Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

RNDr. Jana Borovská, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BOROVSKÁ, Jana - FLOREK, Matej - GERHÁTOVÁ, Katarína - RUSŇÁK, Tomáš. Atmospheric deposition of heavy metals in Slovakia [Atmosférická depozícia ťažkých kovov na Slovensku]. In 34th Task Force Meeting : ICP Vegetation, 22-25 February 2021 [elektronický zdroj]. - Bangor : UK Centre for Ecology, Hydrology, 2021, p. 48. Dostupné na internete: https://icpvegetation.ceh.ac.uk/sites/default/files/Final_01032021_ProgrammeAndAbstracts_ICP_Veg_TFM_2021.pdf Typ: AFG
  • BOROVSKÁ, Jana - MOJSES, Matej - RUSŇÁK, Tomáš. Water reservoirs in the Paríž stream catchment [Vodné nádrže v povodí potoka Paríž]. In 6th FORUM CARPATICUM - Linking the environmental, political and societal aspects for Carpathian sustainability : Book of abstracts [elektronický zdroj]. - Brno : Global Change Research Institute of the Czech Academy of Sciences, 2021, p. 98. (Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny. 6th FORUM CARPATICUM - Linking the environmental, political and societal aspects for Carpathian sustainability) Typ: AFG
  • FRONTASYEVA, M. - CHALIGAVA, O. - UZHINSKIY, A. - ZINICOVSCAIA, Inga - CULICOV, O. - VERGEL, K. - YUSHIN, Nikita - HRAMCO, C. - LOPPI, Stefano - EHRENMANN, Z. - AGGENBACH, C. - GEURTS, J. J. M. - NIKOLAEV, I. - KHETAGUROV, K. - LAVRINENKO, Y. - OKAZOVA, Z. - STUKALO, V. - BLINOVA, E. - IONNIDOU, A. - BETSOU, Ch. - TSAKIRI, E. - IOANNIDOU, E. - DIAPOULI, E. - RADNOVIĆ, Dragan - KRMAR, M. - ILIĆ, Miloje - ANIČIC UROŠEVIC, M. - SCHRODER, W. - NICKEL, Stefan - BARANDOVSKI, Lambe - STAFILOV, Trajče - STIHI, Claudia - ENE, A. - TEPANOSYAN, G. - SAHAKYAN, L. - NEIRYNCK, Johan - IZAKOVIČOVÁ, Zita - BOROVSKÁ, Jana - FLOREK, Matej. Moss survey 2020 - 2021 - 2022. Sampling in Covid year of 2020 [Výskum machov 2020 - 2021 - 2022. Vzorkovanie v Covidovom roku 2020]. In 34th Task Force Meeting : ICP Vegetation, 22-25 February 2021 [elektronický zdroj]. - Bangor : UK Centre for Ecology, Hydrology, 2021, p. 8-9. Dostupné na internete: https://icpvegetation.ceh.ac.uk/sites/default/files/Final_01032021_ProgrammeAndAbstracts_ICP_Veg_TFM_2021.pdf Typ: AFE
  • KWON, TaeOh - SHIBATA, Hideaki - KEPFER-ROJAS, Sebastian - SCHMIDT, Inger Kappel - LARSEN, Klaus Steenberg - BEIER, Claus - BERG, Björn - VERHEYEN, Kris - LAMARQUE, Jean-Francois - HAGEDORN, Frank - EISENHAUER, Nico - DJUKIC, Ika** - BOROVSKÁ, Jana - GERHÁTOVÁ, Katarína - MOJSES, Matej - KANKA, Róbert - RUSŇÁK, Tomáš - PISCOVÁ, Veronika - BARNA, Milan. Effects of climate and atmospheric nitrogen deposition on early to mid-term stage litter decomposition across biomes [Účinky klímy a depozície atmosférického dusíka na skorý až strednodobý stav dekompozície opadu naprieč biómami]. In Frontiers in Forests and Global Change : Open access, 2021, vol. 4, article no. 678480. ISSN 2624-893X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/ffgc.2021.678480 Typ: ADMB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus