Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Dr. Oľga Malkin DrSc.

Národné projekty

Pokrok vo výpočte a interpretácii spektroskopických parametrov zlúčenín ťažkých prvkov

Advancing in calculation and interpretation of spectroscopic parameters of heavy element compounds

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Malkin Oľga DrSc.

DKS-pNMR - Vývoj nástrojov pre pokročilú analýzu a predikciu parametrov spektier EPR, NMR a pNMR komplexných systémov obsahujúcich ťažké prvky

Development of tools for advanced analysis and prediction of parameters of EPR, NMR and pNMR spectra of complex systems containing heavy elements

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Malkin Oľga DrSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ