Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Jozef Kačmarčík PhD - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* EMP - Europská Mikrokelvinová Platforma
European Microkelvin Platform
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter DrSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022


Národné projekty

* FRUSTKOM - Frustrované kovové magnetické systémy
Frustrated metallic magnetic systems
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Gabáni Slavomír PhD.
Doba trvania: 1.8.2018 - 30.6.2022
Komplementárne štúdium supravodivosti vybraných materiálov
Complementary study of superconductivity of selected materials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kačmarčík Jozef PhD
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019
* QuTeMaD - Kvantové technológie. materiály a zariadenia
Quantum Technologies, Materials and Devices
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Samuely Peter DrSc.
Doba trvania: 1.7.2017 - 31.12.2020
* PSI - Prechod supravodič - izolant
Superconductor - insulator transition
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Szabó Pavol CSc.
Doba trvania: 1.7.2015 - 30.6.2019

Celkový počet projektov: 5

Poznámka:
* spoluriešiteľ