Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Jarmila Mlynáriková PhD.

Národné projekty

* Fázové premeny oxidov kovov v roztavených fluoridových systémoch

Phase changes of metal oxides in fluoride melts

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Boča Miroslav DrSc.

* Fluoridové taveninové systémy pre zelenú výrobu hliníka bez produkcie CO2

Molten fluoride systems for green production of aluminium without CO2 emissions

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šimko František PhD.

* RARE - Interakcia fluoridových taveninových systémov prvkov vzácnych zemín s oxidmi kritických prvkov v kontexte špeciálnych aplikácií

Interaction of fluoride melts of rare earth elements with oxides of critical elements in the context of special applications

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Boča Miroslav DrSc.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ