Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.

Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc., Ústav svetovej literatúry SAV a Ped. F UK Bratislava, sa špecializuje na slovenskú, nemeckú a slovanské literatúry. Z politických dôvodov nemohla do roku 1989 knižne publikovať. V rokoch 1995-1998 pôsobila ako hosťujúca docentka na Univerzite v Kolíne nad Rýnom (NSR). V roku 2011 založila komparatívne výskumné pracovisko na Ped. F UK Kabinet Dionýza Ďurišina. Vo svojich 7 vedeckých monografiách sa zaoberá literárnou modernou a tabuizovanými témami, emigráciou, vnútornou emigráciou a disentom. Novou komparatívnou metódou včleňuje neznámu slovenskú literatúru do kánonu a kontextu svetovej literatúry. Je známa aj ako spisovateľka a publicistka. Jej odborné a beletristické diela boli preložené do 8 jazykov.

Osobná webstránka: https://sk.wikipedia.org/wiki/Mária_Bátorová

Hlavné vedecké publikácie:

Bátorová, M.: Dominik Tararka the slovak Don Quixote. Freedom and Dreams. Peter Lang, Frankfurt am Main. Berlin. Bern. Bruxelles. New York. Oxford. Wien. Bratislava. 2015.

BÁTOROVÁ, Mária: Dominik Tatarka slovenský Don Quijote. Sloboda a sny. VEDA: Bratislava 2012. 244 strán, časť Prílohy- 50 príloh archívnych dokumentov. ISBN 978-80-224-1269-8

BÁTOROVÁ, Mária: Jozef Cíger Hronský und die Moderne. Wien: Peter Lang, 2004.

BÁTOROVÁ, Mária: Wasser als Anfang und Ende. Zum Motiv des Wassers im Werke Dominik Tatarka. In: Wasser – Gewässer. Hrs. Kurt Röttgers, Monika Schmitz-Emans. Essen: Verlag die Blaue Eule, 2012, s. 99-107. ISBN 978-3-89924-347-5.

BÁTOROVÁ, Mária: Wenn der Abgrund der menschlichen Existenz die höchste Stufe bedeutet. Über Dominik Tatarka und Albret Camus. In: Oben und Unter. Oberflächen und Tiefen. Hrs. Kurt Röttgers, Monika
Schmitz-Emans. Essen: Die blaue Eule, 2013, s. 91-101. ISBN 978-3-89924-371-0.

Bátorová, M.: Medzi ideálom a ničotou. Eseje a publicistika. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2014, recenzované (prof. Dr. T. Žilka, DrSc. a prof. Dr. I. Pospíšil, DrSc.), s doslovom Iva Pospíšila. 600 strán.

Bátorová, M.: Slovak literature and culture from the "postcolonial" perspective. Primerjalna književnost, letnik 37, št 3, Ljubljana, december 2014 (časopis CC), s. 71 – 85