Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Ján Glasa CSc.

Medzinárodné projekty

FIRElinks - Požiar v systéme Zeme: veda a spoločnosť

Fire in Earth System: Science & Society (FIRElinks)

Doba trvania: 1.6.2019 - 1.6.2023
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Glasa Ján CSc.


Národné projekty

Počítačové modelovanie dynamiky požiaru a jeho dôsledkov

Computer modelling of fire dynamics and effects

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Glasa Ján CSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ