Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Martina Cebová PhD.

Národné projekty

* HHTgINFL - Úloha zápalu v rozvoji kardiovaskulárnych komplikácií spojených s metabolickým syndrómom a prediabetom

The role of inflammation in the development of cardiovascular complications associated with metabolic syndrome and prediabetes

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čačányiová Soňa PhD.

Vplyv starnutia a hypertenzie na experimentálny infarkt myokardu

The effect of aging and hypertension on experimental myocardial infarction

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cebová Martina PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ