Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Jana Borovská PhD.

Medzinárodné projekty

REGATA - Štúdium atmosférickej depozície ťažkých kovov v priemyselných regiónoch Slovenska pomocou biomonitorovacích techník, metód jadrovej fyziky a technológií GIS

Atmoheric Deposition of Heavy Metals in Industrial Areas of Slovakia Studied by the Moss Biomonitoring Technique Employing Nuclear and Related Analytical Techniques and GIS Technology

Doba trvania: 1.11.2020 - 31.12.2021
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Borovská Jana PhD.


Národné projekty

* Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku dodnes

Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Piscová Veronika PhD.

* Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny

Research of biocultural values of landscape

Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dobrovodská Marta PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ