Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Jozef Kollár PhD.

Medzinárodné projekty

* MICROCLIM - Pohľad z mikroúrovne na alpínsku flóru v podmienkach zmeny klímy. Prepojenie pozorovaní a modelov na zlepšenie nášho chápania budúcnosti európskych vysokohorských rastlín

A micro-scale perspective on alpine floras under climate change. Linking observations and models to improve our understanding of the future of European high mountain plants

Doba trvania: 1.5.2022 - 30.11.2022
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kanka Róbert PhD.

* DREAM SK-AT - Výskum a manažment rieky Dunaj na Slovensku a v Rakúsku

Danube River Research and Management in Slovakia and Austria

Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2022
Program: European Regional Development Fund (ERDF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kenderessy Pavol Ph.D.


Národné projekty

* Historické a súčasné zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity vplyvom pôsobenia prírodných a antropogénnych faktorov

Historical and present changes in the landscape diversity and biodiversity caused by natural and anthropogenic factors

Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančok Peter CSc.

* URANOS - Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd

Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation.

Doba trvania: 3.4.2020 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Halabuk Andrej PhD.

Vývoj pôdnych vlastností a vegetácie

Evolution of soil properties and vegetation on the former agricultural land

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kollár Jozef PhD.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ