Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Vlasta Závišová PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* CAMBIOMN - Komplementárne analytické metódy na určenie biodistribúcie magnetických nanočastíc
Complementary analytic methods for the determination of the biodistribution of the magnetic nanoparticles
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Koneracká Martina CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2020
* MAGBIO - Magnetické nanokompozity pre biomedicínu
Magnetic nanocomposites for biomedicine
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária CSc.
Doba trvania: 15.2.2019 - 31.12.2020
* Nanoradiomag - Vývoj a príprava rádionuklidmi značených magnetických nanočastíc dispergovaných vo vodnom prostredí.
Development and production of water-dispersible radionuclide labeled magnetic nanoparticles
Program: EUREKA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Koneracká Martina CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020


Národné projekty

* Funkcionalizácia magnetických nanočastíc na detekciu rakovinových buniek
Functionalization of magnetic nanoparticles for cancer cell detection
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Koneracká Martina CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
* Makroskopicky anizotrópne kompozity na báze kvapalnych kryštálov a magnetických nanočastíc
Macroscopic anisotropic composites based on liquid crystals and magnetic nanoparticles
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tomašovičová Natália CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 5

Poznámka:
* spoluriešiteľ