Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Michal Dubovický CSc.

Národné projekty

* Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov

Prenatal programming of adult diseases: treatment and prevention of outcomes of gestational hypoxia in rat offspring

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mach Mojmír PhD.

Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva.

-

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dubovický Michal CSc.

* Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení.

-

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Bauerová Katarína PhD., DrSc.

* Neuroprotektívny a kardioprotektívny potenciál fenolových kyselín v prevencii civilizačných ochorení

Neuroprotective and cardioprotective potential of phenol acids in the prevention of civilization diseases

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gáspárová Zdenka PhD.

OffRISK - Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo

Novel antidepressant therapy - long term consequencies on offspring

Doba trvania: 1.7.2020 - 28.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dubovický Michal CSc.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ