Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

PhDr. Eva Horváthová, PhD.

Národnosť: Slovenská
Štátne občianstvo: Slovenská Republika
Rodinný stav: slobodná
Zamestnávateľ: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied Nitra, OVVS Košice
Vzdelanie:
1995-2000 – Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, aprobácia história - archeológia, denné štúdium
2008 - ukončenie doktorandského štúdia, externá vzdelávacia inštitúcia Archeologický ústav SAV Nitra a FF UK Bratislava, v odbore historické vedy, 71-03-9 archeológia, dizertačná práca na tému Badenská kultúra na východnom Slovensku.
2011-2014 - získanie postdoktorandského miesta SAV z Podporného fondu Š. Schwarza.
2013 - Univerzita Konštantína filozofa v Nitre rigorózna skúška a obhajoba rigoróznej práce na tému Sídlisko badenskej kultúry v Stránskej.
Jazykové znalosti
Ruský jazyk – aktívne
Anglický jazyk – pasívne