Information Page of SAS Employee

RNDr. Jozef Kováč CSc. - projects

International projects

* MAGBBRIS - New MAGnetic Biomaterials for Brain Repair and Imaging after Stroke
Nové magnetické biomateriály pre obnovu mozgu a zobrazovanie po mozgovej príhode
Program: ERANET
Project leader: doc. RNDr. Kopčanský Peter CSc.
Duration: 1.3.2018 - 28.2.2021
* MAGSAT - Novel soft magnetic cores tailored for use in space qualified magnetometers and satellite devices
Nové magneticky mäkké jadrá pre satelitné zariadenia a magnetometre pracujúce v kozmických podmienkach.
Program: JRP
Project leader: RNDr. Škorvánek Ivan CSc.
Duration: 1.9.2018 - 31.8.2021
* Preparation and study of structural and magnetic properties of core/shell CoFe2O4/Fe3O4 nanoparticles for advanced magnetic hyperthermia
Príprava a štúdium štruktúrnych a magnetických vlastností CoFe2O4/Fe3O4 nanočastíc typu "core/shell" pre použitie v magnetickej hypertermii
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: RNDr. Škorvánek Ivan CSc.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2021
-
Štúdium nových feromagnetických nanokompozitov
Program: Medziústavná dohoda
Project leader: RNDr. Kováč Jozef CSc.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2021


National projects

-
Magnetizačné procesy kompozitov s magnetickými časticami s modifikovaným povrchom
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kováč Jozef CSc.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
* Rapidly quenched metallic alloys and composites for magnetic and magnetocaloric applications
Rýchlochladené kovové zliatiny a kompozity pre magnetické a magnetokalorické aplikácie
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Škorvánek Ivan CSc.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022
Influence of chemical composition on unique physical properties of modern functional materials
Vplyv chemického zloženia na význačné fyzikálne vlastnosti moderných funkčných materiálov.
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kováč Jozef CSc.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2021
* BMREBCO - Development of REBCO superconductors for biomedical applications
Vývoj REBCO supravodičov pre biomedicínske aplikácie
Program: APVV
Project leader: Ing. Diko Pavel DrSc., akademik US Slovensko
Duration: 1.8.2018 - 30.6.2022

Projects total: 8

Note:
* cosolver