Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

Mgr. Jana Piroščáková, PhD.

Rok narodenia: 1979
Vysokoškolské vzdelanie: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity Trnava, odbor slovenský jazyk a literatúra – etická výchova (1997 – 2001)
Rok udelenia vedeckej hodnosti: 2005 (PhD.), 2012 (samostatný vedecký pracovník IIa)
Odborné zameranie: romantizmus, romantická poézia, lyrický subjekt, rozprávka, alegória, mytológia, literárny folklorizmus
Jazykové kompetencie: anglický jazyk
Rok nástupu do Ústavu slovenskej literatúry SAV: 2001
Priebeh pracovných pozícií:
2015 - 2018: zástupkyňa riaditeľky ústavu
2018: vedúca Oddelenia textológie a digitálnych projektov