Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Ján Glasa CSc. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

FIRElinks - Požiar v systéme Zeme: veda a spoločnosť
Fire in Earth System: Science & Society (FIRElinks)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Glasa Ján CSc.
Doba trvania: 1.6.2019 - 1.6.2023
WISE-ACT - Širšie dopady a vyhodnocovanie scenárov nasadenia autonómnej a prepojenej dopravy
Wider Impacts and Scenario Evaluation of Autonomous and Connected Transport (WISE-ACT)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Glasa Ján CSc.
Doba trvania: 1.3.2019 - 1.3.2021


Národné projekty

Počítačové modelovanie dynamiky požiaru a jeho dôsledkov
Computer modelling of fire dynamics and effects
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Glasa Ján CSc.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ