Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

doc. PhDr. Gabriel Bianchi CSc.

Medzinárodné projekty

ATHENA - Implementácia plánov rodovej rovnosti s cieľom podpory výskumného potenciálu výskumných a výskum-financujúcich organizácií v Európe

ATHENA - Implementing gender equality plans to unlock research potential of RPOs and RFOs in Europe

Doba trvania: 1.2.2021 - 31.1.2025
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Bianchi Gabriel CSc.


Národné projekty

* Rodinné konštelácie s biologickými a nie biologickými deťmi

Family constellations involving biological and non-biological children

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Popper Miroslav CSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ