Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Ivana Taranenková PhD.

Medzinárodné projekty

Dynamika vytvárania priestoru a digitalizácia v európskych mestách

Dynamics of placemaking and digitization in Europe´s cities

Doba trvania: 22.11.2019 - 21.11.2023
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Taranenková Ivana PhD.

* Zobrazenie vidieka v stredoeurópskej literatúre (Ostravská univerzita)

Portraying Countryside in Central European Literature (University of Ostrava)

Doba trvania: 15.4.2020 - 14.9.2021
Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana CSc.


Národné projekty

Národnoobrodenecké reprezentácie - mody realizácie, transgresie a tranzície

National Revival Representations – modes of realisation, transgressions and transitions

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Taranenková Ivana PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ