Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Lucia Benediková PhD.

Medzinárodné projekty

Memorandum o porozumení medzi AÚ SAV, v.v.i., a Katedrou vied o Zemi a o životnom prostredí, Brooklynská fakulta Univerzity mesta New York

Memorandum of understanding between IA SAS, v.v.i., and Department of Earth and Environmental Sciences, Brooklyn College of the City University of New York

Doba trvania: 6.9.2021 - 6.9.2024
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Benediková Lucia PhD.


Národné projekty

* Archeologické pramene k včasnej dobe dejinnej a začiatku stredoveku v strednom Podunajsku

Archaeological sources to early historic times and Early Middle Ages in the Middle Danube region

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Pieta Karol DrSc.

* Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine

The landscape and settlements of the Celts and Germani Mutual relations, relations in and with the landscape

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Březinová Gertrúda CSc.

Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia

Relics of cultural landscape – identification and interpretation

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Benediková Lucia PhD.

Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej

Influence of the exploitation of natural resources on ways of life in the Bronze Age and Iron Age

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Benediková Lucia PhD.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ