University Seminar Proceedings : Environmental Protection of Central Europe and USA. vol. XL, 2010-2011. - Columbia : Columbia University - University Seminars ; 2011, s. 49-65. ISBN 978-80-89139-24-8.
CHRENKA, Branislav - IRA, Vladimír. Transformation of tourist landscapes in mountain areas: case studies form Slovakia. In Human Geographies : journal of studies and research in human geography, 2011, vol. 5, no. 2, p. 13-20. (2011 - EBSCO, ProQuest). ISSN 1843-6587.
IRA, Vladimír - PODOLÁK, Peter, eds. Sídelná štruktúra Slovenska (diferenciácie v čase a priestore). Bratislava : Geografický ústav SAV, 2010. 172 s. Geographia Slovaca, 27. ISBN 978-80-970076-8-3. ISSN 1210-3519.
IRA, Vladimír - LACIKA, Ján, eds. Slovak Geography at the Beginning of the 21st Century.. Bratislava : Geografický ústav SAV, 2009. 274 s. Geographia Slovaca, 26. ISBN 978-80-970076-3-8. ISSN 1210-3519.
HANUŠIN, Ján - HUBA, Mikuláš - HUDEK, Vladimír - IRA, Vladimír - MINAROVIČ, Marián - PODOBA, Juraj - PODOLÁK, Peter - SPIŠIAK, Peter - TVRDOŇ, Michal. Monografia kultúrno-historickej a spoločenskej topografie mikroregiónu Zdroje Bielych Karpát. Bratislava : Regionálne environmentálne centrum Slovensko : Geografický ústav SAV, 2008. 154 s. ISBN 978-80-89320-02-
IZAKOVIČOVÁ, Zita - BOLTIŽIAR, Martin - CELER, Slavomír - DAVID, Stanislav - DÍTĚ, Daniel - GAJDOŠ, Peter - HREŠKO, Juraj - IRA, Vladimír - GROTKOVSKÁ, Lucia - KENDERESSY, Pavol - KOZOVÁ, Mária - OSZLÁNYI, Július - PETROVIČ, František - VÁLKOVCOVÁ, Zuzana - VOLOŠČUK, Ivan. Krajinnoekologicky optimálne priestorové a funkčné využitie územia Biosférickej rezervácie Tatry. Bratislava : Veda, 2008. 195 s. ISBN 978-80-224-0998-8.
IRA, Vladimír - MICHÁLEK, Anton - PODOLÁK, Peter. Evaluation of the Territorial Disparities in Selected Aspects of Life Quality in Slovakia. In Regional Disparities in Central Europe. - Bratislava : Slovenská komisia pre UNESCO : NK-MOST Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2008, s. 157-179. ISBN 978-80-85544-56-5.
HANUŠIN, Ján - BETÁK, Juraj - CEBECAUEROVÁ, Martina - GREŠKOVÁ, Anna - HUBA, Mikuláš - IRA, Vladimír - LACIKA, Ján - LEHOTSKÝ, Milan - PODOLÁK, Peter. Protected Areas in the Context of Selected Aspects of Sustainable Development in the Tatra Region. In Geografický časopis : časopis Geografického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2008, roč. 60, č. 2, s. 129-148. (2008 - SCOPUS). ISSN 0016-7193.
IRA, Vladimír - ANDRÁŠKO, Ivan. Quality of Life in the Urban Environment of Bratislava: two Time-Spatial Perspectives. In Geografický časopis : časopis Geografického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2008, roč. 60, č. 2, s. 149-178. (2008 - SCOPUS). ISSN 0016-7193.
IRA, Vladimír, ed. Ľudia, geografické prostredie a kvalita života : Geographia Slovaca 25. Bratislava : Geografický ústav SAV, 2008. 188 s. ISBN 978-80-970076-1-4.
IRA, Vladimír - ANDRÁŠKO, Ivan. Kvalita života z pohľadu humánnej geografie. In Geografický časopis : časopis Geografického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2007, roč. 59, č. 2, s. 159-179. (2007 - SCOPUS). ISSN 0016-7193
HANUŠIN, Ján - HUBA, Mikuláš - IRA, Vladimír. Environmental situation in Slovakia since 1990 in context of sustainability. In Pollution and Water Resources, Columbia University Seminar Proceedings : Environmental Problems in US and Central Europe including social Aspects of both Areas. vol. XXXVII., - Columbia : Columbia University - University Seminars ; 2007, p. 242-263. ISBN 978-80-89139-12-5.
BEZÁK, Anton - DIVINSKÝ, Boris - HAASOVÁ, Gabriela - HORŇÁK, Marcel - HURBÁNEK, Pavol - IRA, Vladimír - KOREC, Pavol - KUSENDOVÁ, Dagmar - MARENČÁKOVÁ, Jana - MICHÁLEK, Anton - MYSLÍKOVÁ, I. - MLÁDEK, Jozef - PASTOR, Karol - PILINSKÁ, Viera - PODOLÁK, Peter - SZÉKELY, Vladimír - VAŇO, Boris. Demogeographical analysis of Slovakia. Editori: Jozef Mládek et al. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. 222 s. ISBN 80-223-2192-3.
IRA, Vladimír - HUBA, Mikuláš - PODOLÁK, Peter. Sustainable development of mountainous rural areas in Slovakia (with the case study Poľana BR). In Rural areas and development : Endogenous factor stimulating rural development. - Warsaw : European Rural Development Network : Institute of Agricultural and Food Economics National Research Institute : Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2006, 2006, vol. 4, p. 111-130. ISBN 83-89666-60-X
IRA, Vladimír. Quality of Life and Urban Space (case studies from city of Bratislava, Slovakia). In Europa XXI : Central and eastern Europe:changing spatial patterns of human activity. - Warszawa : Polish Academy of Sciences, 2005, no. 12, p. 83-96. ISSN 1429-7132
IRA, Vladimír - PAŠIAK, Ján - FAĽŤAN, Ľubomír - GAJDOŠ, Peter, eds. Podoby regionálnych odlišností na Slovensku : príklady vybraných okresov. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2005. 381 s. ISBN 80-855544-39-7.
IRA, Vladimír - ZAPLETALOVÁ, Jana. Spatial distribution changes of Czech nationals in Slovakia and Slovak nationals in Czechia with an emphasis on the period from 1991 - 2001. In Moravian Geographical Reports, 2004, vol. 12, no. 1, s. 51-63. ISSN 1210-8812.
IRA, Vladimír. The changing intra-urban structure of the Bratislava city and its perception. In Geografický časopis : časopis Geografického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2003, roč. 55, č. 2, s. 91-107. ISSN 0016-7193.
TŘEBICKÝ, Viktor - NOVÁK, Josef - IRA, Vladimír - HUBA, Mikuláš - STODULSKI, Wojciech - ERI, Vilma. Road to Sustainability - Economic, Social and Environmental Dimension of Sustainability in Visegrad Countries. 1. vyd. Praha : Institut for Environmental Policy, 2003. 271 s. ISBN 80-903244-0-1.
IRA, Vladimír. Rural space in Slovakia: changes of spatial structures and spatial behavioral patterns. In Acta Universitatis Carolinae : Geographica. - Praha : Univerzita Karlova, 2004, 2003, roč. XXXVIII, č.1, s.119-129. ISSN 0300-5402.
HUBA, Mikuláš - IRA, Vladimír - HANUŠIN, Ján - LEHOTSKÝ, Milan - SZÖLLÖS, Ján. Regional aspects of development towards sustainable Slovakia. In Ekológia /Bratislava/ : medzinárodný časopis pre ekologické problémy biosféry = international journal of the biosphere, 2003, roč. 22, supplement 2, s. 66-78. (0.246 - IF2002). (2003 - Current Contents, SCOPUS, Cambridge Scientific Abstracts, Geo Abstracts). ISSN 1335-342X.
MATLOVIČ, René - IRA, Vladimír - SÝKORA, L. - SZCZYRBA, Z. Procesy transformacyjne struktury przestrzennej miast postkomunistycznych (na przykladzie Pragi, Bratyslawy, Olomuńca oraz Preszowa). In XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście : Miasto postsocjalistyczne - organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. - Lódź : Katedra geografii Miast i Turyzmu Universytetu Lódzkiego, 2002, s. 9-21.
IRA, Vladimír. Geografia času: prístup, základné koncepty a aplikácie. In Geografický časopis : časopis Geografického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2001, roč. 53, č. 3, s. 231-246. ISSN 0016-7193.
IRA, Vladimír. Social, economic and environmental dimesion of sustainable development in protected areas. In Ekológia /Bratislava/ : medzinárodný časopis pre ekologické problémy biosféry = international journal of the biosphere, 2001, roč. 20, supplement 3, s. 305-316. (0.109 - IF2000). (2001 - Current Contents, SCOPUS, Geo Abstracts, Cambridge Scietific Abstracts). ISSN 1335-342X.
HUBA, Mikuláš - HUDEK, Vladimír - CHRENKO, Milan - IRA, Vladimír - KOVÁČ, Martin - KOZOVÁ, Mária - MEDERLY, Peter - ŠVIHLOVÁ, Dana - TOMA, Pavel - VILINOVIČ, Kamil. Trvalo udržateľný rozvoj - výzva pre Slovensko. Bratislava : REC Slovensko, 2001. 127 s. ISBN 80-968591-7-X.
HANUŠIN, Ján - HUBA, Mikuláš - IRA, Vladimír - KLINEC, Ivan - PODOBA, Ján - SZÖLLÖS, Ján. Výkladový slovník termínov z trvalej udržateľnosti. Bratislava : Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR (STUŽ/SR), 2000. 158 s. ISBN 80-968415-3-X.
HUBA, Mikuláš - IRA, Vladimír. Stratégia trvalo udržateľného rozvoja vo vybraných regiónoch. Bratislava : STUŽ/SR, 2000. 192 s. ISBN 80-968415-2-1.
HUBA, Mikuláš - IRA, Vladimír - MAČÁKOVÁ, Slávka - ŠVIHLOVÁ, Dana - ZÁBORSKÁ, Zuzana. Indikátory trvalo udržateľného rozvoja miest. Košice : Vydavateľstvo ETP Slovensko : STUŽ Slovensko, 2000. 99 s. ISBN 80-968196-2-3.
HUBA, Mikuláš - IRA, Vladimír. Preconditions for Sustainable Development of the Tatras. In Geographica Slovenica, 1999, roč. 31, s. 189-200. ISSN 0351-1731.
IRA, Vladimír - HUBA, Mikuláš. Changes of Rural Space in Slovakia from Sustainability Perspective. In Geographica Slovenica, 1999, vol. 31, p. 151-161. ISSN 0351-1731.
HUBA, Mikuláš - IRA, Vladimír. Border Region and its Development from the Sustainability Perspective : (case of Lower Morava River Region, Slovakia). In Moravian Geographical Reports, 1999, vol. 7, no. 2, p. 32-39. ISSN 1210-8812.
OŤAHEĽ, Ján - LEHOTSKÝ, Milan - IRA, Vladimír. Environmental Planning: Principles and Procedures. In Advanced Landscape Synthesis: Concepts and Applications. - Guelph ; Warsaw : FES University of Guelph : FGRS University of Warsaw, 1999, s. 143-155.
IRA, Vladimír. The perception of potential ethnic tensions : (the region of East Slovakia and Northeast Hungary). In Földrajzi Értesítő : geographical bulletin, 1997, vol. XLVI, no. 3-4, s. 161-171. ISSN 0015-5403.
OŤAHEĽ, Ján - LEHOTSKÝ, Milan - IRA, Vladimír. Environmental Planning: Proposal of Procedures (Case Studies). In Ekológia /Bratislava/ : medzinárodný časopis pre ekologické problémy biosféry = international journal of the biosphere, 1997, roč. 16, č. 4, s. 403-420. (0.125 - IF1996). (1997 - Current Contents, Cambridge Scienfitic Abstracts, Geo Abstracts, SCOPUS). ISSN 1335-342X.
IRA, Vladimír. Etnická a religiózna štruktúra obyvateľstva východného Slovenska a percepcia etnických a religióznych napätí. In Geografický časopis : časopis Geografického ústavu Slovenskej akadémie vied, 1996, roč. 48, č. 1, s. 13-34. ISSN 0016-7193.
IRA, Vladimír. Environmental perception and environmental awareness at the area with disturbed environment (upper Nitra region). In Geografický časopis : časopis Geografického ústavu Slovenskej akadémie vied, 1994, roč. 46, č. 2, s. 173-188. ISSN 0016-7193.
IRA, Vladimír - KOLLÁR, Daniel. Behavioural-geographical Aspects of Environmental Quality. In GeoJournal, 1994, vol. 32, no. 3, p. 221-224. ISSN 0343-2521.
IRA, Vladimír. Možnosti využitia niektorých humánno-geografických prístupov v etnológii. In Slovenský národopis, 1994, roč. 42. č. 2, s. 202-206. ISSN 1335-1303.
IRA, Vladimír. La perception de la qualité de vie et de l´environnement dans une région en crise. In Transition, fragmentation, recomposition, la Tchéco-Slovaquie en 1992. - Fontenay aux Roses Cedex : ENS Éditions Fontenay-St Cloud, 1994, s. 153-160. ISBN 2-902126-07-7.
IRA, Vladimír - KOLLÁR, Daniel. Cognition of Environment as the part of the Relationship "Man Environment". In Geographica Slovenica, 1992, roč. 23, s. 463-475. ISSN 0351-1731.
IRA, Vladimír - LEHOTSKÝ, Milan - OŤAHEĽ, Ján. Aspects de diagnostic et de prognostic de la recherche des territoires cencernés par le project de construction d´une autoroute. In Gestions territoriales, evolutions regionales, environment. Editor V. Rey. - Paris : CNRS, Université Paris, 1992, s. 273-287.
LEHOTSKÝ, Milan - OŤAHEĽ, Ján - IRA, Vladimír. Environmental approach of environmental planning (case study the motorway routing). In Ecological management of landscape. Editors A. Kostrowicki, A. Richling, E. Roo-Zelinska, J. Solon. - Warszawa : AKAPIT-DTP, 1990, s. 111-118
LEHOTSKÝ, Milan - OŤAHEĽ, Ján - IRA, Vladimír. Hodnotenie vplyvu diaľnice na krajinu: environmentálny prístup (projekt v Podtatranskej kotline). In Geografický časopis : časopis Geografického ústavu Slovenskej akadémie vied, 1989, roč. 41, č. 1, s. 71-92. ISSN 0016-7193.
BAŠOVSKÝ, O. - PAULOV, J. - IRA, Vladimír. Prostranstvennoje i ekonomičeskoje razvitie Bratislavy i problemy jejo okružajuččej sredy. In Problemy sociaľno-ekonomičeskogo i ekologičeskogo razvitia teritorialnych sistem. - Tbilisi : TU, 1988, s. 113-133.

Pedagogická činnosť:
1992 - Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Behaviorálna geografia Urbánna ekológia)
1991 - 1997 Academia Istropolitana, Bratislava, program Environmental Planning and Management, (Hodnotenie vplyvov na životné prostredie (EIA) a Trvalo udržateľný rozvoj)
1997 – 2004 Academia Istropolitana Nova, Svätý Jur, program Environmental Policy, (Hodnotenie vplyvov na životné prostredie - EIA, Globálne problémy a Trvalo udržateľný rozvoj)
2002 - 2008 Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (Globálne problémy a globalizácia, Humánna ekológia
2008 - Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, Olomouc (Behaviorální geografie a Vývoj geografického myšlení)

Školiteľ v odboroch: humánna geografia, regionálna geografia, environmentálne plánovanie, rozvojové štúdiá.

Jednotlivé prednášky na univerzitách: Waterloo a Guelph (Kanada), Durham, New Hampshire (USA), Minneaspolis, Minnesota (USA), Cambridge (Veľká Británia), Dublin (Írsko), Paris I (Francúzsko), Göteborg (Švédsko), Praha (ČR), České Budějovice (ČR), Liberec (ČR), Nitra a Prešov.

Iné aktivity:
vybrané riešené projekty:
Valorisation and Sustainable Development of Cultural Landscapes using Innovative Participation and Visualisation Techniques – multilateral project of CENTRAL EUROPE 2007-2013 Programme – partners from Germany, Austria, Poland, Czech Republic, Slovenia, Hungary (4/2010-3/2013)
Infrastructural and organisational possibilities of spatial accessibility improvment as a factor for development of Polish-Slovak tourist regions – project of Cross-border Cooperation Programme Poland-Slovak Republic 2007- 2013 (8/2009-6/2012)
Improvement of the protected area network; example: the Tatra region – multilateral project of INTERREG III B CADSES Programme – partners from Austria, Czech Republic, Croatia, Italy, Poland, Slovenia, Ukraine (4/2006/-3/2008)
Integrated Approach of the Recovery of the Cultural Heritage and Sustainable Regional Development – project under ЕЕA Financial Mechanism and Norwegian Financial Mechanism (12/2007-7/2008)
Geografický výskum regionálnych štruktúr a ich časových a priestorových zmien (Geographical research of regional structures and their temporal and spatial changes) – bilateral Czecho-Slovak project (1/2006-12/2008)
Geografický výskum regionálnych štruktúr a ich časových a priestorových zmien (Geographical research of regional structures and their temporal and spatial changes) – bilateral Czecho-Slovak project (1/2009-12/2011)
Human geographical and physical geographical study of the regional problems in Hungary and Slovakia – bilateral Slovak-Hungarian project (1/2007-12/2009) Local and regional development in Central Europe – problems of socio-economic activation – bilateral Slovak-Polish project (1/2007-12/2009)
Mountain National Parks And Biosphere Reserves: sustainability and management – international project INYS (International Networking of Young Scientists) under the agreement between The British Council and the Presidium of the Slovak Academy of Sciences (2006-2007)
Carpathians Enviroment Outlook – project in cooperation with United Nations Environment Programme, Geneva (2007)
Regióny a ich zmeny z hľadiska kvality a udržateľnosti života (Regions and their changes from the perspective of quality and sustainability of life) – project supported by VEGA Research Grant Agency (01/2006-12/2008)
Kultúrno-historická sociálna topografia mikroregiónu Zdroje Bielych Karpát (Culturalhistorical and social topography of the microregion Sources of the White Carpathians – realization of the part of project Interreg IIIB CADSES "Carpathian Project" for REC Slovakia (09/2007-09/2008)
Súťaž študentských esejí Udržateľný spôsob života (Sudents Essays Competition Sustainable Way of Living) – project supported by APVV Grant Agency (01/2008-12/2011)
Súčasný stav a perspektíva vývoja sídelnej štruktúry Slovenska (Current state and perspective of the settlement structure development of Slovakia) – project supported by APVV Grant Agency (02/2008-12/2010)
Udržateľnosť a kvalita života v regiónoch s dôrazom na vplyvy procesov suburbanizácie a marginalizácie (Sustainability and quality of life in regions with emphasis on impacts of suburbanization and marginalization processes) – project supported by VEGA Research Grant Agency (01/2009-12/2011)
Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky (SPECTRA+) (Centre for the Settlement Infrastructure Development of the Knowledge Based Society (SPECTRA+) – project within Operational Programme Bratislava region (04/2009-03/2011)

členstvo vo vedeckých spoločnostiach:
- člen Advisory Board Global Urban Development, Washington, DC
- člen výkonného výboru Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV
- člen The Association of American Geographers
- člen Českej geografickej společnosti
- predseda Slovenského národného geografického komitétu
- podpredseda Spoločnosti pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike
- člen Slovenského národného komitétu programu UNESCO Človek a Biosféra
- člen výkonného výboru Slovenskej asociácie Rímskeho klubu
- člen komisie predsedníctva SAV pre životné prostredie
- člen Vedeckého kolégia SAV pre vedy o Zemi a vesmíre

členstvo v redakčných radách:
- predseda redakčnej rady Geografického časopisu
- predseda redakčnej rady časopisu Geographia Slovaca
- člen redakčnej rady časopisov Životné prostredie, Folia Geographica, Geographia Moravica, Acta Geographica Universitatis Comenianae, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis – Geographica, Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, Revue Roumaine de Geographie a člen Advisory Board časopisu Geographical Bulletin, GRI HAS Budapest

ocenenia:
- Global Security Fellowship, University of Cambridge, Cambridge, Veľká Británia, 1994-1995
- Salzburg Seminar Fellowship (Sustainable Rural Community Development - Session 353), Salzburg Seminar, Salzburg, Rakúsko 1998
- Svenska Institutet Gest Scholarship, Göteborg Universitet, Göteborg , Švédsko, 2001
- Ocenenie za aktívny, tvorivý prínos a podporu aktivít orientovaných na implementáciu trvalo udržateľného rozvoja na Slovensku, UNDP - MŽP SR - REC, 2001
- Hubert H. Humphrey Fellowship, University of Minnesota, Minneapolis, USA, 2002
- Cena SAV za vedecko-výskumnú činnosť (za výsledky v oblasti spolupráce s VŠ), 2008
- Pamätná medaila Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, 2009
- Cena Slovenskej akadémie vied za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť, 2010
- Čestná plaketa SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách, 2012