Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BAKOŠ, Vladimír - PICHLER, Tibor. Hľadanie myšlienkovej a životnej syntézy v tvorbe Svätopluka Štúra. In Filozofia, 1981, roč. 36, č. 6, s. 671-691. ISSN 0046-385X. Typ: ADFB
  Citácie:
  [4] KOLLÁR, Karol. Od etiky k apologetike : na pomedzí filozofie, sociológie a ideológie - Andrej Sirácky. Bratislava : Infopress, 2008, s. 88, 89. ISBN 978-80-85402-94-0.
  [4] ŠULAVÍKOVÁ, Blanka. Spor o vedeckosť filozofie v slovenskej filozofii 40. rokov. Bratislava : Album, 2009, s. 24. ISBN 978-80-969908-1-8.
 • PICHLER, Tibor. Miesto a význam slovenského národného obrodenia vo filozofickej tvorbe Svätopluka Štúra. In Filozofia, 1986, roč. 41, č. 5, s. 576-583. ISSN 0046-385X. Typ: ADFB
  Citácie:
  [4] LALÍKOVÁ, E. Realita a filozofia na Slovensku: Ján Lajčiak, Gejza Vámoš a Svätopluk Štúr. Bratislava : Iris, 2010, s. 83. ISBN 978-80-89256-55-6.
  [4] LALÍKOVÁ, E. Za "mantinelmi" slovenskej filozofie. In Filozofické myslenie v stredoeurópskom priestore - tradície a súčasnosť : zborník príspevkov. Košice : SFZ pri SAV, FF UK, FF UPJŠ, 2011, s. 52. ISBN 978-80-970303-2-2.
 • PICHLER, Tibor. Kritický realizmus v povojnových rokoch. In Filozofia, 1988, roč. 43, č. 3, s. 339-347. Typ:
 • PICHLER, Tibor. Stretnutie filozofov v Zwettli r. 1988. In Filozofia, 1988, roč. 43, č. 6, s. 738. Typ:
 • PICHLER, Tibor. O kynickom impulze v súčasnej západnej filozofii. In Filozofia, 1989, roč. 44, č. 4, s. 422-430. Typ:
 • PICHLER, Tibor. Humanistické a realistické myslenie T. G. Masaryka a S. Štúr ako masarykovec. In Filozofia, 1990, roč. 45, č. 5, s. 522-529. ISSN 0046-385X. Typ: ADFB
  Citácie:
  [4] KORENÁ, K. Nietzsche v prácach Svätopluka Štúra. In Podoby filozofovania včera a dnes. Bratislava : Iris, 2009, s. 221. ISBN 978-80-89238-27-9.
  [4] KORENÁ, K. Štúrova kritika Nietzscheho. In Problémy a osobnosti slovenskej filozofie v 20. storočí. Editori L. Kiczko, E. Lalíková, M. Zigo. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, s. 243. ISBN 978-80-223-3529-4.
 • PICHLER, Tibor. Humanitné a realistické myslenie T.G. Masaryka a S. Štúr ako masarykovec. In Filozofia, 1990, roč. 45, č. 5, s. 522-529. ISSN 0046-385X. Typ: ADFB
 • PICHLER, Tibor. Filozofické sympózium o Canettiho diele Masa a moc vo Viedni. In Filozofia, 1990, roč. 45, č. 6, s. 755-756. ISSN 0046-385X. Typ: GII
 • PICHLER, Tibor. Masaryk a dnešok. In Filozofia, 1990, roč. 45, č. 3, s. 338-339. ISSN 0046-385X. Typ: GII
 • PICHLER, Tibor. Nové aspekty pohľadu na problematiku človeka v súčasnej západnej filozofii Typ:
 • PICHLER, Tibor. Die franzoesische Revolution und Schillers Briefe ueber die aesthetische Erziehung des Menschen Typ:
 • PICHLER, Tibor. Téma odcudzenia u Paula Feyerabenda. In Filozofia, 1989, roč. 44, č. 4, s. 28-35. Typ:
 • PICHLER, Tibor. Nietzscheizmus a jeho interpretácie. Moskva : Mysľ, 1973. ISSN 0046-385X Typ:
 • PICHLER, Tibor. Naturalizmus súčasnej filozofie života Typ:
 • PICHLER, Tibor. K filozofickým zdrojom "anarchického" chápania vedy. In Filozofia, 1985, roč. 40, č. 5, s. 583-590. Typ:
 • PICHLER, Tibor. K 500. výročiu narodenia Martina Luthera. In Ateizmus, 1984, roč. 12, č. 1, s. 83-85. Typ:
 • PICHLER, Tibor. Svätopluk Štúr /medailón a výber textov/ Typ:
 • PICHLER, Tibor. Feuchtwanger, dielo a doba. In Príroda a spoločnosť, 1984, roč., č. 13, s. 54-55. Typ:
 • PICHLER, Tibor. Schillerov ideál slobody. In Príroda a spoločnosť, 1984, roč., č. 22, s. 50-52. Typ:
 • PICHLER, Tibor. Kritický ohlas nemeckého iracionalizmu v slovenskom filozofickom myslení. In Filozofia, 1979, roč. 34, č. 3, s. 369-376. Typ:
 • PICHLER, Tibor. Albert Molnár Senecký Typ:
 • PICHLER, Tibor. Filozofia krízy. Berlin : Akademie Verlag, 1982. ISSN 0046-385X Typ:
 • PICHLER, Tibor. Pôvod filozofie a ateizmus. Leningrad : Nauka, 1974. ISSN 0046-385X Typ:
 • PICHLER, Tibor. Ku konceptu československého národa. In Národy, národnosti a etnické skupiny v demokratickej spoločnosti. - Bratislava - Praha : Filozofický ústav SAV - Filosofický ústav ČSAV, 1991, s. 83-85. ISBN 80-7007-022-6. Typ: AED
 • PICHLER, Tibor. Nation und Kultur oder die Identität im Donauraum. In Kulturraum Donau. Zwischen Klischee und Erfahrung. Hrsg. von Wilhelm Petrasch. - Wien : Wiener Urania, 1991, s. 21-30. Typ: AEE
 • PICHLER, Tibor. Canetti bei uns. In Verwandlungs- und Befreiungsversuche in Canettis Masse und Macht. Hrsg. von John Pattillo-Hess. - Wien : Löcker Verlag, 1991, s. 95-99. ISBN 3-85409-186-9. Typ: AEE
 • PICHLER, Tibor. Kritika cynického rozumu. In Filozofia, 1991, roč. 46, č. 5, s. 500-503. ISSN 0046-385X. Recenzia na: Kritik der zynischen Vernunft / P. Sloterdijk. - Frankfurt/Main : Suhrkamp, 1983. Typ: EDI
 • PICHLER, Tibor. Svätopluk Štúr (1901-1991) - vôľa k pravde. In Filozofia, 1992, roč. 47, č. 6, s. 364-366. ISSN 0046-385X. Typ: ADFB
  Citácie:
  [4] KOPČOK, Andrej. Na pomedzí filozofie a politiky : výber z filozofických, sociologických a historických štúdií a článkov. Bratislava - Báčsky Petrovec : Filozofický ústav SAV - Slov. vydav. centrum & Kultúra, 2007, s. 125. ISBN 978-80-969770-0-0.
  [4] LALÍKOVÁ, E. Realita a filozofia na Slovensku: Ján Lajčiak, Gejza Vámoš a Svätopluk Štúr. Bratislava : Iris, 2010, s. 85. ISBN 978-80-89256-55-6.
  [4] LALÍKOVÁ, E. Sto rokov vo vývoji slovenskej filozofie. In Problémy a osobnosti slovenskej filozofie v 20. storočí. Editori L. Kiczko, E. Lalíková, M. Zigo. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, s. 110. ISBN 978-80-223-3529-4.
 • PICHLER, Tibor. Weniger verehren, mehr fragen. In Der Stachel des Befehls. Hrsg. von John Pattillo-Hess. - Wien : Löcker Verlag, 1992, s. 84-89. ISBN 3-85409-202-4. Typ: AEE
 • PICHLER, Tibor. Zmena je magické slovo. Rozhovor s prof. G. F. McLeanom. In Filozofia, 1993, roč. 48, č. 3, s. 167-170. ISSN 0046-385X. Typ: GII
 • PICHLER, Tibor. Modernizačné stratégie v dejinách slovenského politického myslenia Typ:
 • PICHLER, Tibor. The Idea of Slovak Language-Based Nationalism. In Language, Values and the Slovak Nation : Slovak Philosophical Studies, I. Edited by Tibor Pichler and Jana Gašparíková. - Washington, D.C. : The Council for Research in Values and Philosophy, 1994, s. 35-46. ISBN 1-56518-036-4. Typ: AEC
  Citácie:
  [3.1] MAXWELL, Alexander. Choosing Slovakia. Slavic Hungary, the Czechoslovak Language and Accidental Nationalism. London - New York : I. B. Tauris Publishers, 2009, p. 6, 189. ISBN 978 1848850743.
  [3] KAMUSELLA, Tomasz. The Politics of Language and Nationalism in Modern Central Europe. Palgrave Macmillan, 2012, s. 549. ISBN 978-0-230-29473-8.
 • PICHLER, Tibor. Ostmitteleuropäische Reflexionen. In Föderalismus und die Architektur der europäischen Integration. Hrsg. von N. Wenturis. - München : Südosteuropa-Gesellschaft, 1994, s. 125-131. ISBN 3-925450-46-7. Typ: AEC
 • PICHLER, Tibor. Die Eigenständigkeit als Idee des slowakischen sprachbegründeten Nationalismus. In Formen des nationalen Bewusstseins im Lichte zeitgenössischer Nationalismustheorien. Eva Schmidt-Hartmann, Hg. - München : R. Oldenbourg Verlag, 1994, s. 321-330. ISBN 3-486-56022-0. Typ: AEE
  Citácie:
  [3] GÄRTNER, H. State, Nation, and Security in Central Europe Democratic States without Nations. In Forward to the Past? Continuity and Chance in Political Development in Hungary, Austria and the Czech and Slovak Republics. Edited by Lene Bøgh Sørensen and Leslie C. Eliason. Aarhus : Aarhus University Press, 1998, p. 97.
 • PICHLER, Tibor. Slovanstvo a svet budúcnosti. In Filozofia, 1994, roč. 49, č. 6, s. 398-400. ISSN 0046-385X. Recenzia na: Slovanstvo a svet budúcnosti / Ľudovít Štúr. - Bratislava : Slovenský inštitút pre medzinárodné štúdie, 1993. Typ: EDI
 • Language, Values and the Slovak Nation : Slovak Philosophical Studies, I. Edited by Tibor Pichler and Jana Gašparíková. Washington, D.C. : The Council for Research in Values and Philosophy, 1994. 232 p. ISBN 1-56518-036-4 Typ: FAI
  Citácie:
  [3] JAŠUREK, Igor. The unfeasibility of building a political nation in Czechoslovakia 1918-1939. A case study of Milan Hodža. In Středoevropské politické studie (online časopis), ISSN 1212-7817. roč. IX, č. 1, 2007, www.cepsr.com/seps/clanek.php?ID=295
 • PICHLER, Tibor. Dmitrij Čiževskij o Ľudovítovi Štúrovi a dejinách slovenskej filozofie. In Filozofia, 1994, roč. 49, č. 9, s. 611-612. ISSN 0046-385X. Typ: GII
 • PICHLER, Tibor. Peter Sloterdijk: Kritika cynického rozumu. Číta a komentuje T.Pichler. In Slovenské pohľady, 1992, roč. 108, č. 8, s. 92-105. Typ:
 • PICHLER, Tibor. Štúrovská romanticko-realistická koncepcia nacionalizmu. In Filozofia, 1995, roč. 50, č. 12, s. 663-678. ISSN 0046-385X. Typ: ADFB
  Citácie:
  [4.1] GOLEMA, M. Projekt mentálnej urbanizácie v Starých novinách literního umění. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1999, s. 103, 160-163. ISBN 80-8050-246-3.
 • PICHLER, Tibor. Slowakische Panslawismuskonzeptionen. In Föderale Perspektiven für Europa. K. Hahn, M. Husemann-Lüking (Hrsg.). - Münster : LIT Verlag, 1995, s. 175-182. Typ: AEC
 • PICHLER, Tibor. The Twisted Track of Culture and Modernization. In Economics and Politics. Eds. P. Kárász, J. Plichtová, V. Krivý. - Bratislava : Slovak Committee of European Cultural Foundation, 1995, s. 53-58. ISBN 80-85681-09-9. Typ: AED
  Citácie:
  [3.1] HARRIS, E. Nationalism and Democratisation. The Politics of Slovakia and Slovenia. Ashgate Publishing Company, 2002, s. 111, 127. ISBN 0-7546-1890-0.
 • PICHLER, Tibor. Nežný pôvab marginality. In Filozofia, 1995, roč. 50, č. 12, s. 813-814. ISSN 0046-385X. Recenzia na: A marginalitás szelíd bája / Ondrej Mészáros. - Bratislava : Kalligram, 1994. Typ: EDI
 • PICHLER, Tibor. Monografia o Jánovi Palárikovi. In Filozofia, 1995, roč. 50, č. 12, s. 814-816. ISSN 0046-385X. Recenzia na: Ján Palárik. Jeho ekumenizmus a panslavizmus / Jozef Vavrovič. - Martin : Matica slovenská, 1993. Typ: EDI
 • Súčasné podoby filozofie a filozofovania na Slovensku : zborník príspevkov z 1. kongresu slovenskej filozofie (10. - 11. novenbra 1995). Zostavovatelia Jana Balážová, Karol Kollár, Tibor Pichler. Bratislava : Infopress, 1996. 229 s. ISBN 80-85402-21-1 Typ: FAI
  Citácie:
  [4] MARTINKOVIČ, Marcel. Politické myslenie Novej školy : občiansko-národný program Slovenských novín. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2013, s. 216 s. ISBN 978-80-970494-7-8.
 • PICHLER, Tibor. Continuity and Chance. In Building Democratic Societies: Values and Rights. Ed. McLean, G. F. - Washington, D.C. : The Council for Research in Values and Philosophy, 1996, pp. 45-50. Typ: AEC
 • PICHLER, Tibor. Ako prekuknúť moc. In Kritika & Kontext, 1996, roč. 1, č. 3, s. 64-65. Typ:
 • PICHLER, Tibor. Modernisierung in Mitteleuropa und slowakisches politisches Denken Typ:
 • PICHLER, Tibor. Ľudovít Štúr's enttäuschte Hoffnungen Typ:
 • PICHLER, Tibor. Ján Kollár a politika: koncept slovanskej vzájomnosti Typ:
 • PICHLER, Tibor. Past and Present in Slovak Politics. In Forward to the Past? Continuity and Change in Political Development in Hungary, Austria and the Czech and Slovak Republics. - Aarhus : Aarhus University Press, 1997, s. 205-223. ISBN 87-7288-652-8. Typ: ABC
  Citácie:
  [3.1] HARRIS, E. Nationalism and Democratisation. The Politics of Slovakia and Slovenia. Ashgate Publishing Company, 2002, s. 78, 93. ISBN 0-7546-1890-0.
 • PICHLER, Tibor. Ľud ako národ a ľud ako sociálna vrstva: Jonáš Záborský a premýšľanie o sociálnej osvete. In Romboid, 1997, roč. 32, č. 5/6, s. 3-8. Typ: ADFB
  Citácie:
  [2.1] KOLLÁR, Karol. Poznámky k problematike environmentalizmu v slovenskej filozofii. In Filozofia, 2011, roč. 66, č. 10, s. 1031-1038. (2011 - Current Contents, SCOPUS, EBSCO). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [4.1] GOLEMA, M. Projekt mentálnej urbanizácie v Starých novinách literního umění. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1999, s. 100, 120-121. ISBN 80-8050-246-3.
 • PICHLER, Tibor. Canetti, Österreich, Österreicher. In Österreichische Nation : IX. Canetti-Symposion. Eds. John Pattillo-Hess, Mario Smole. - Wien : Löcker Verlag, 1997, s. 31-37. Typ: AEC
 • PICHLER, Tibor. Politické myslenie Jána Palárika: pokus o liberalizmus. In Ideové a literárnohistorické tradície. - Bratislava : Kalligram, 1997, s. 58-62. Typ: AED
 • PICHLER, Tibor. Nationaleiferer oder Bürger: Das Problem der Institutionalisierung. In Bürgertum und bürgerliche Gessellschaft in der Slowakei 1900-1989. Hrsg. Elena Mannová. - Bratislava : Academic Electronic Press, 1997, s. 61-66. Typ: AED
  Citácie:
  [3.1] BABEJOVÁ, Eleonóra. Fin-de siècle Pressburg. Conflict & Cultural Coexistence in Bratislava 1897-1914. East European Monographs, Boulder. New York : Columbia University Press, 2003, p. 328, 338, 358. ISBN 0-88033-515-7.
  [3] BAER, Josette: Revolution, Modus Vivendi or Sovereignty? The Political Thought or the Slovak Nalional Movement from 1861 to 1914. Stuttgart : Ibidem Verlag, 2010, s. 27.
  [3] BUGGE, P. The Making of a Slovak City: The Czechoslovak Renaming of Pressburg/Pozsony/Prešporok, 1918-1919. In Austrian History Yearbook, 2004, Vol. 35, p. 205-207, 208, 210.
  [4] WINKLER, M. Pohľad zblízka a z diaľky: výskum Slovenska v severnej Amerike a stredoeurópske diskusie. In Historický časopis, 2004, roč. 52, č. 2, s. 239-246, 260.
 • PICHLER, Tibor. Za Júliusom Strinkom (1928-1997). In Filozofia, 1997, roč. 52, č. 3, s. 208. Typ: GII
 • PICHLER, Tibor. Filozof slobody a skepsy. Isaiah Berlin (1909-1997). In OS - Fórum občianskej spoločnosti, 1997, roč. 1, č. 8, s. 79-80. Typ:
 • PICHLER, Tibor. Národovci alebo občania (Inštitucionalizácia ako problém). In OS - Fórum občianskej spoločnosti, 1997, roč. 1, č. 8, s. 7-10. Typ:
 • Dejiny filozofie na Slovensku v XX. storočí. Editori Karol Kollár, Andrej Kopčok, Tibor Pichler. 1. vyd. Bratislava : Infopress, 1998. 486 s. ISBN 80-85402-32-7 Typ: FAI
  Citácie:
  [2.1] BAKOŠ, Vladimír. Otázniky nad dejinami slovenskej filozofie. In Filozofia, 2003, roč. 58, č. 10, s. 671-683. (2003 - Current Contents). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] DUPKALA, Rudolf. Filozofovanie na Slovensku: Reflexie a súvislosti. In Filozofia, 2009, roč. 64, č. 6, s. 552-559. (2009 - Current Contents, SCOPUS, EBSCO). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] GLUCHMAN, V. Filozofia (etika) života Martina Rázusa. In Filozofia. ISSN 0046-385X, 2008, roč. 63, č. 10, s. 902., Registrované v: WOS
  [2.1] JEMELKA, P. Ján Maliarik (K 60. výročí úmrtí). In Filozofia. ISSN 0046-385X, 2006, roč. 61, č. 7, s. 569-579., Registrované v: WOS
  [2.1] MARTINKOVIČ, M. Politicko-filozofické východiská mladého S. Hurbana Vajanského v Národných novinách. In Filozofia. ISSN 0046-385X, 2010, roč. 65, č. 10, s. 1003., Registrované v: WOS
  [2.1] VICENÍK, Jozef. Úvahy Svätopluka Štúra o logike. In Filozofia, 2001, roč. 56, č. 9, s. 640-646. ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] ZIGO, M. Slovenská filozofická spoločnosť/Slovenské filozofické združenie a peripetie dotvárania profesionálnej podoby filozofie na Slovensku. In Filozofia. ISSN 0046-385X, 2006, roč. 61, č. 10, s. 804-818., Registrované v: WOS
  [3.1] JAHELKA, T. Dichotomy of East and West in the History of Slovak National Culture. In IHRINGOVÁ, Katarína et al. Kultúrne premeny očami Milana Hamadu. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015, s. 84. ISBN 978-80-7465-147-2.
  [3.1] JAHELKA, T. Dichotómia Východu a Západu v dejinách slovenskej národnej kultúry. In IHRINGOVÁ, Katarína et al. Kultúrne premeny očami Milana Hamadu. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015, s. 65. ISBN 978-80-7465-147-2.
  [4.1] KOVÁČ, D. a kol. Dejiny Slovenskej akadémie vied. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2014, s. 249. ISBN 978-80-224-1316-9.
  [4] JEMELKA, P. – LESŇÁK, S. – ROZEMBERG, A. Environmentalizmus a slovenská filozofia. Trnava : UCM, 2010, s. 191. ISBN 978-80-8105-185-2.
  [4] KOLLÁR, Karol. O. Mészáros: Školská filozofia v bývalom Hornom Uhorsku. In Filozofia, 2008, roč. 63, č. 10, s. 939. ISSN 0046-385X.
  [4] LALÍKOVÁ, E. Realita a filozofia na Slovensku: Ján Lajčiak, Gejza Vámoš a Svätopluk Štúr. Bratislava : Iris, 2010, s. 163. ISBN 978-80-89256-55-6.
  [4] LALÍKOVÁ, E. Reflexia budúcnosti v dielach niektorých slovenských autorov. In Filozofia. ISSN 0046-385X, 2007, roč. 62, č. 10, s. 907.
  [4] LALÍKOVÁ, E. Sto rokov vo vývoji slovenskej filozofie. In Problémy a osobnosti slovenskej filozofie v 20. storočí. Editori L. Kiczko, E. Lalíková, M. Zigo. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, s. 110. ISBN 978-80-223-3529-4.
  [4] LALÍKOVÁ, Erika. Zápas o moderný svet podľa Jána Lajčiaka. In Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie : zborník príspevkov z 2. ročníka slovensko-poľskej medzinárodnej vedeckej konferencie rozšírenej o spoluprácu s predstaviteľmi českej filozofie, Kongresové centrum SAV v Smoleniciach, 14. 4. - 16. 4. 2008. 1. diel. Editor Zlatica Plašienková, Barbara Szotek, Milan Toman. - Bratislava : Iris, 2008, s. 193. ISBN 978-80-89256-18-1.
  [4] MARTINKOVIČ, Marcel. Politické myslenie Novej školy : občiansko-národný program Slovenských novín. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2013, s. 13, 218. ISBN 978-80-970494-7-8.
  [4] MÉSZÁROS, Ondrej. Školská filozofia v bývalom Hornom Uhorsku. Bratislava : Veda, 2008, s. 7. ISBN 978-80-224-0984-1.
  [4] MÜNZ, Teodor. Recepcia a odozvy západnej filozofie v dejinách filozofického myslenia na Slovensku. In Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie : zborník príspevkov z 2. ročníka slovensko-poľskej medzinárodnej vedeckej konferencie rozšírenej o spoluprácu s predstaviteľmi českej filozofie, Kongresové centrum SAV v Smoleniciach, 14. 4. - 16. 4. 2008. 1. diel. Editori Zlatica Plašienková, Barbara Szotek, Milan Toman. Bratislava : Iris, 2008, s. 51. ISBN 978-80-89256-18-1.
  [4] NOVOSÁD, František et al. Hodina filozofie : úvod do filozofie pre stredne pokročilých. Bratislava : Iris, 2004, s. 214. ISBN 80-89018-73-4.
  [4] Na začiatku storočia : 1901-1914. Bratislava : Veda, 2004, s. 284.
  [4] V medzivojnovom Československu 1918 - 1939. Bratislava : Veda, 2012, s. 522. ISBN 978-224-1199-8.
  [4] WAGNEROVÁ, S. Vplyv Darwinovej evolučnej teórie na filozofické myslenie na konci 19. storočia na Slovensku. In Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie : zborník príspevkov z 2. ročníka slovensko-poľskej medzinárodnej vedeckej konferencie rozšírenej o spoluprácu s predstaviteľmi českej filozofie, Kongresové centrum SAV v Smoleniciach, 14. 4. - 16. 4. 2008. 2. diel. Editor Erika Lalíková, Štefan Kostelník, Marek Rembierz. Bratislava : Iris, 2008, s. 315. ISBN 978-80-89256-19-8.
  [4] ZIGO, M. Dva pohľady na život filozofie na FiF UK v 50. až 70. rokoch 20. storočia. In Podoby filozofovania včera a dnes. Bratislava : Iris, 2009, s. 173. ISBN 978-80-89238-27-9.
  [4] ZIGO, M. Tri pohľady na život filozofie na FIF UK v 50. až 80. rokoch 20. storočia. In Problémy a osobnosti slovenskej filozofie v 20. storočí. Editori L. Kiczko, E. Lalíková, M. Zigo. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, s. 40. ISBN 978-80-223-3529-4.
  [4] ZIGO, M. Témy diplomových prác na Katedre filozofie FiF UK v rokoch 1948-1989. In Pohľady do slovenskej filozofie 20. storočia : zborník z konferencie s medz. účasťou konanej dňa 2. 2. 2005 na Katedre filozofie a dejín filozofie FiF UK v Bratislave (pri príležitosti životného jubilea Milana Zigu). Editorky Zlatica Plašienková, Erika Lalíková. Bratislava : All Acta, 2005, s. 153. ISBN 80-969380-0-2.
  [4] ZOUHAR, J. Slovenská filosofie na stránkach České mysli. In Pohľady do slovenskej filozofie 20. storočia : zborník z konferencie s medz. účasťou konanej dňa 2. 2. 2005 na Katedre filozofie a dejín filozofie FiF UK v Bratislave (pri príležitosti životného jubilea Milana Zigu). Editorky Zlatica Plašienková, Erika Lalíková. Bratislava : All Acta, 2005, s. 176. ISBN 80-969380-0-2.
  [6] TURČAN, Ľ. Dejiny filozofie na Slovensku v XX. storočí. In Historický časopis, 2002, roč. 50, č. 3, s. 516-520.
  [6] TURČAN, Ľ. Dejiny filozofie na Slovensku v XX. storočí. In Sociológia, 2001, roč. 33, č. 6, s. 606-610.
 • PICHLER, Tibor. Národovci a občania : o slovenskom politickom myslení v 19. storočí [Patriots and Citizens : on Slovak Political Thinking in the 19th Century]. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1998. 132 s. ISBN 80-224-0533-7 Typ: AAB
  Citácie:
  [1.1] KOBYLIŃSKA, A. Brothers Hungarians...Jan Palarik's Attempt at Renegotiating the Slovak-Hungarian Relations on The tresholdof the 1860s. In Acta Poloniae Historica, 2013, issue 108, p. 78, 82-83, 127, 128. ISSN 0001-6829., Registrované v: WOS
  [2.1] HOLEC, R. "Krátke" dejiny "dlhého" storočia. In Historický časopis, 2007, roč. 55, č. 1, s. 85., Registrované v: WOS
  [2.1] KOLLÁR, Karol. G. Kiliánová - E. Kowalská - E. Krekovičová(eds.): My a tí druhí v modernej spoločnosti. In Filozofia, 2009, roč. 64, č. 10, s. 1005. (2009 - Current Contents, SCOPUS, EBSCO). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] KOLLÁR, Karol. O. Mészáros: Školská filozofia v bývalom Hornom Uhorsku. In Filozofia, 2008, roč. 63, č. 10, s. 939. (2008 - Current Contents). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] KOPČOK, Andrej. Hľadisko modernizácie a nedávna slovenská filozofická minulosť. In Filozofia, 2001, roč. 56, č. 3, s. 149-173. ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] MARTINKOVIČ, M. Politicko-filozofické východiská mladého S. Hurbana Vajanského v Národných novinách. In Filozofia, 2010, roč. 65, č. 10, s. 1002. ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] MARTINKOVIČ, Marcel. Historicistická koncepcia slovanstva v politickom S. H. Vajanského. In Filozofia, 2011, roč. 66, č. 10, s. 1013-1023. (2011 - Current Contents, SCOPUS, EBSCO). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] MARTINKOVIČ, Marcel. Ideový prínos Novej školy do národotvorného myslenia. In Filozofia, 2004, roč. 59, č. 10, s. 766-782. (2004 - Current Contents). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.2] GBÚROVÁ, Marcela. PalÁrik’s liberal-reform concept of addressing the slovak issue. In Slovak Journal of Political Sciences, 2019, vol. 19, no. 1, pp. 5-24. ISSN 1335-9096., Registrované v: SCOPUS
  [2.2] KRIŠTOF, Pavol. Ethical aspects of the non-romantic thinking of Jonáš Záborský and Štefan Launer. In Ethics and Bioethics (in Central Europe). ISSN 13385615, 2020-12-01, 10, 3-4, pp. 146-154. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/ebce-2020-0020., Registrované v: SCOPUS
  [3.1] A History of Modern Political Thought in East Central Europe. Volume I: Negotiating Modernity in the "Long Nineteenth Century". Balázs Trencsényi, Maciej Janowski, Mónika Baár, Maria Falina, and Michal Kopeček. Oxford : Oxford University Press, 2016, p. 302. ISBN 978-0-19-873714-8.
  [3.1] BILIŃSKA, I. Biedermeier Andreja Sládkoviča. In Slovenský romantizmus. Brno : Host, 2019, s. 161, 393. ISBN 978-80-7491-545-1.
  [3.1] BILIŃSKA, I. Ideové východiská konštrukcie slovenského národno-politického priestoru v spevoch Sama Chalupku. In Slovenský romantizmus. Brno : Host, 2019, s. 174, 397. ISBN 978-80-7491-545-1.
  [3.1] DEMMEL, J. A kettõs identitás ára. A békéscsabai Szeberényi Gusztáv és a nemzetiségi kérdés a 19. századi evangélikus egyházban. Békéscsaba : Országos Szlovák Õnkormányzat, 2014, s. 12.
  [3.1] DEMMEL, J. Magyar haza, szlovák nemzet. Alkotmányos szlovák politikal törekvések Magyarországon (1860-1872). Békéscsaba : Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, 2016, s. 9, 13, 38, 40, 129. ISBN 978-615-5615-08-5.
  [3.1] DUDOK, Miroslav. Ribayov Idiotikon. Báčsky Petrovec : Slovenské vydavateľské centrum, 2017, s. 50. ISBN 978-8671034876.
  [3.1] GOSZCZYŃSKA, J. Welkie spory małego narodu. Warszawa : Elipsa, 2015, s. 28, 30, 38, 153. ISBN 978-83-8017-074-2.
  [3.1] KISS SZEMÁN, R. Změna paradigmat národních koncepcí v díle Jána Kollára. Hungarismus, slovanská vzájemnost, čechoslovakismus a ilyrismus. In Bohemica Olomucensia, 2019, roč. 11, č. 1, s. 134. ISSN 1803-876X.
  [3.1] KOBYLIŃSKA, A. - FALSKI, M. - FILIPOWICZ, M. Peryferyjność. Habsbursko-slowiańska historia nieoczywista. Kraków : LIBRON - Filip Lohner, 2016, s. 23, 30, 74, 81. ISBN 978-83-65148-70-4.
  [3.1] KODAJOVÁ, D. Az 1848-1849-es forradalom szlovák emlékezete 1918-ig. In Kor/ridor. Szlovák-magyar tõrténeti folyóirat, 2014, roč. 1, č. 1, s. 26. ISSN 2064-6410.
  [3.1] KRIŠTOF, P. K vzťahu národných elít a národnej kultúry. In IHRINGOVÁ, Katarína et al. Kultúrne premeny očami Milana Hamadu. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015, s. 101. ISBN 978-80-7465-147-2.
  [3.1] KRIŠTOF, P. On the Relationship of National Elites and Culture. In IHRINGOVÁ, Katarína et al. Kultúrne premeny očami Milana Hamadu. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015, s. 118. ISBN 978-80-7465-147-2.
  [3.1] MARTINKOVIČ, Marcel. Transformacija idei slavjanstva i vosprijatie Rossii v slovackoj političeskoj mysli vtoroj poloviny XIX veka. In Filosofskij polilog : žurnal Meždunarodnogo centra izučenija russkoj filosofii, 2017, vypusk 2, s. 41. ISSN 2587-7283. Dostupné na internete: <http://philosophy.spbu.ru/userfiles/rusphil/Polylogue./Polylogue%202./Polylogue2_3.pdf>.
  [3.1] TARANENKOVÁ, I. Konfigurácie slovenského literárneho realizmu. In MIKULOVÁ, M. - TARANENKOVÁ, I. a kol. Konfigurácie slovenského realizmu : synopticko-pulzačný model kultúrneho javu. Brno : Host, 2016, s. 40, 41, 45, 49, 383. ISBN 978-80-7491-546-8.
  [3.1] ZAJAC, P. Model slovenského romantizmu. In Slovenský romantizmus. Brno : Host, 2019, s. 34, 379. ISBN 978-80-7491-545-1.
  [3] AUER, S. Liberal Nationalism in Central Europe. London and New York : Routledge Curzon, 2004, p. 138, 141, 142, 218.
  [3] BAER, Josette. Revolution, Modus Vivendi or Sovereignty? The Political Thought or the Slovak Nalional Movement from 1861 to 1914. Stuttgart : Ibidem Verlag, 2010, s. 31, 63.
  [3] KUBÁTOVÁ, Hana. Nepokradeš! : nálady a postoje slovenské společnosti k židovské otázce, 1938-1945. Praha : Academia, 2013, s. 43, 44. ISBN 978-80-200-2230-1.
  [3] SZABÓ, M. Baer, Josette: Revolution, Modus Vivendi or Sovereignty? The Political Thought of the Slovak National Movement from 1861 to 1914. In Bohemia, 2011, roč. 51, č. 1, s. 281, 282. ISSN 0523-8587.
  [3] Slovakia after Communism and Mečiarism. Ed. Kieran Williams. SSEES Occasional Papers No. 47. London : School of Slavonic and East European Studies, University College, 2000, s. 15. ISBN 0-903425-02-5.
  [4.1] BILIŃSKA, I. Formy národného priestoru v poézii Ľudovíta Štúra. In Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2016, s. 324, 329. ISBN 978-80-88746-32-4.
  [4.1] BYSTRZAK, M. Alexander Matuška v sporoch o Svetozára Hurbana Vajanského v tridsiatych rokoch 20. storočia. Ideové východiská kritiky. In Svetozár Hurban Vajanský. Na rozhraní umenia a ideológie. Ivana Taranenková (ed). Bratislava : Veda, 2018, s. 191. ISBN 978-80-224-1697-9.
  [4.1] DEMMEL, J. Panslávi v kaštieli. Bratislava : Kalligram, 2017, s. 149, 229. ISBN 978-80-89845-88-0.
  [4.1] DEMMEL, J. Slovenská dráma v Uhorsku. In Ľudovít Štúr : štúdie a eseje. Ed. Rudolf Chmel. Bratislava : Kalligram & Literárne informačné centrum, 2015, s. 168. ISBN 978-80-8101-914-2.
  [4.1] DEMMEL, J. Ľudovít Štúr. Zrod moderného slovenského národa v. 19. storočí. Bratislava : Kalligram, 2015, s. 61. ISBN 978-80-8101-879-4.
  [4.1] GBÚROVÁ, M. Štefan Launer (1821-1851) : kritik Štúrovej jazykovej modernizácie vizionár budúcnosti Slovanstva v Európe. Bratislava : VEDA, 2019, s. 85, 108. ISBN 978-80-224-1766-2.
  [4.1] GOSZCZYŃSKA, J. Odtajnenie Tajnej histórie panslavizmu (casus Jozef Podhradský). In Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2016, s. 381, 382, 383. ISBN 978-80-88746-32-4.
  [4.1] KALAJTZIDIS, J. Etické a filozofické prvky v tvorbe Jonáša Záborského. In Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2019/2020): Etika na Slovensku a v Európe (1751-1850) : konferenčný zborník, 20. medzinárodná konferencia, 22. - 23. máj 2019, Prešov. Editor Vasil Gluchman. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2019, s. 92. ISBN 978-80-555-2284-5.
  [4.1] KOMANICKÁ, I. Hornouhorská kamenina: demokratický obrat alebo nástup konzumu? In Domáce a európske súvislosti biedermeiera. Ed. Katarína Beňová. Bratislava : Stimul, 2015, s. 191. ISBN 978-80-8127-144-1.
  [4.1] KOVÁČ, D. Elity v procese formovania moderného slovenského národa. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. Eds. A. Hudek, P. Šoltés. Bratislava : VEDA, 2019, s. 418. ISBN 978-80-224-1778-5.
  [4.1] KRIŠTOF, P. O probléme zodpovednosti v štúrovej koncepcii národa. In Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2019/2020): Etika na Slovensku a v Európe (1751-1850) : konferenčný zborník, 20. medzinárodná konferencia, 22. - 23. máj 2019, Prešov. Editor Vasil Gluchman. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2019, s. 65. ISBN 978-80-555-2284-5.
  [4.1] MARTINKOVIČ, Marcel. K zdrojom občianskeho liberalizmu v slovenskom politickom myslení. In Slovenské politické myslenie v premenách času : zborník štúdií z dejín slovenského politického myslenia. - Trnava : Vydavateľstvo Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2021, s. 26-42. ISBN 978-80-568-0434-6.
  [4.1] MARTINKOVIČ, Marcel. Kontinuita a ruptúrovitosť v slovenskom politickom myslení v poslednej tretine 19. storočia. In Slovenská literatúra, 2015, roč. 62, č. 3, s. 213. ISSN 0037-6973.
  [4.1] MARTINKOVIČ, Marcel. Sloboda v napätí medzi etikou zodpovednosti a etikou zásad. In Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2019/2020): Etika na Slovensku a v Európe (1751-1850) : konferenčný zborník, 20. medzinárodná konferencia, 22. - 23. máj 2019, Prešov. Editor Vasil Gluchman. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2019, s. 29-51. ISBN 978-80-555-2284-5.
  [4.1] Pohľady do nedávnej minulosti a súčasnosti. Príspevok k stavu sociálneho a humanitného poznania. Zostavovateľka Tatiana Sedová. Bratislava : Veda, 2020, s. 35. ISBN 978-80-224-1864-5.
  [4.1] TARANENKOVÁ, I. Fenomén Vajanský. Bratislava : Ars Poetica, 2010, s. 58, 63, 64, 93, 97, 99. ISBN 978-80-89283-41-5.
  [4.1] TARANENKOVÁ, I. Národnoobrodenecké literárne reprezentácie v diskurze slovenského realizmu. In Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2016, s. 427. ISBN 978-80-88746-32-4.
  [4.1] ÁBRAHÁM, Barna. Megmaradni vagy beolvadni? A szlovákság polgárosodása a 19. század második felében. Bratislava : Kalligram, 2016, s. 35, 74, 305. ISBN 978-80-8101-911-1.
  [4] BYSTRICKÝ, V. - KOVÁČ, D. - PEŠEK, J. a kol. Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992. Bratislava : Veda, 2012. 395 s. ISBN 978-80-224-1223-0.
  [4] CHMEL, R. Romantizmus v globalizme : malé národy - veľké mýty. Bratislava : Kalligram, 2009, s. 11, 37. ISBN 978-80-8101-159-7.
  [4] DEMMEL, J. Príbeh jedného hlavyboľu. Jozes Justh a martinské memorandum. In Forum historiae, 2013, roč. 7, č. 2, s. 38. ISSN 1337-6861.
  [4] GBÚROVÁ, M. Dotyky s politikou. Trenčín : Q-EX, 2002, s. 20, 22, 69, 71, 87, 147, 149, 152-153, 156, 158, 160, 183.
  [4] GBÚROVÁ, M. Medzi národným a občianskym. In Národ a národnosti. Prešov : Universum, 2004, s. 41.
  [4] GBÚROVÁ, M. Národný a občiansky princíp v kontexte politického myslenia na Slovensku. In ŠUTAJ, Š. (ed.) Národ a národnosti na Slovensku (v transformujúcej sa spoločnosti - vzťahy a konflikty). Prešov : Universum, 2005, s. 24.
  [4] GOLEMA, M. Typologické paralely túžby po dokonalom jazyku. Banská Bystrica : FHV UMB, 2012, s. 66. ISBN 978-80-557-0439-5.
  [4] HALASZ, I. Súťaž identít a koncepcií politických spoločenstiev v dlhom 19. storočí. In OS - Občianska spoločnosť, 2007, roč. 11, č. 6, s. 121. ISSN 1335-2296.
  [4] HASLINGER, P. Národné alebo nadnárodné dejiny. In Historický časopis, roč. 52, č. 2, s. 269-280, 273.
  [4] HUČKOVÁ, D. Korešpondencia Jána Kollára ako textologický problém. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2012, roč. 59, č. 4, s. 341. ISSN 0037-6973.
  [4] IVANTYŠYNOVÁ, T. " Slovanský národ " Jána Kollára. In Ján Kollár a slovanská vzájomnosť : genéza nacionalizmu v strednej Európe. Zodp. red. T. Ivantyšynová. Bratislava : Stimulus, 2006, s. 56. ISBN 80-969100-4-3.
  [4] KLAMKOVÁ, H. Všeobecnosť antisemitizmu a jedinečnosť holokaustu: príklad Slovenska. In Historický časopis, 2009, roč. 57, č. 4, s. 688. ISSN 0018-2575.
  [4] KOPČOK, Andrej. Na pomedzí filozofie a politiky : výber z filozofických, sociologických a historických štúdií a článkov. Bratislava - Báčsky Petrovec : Filozofický ústav SAV - Slov. vydav. centrum & Kultúra, 2007, s. 191. ISBN 978-80-969770-0-0.
  [4] KRIŠTOF, P. Romantický a neromantický nacionalizmus Ľ. Štura, J. Záborského a Š. Launera. In Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia. Editor M. Martinkovič. Trnava : Filozofická fakulta TU a SSvP, 2011, s. 153. ISBN 978-83-7490-430-8.
  [4] KRIŠTOF, P. Záborského neromantická koncepcia nacionalizmu. In Forum historiae, 2013, roč. 7, č. 2, s. 22, 27, 30. ISSN 1337-6861.
  [4] KÁŠA, P. Medzi rétorizmom, biblickou štylizáciou a mesianizmom. In Fenomén mesianizmu I. Filozofické, teologické a literárnohistorické reflexie. Ed. R. Duplala. Prešov : FF PU, 2001, s. 139.
  [4] KÁŠA, P. Medzi textami a kultúrami. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2011, s. 189. ISBN 978-80-555-0448-3.
  [4] MARTINKOVIČ, M. Metamorfózy idey slovanstva a ich reflexia v slovenskom politickom myslení 19. storočia. In Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia. Editor M. Martinkovič. Trnava : Filozofická fakulta TU a SSvP, 2011, s. 165, 238. ISBN 978-83-7490-430-8.
  [4] MARTINKOVIČ, Marcel. Politické myslenie Novej školy : občiansko-národný program Slovenských novín. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2013, s. 10, 24, 26, 44, 115, 199, 219. ISBN 978-80-970494-7-8.
  [4] MATUS, L. V babylonskom zajatí alebo v zasľúbenej zemi? Kázeň Jána Kollára o verejnom záujme z roku 1848. In Forum historiae, 2013, roč. 7, č. 2, s. 17. ISSN 1337-6861.
  [4] NOVOSÁD, František - PAUER, Jozef - SMREKOVÁ, Dagmar - PALOVIČOVÁ, Zuzana - SMOLKOVÁ, Eva - MURÁNSKY, Martin - KARUL, Róbert. Hodina filozofie : úvod do filozofie pre stredne pokročilých. Bratislava : Iris, 2004, s. 216. ISBN 80-89018-73-4.
  [4] NOVOSÁD, František. Alchýmia dejín. Bratislava : Iris, 2004, s. 15, 197. ISBN 80-89018-72-6.
  [4] SZENTESIOVÁ, L. K vybraným aspektom Vlastného životopisu Jána Francisciho. In Slovenská literatúra, 2011, roč. 58, č. 6, s. 526, 528. ISSN 0037-6973.
  [4] ZALA, B. Národ ako nesamozrejmosť : (príspevky k štúdiu európskych foriem moci). Bratislava : Vyd. Spolku slov. spisovateľov, 2006, s. 50-55. ISBN 80-8061-235-8.
  [6] BODNÁR, J. Národovci a občania. In Filozofia, 2000, roč. 55, č. 8, s. 667-669. ISSN 0046-385X.
  [6] KOLLÁR, Karol. Pohľady nielen na filozofiu. Bratislava : Infopress, 2006, s. 52-55. ISBN 80-85402-81-5.
 • PICHLER, Tibor. Kritický realizmus Svätopluka Štúra. In Dejiny filozofie na Slovensku v XX. storočí. 1. vyd. - Bratislava : Infopress, 1998, s. 228-241. ISBN 80-85402-32-7. Typ: ABD
  Citácie:
  [3] FURJELOVÁ, A. Filozofia Svätopluka Štúra - jedna z podôb masarykizmu na Slovensku. In Brnianske prednášky. Eds. E. Farkašová, L. Bohunická, M. Marcelli. Brno : Vydavatelství MU Brno, 2003, s. 92, 93, 103.
  [4] DUPKALA, R. Scientistické aspekty a súvislosti riešenia problému transcendenta vo filozofii Svätopluka Štúra. In Veda vo filozofickej reflexii III. Prešov : FF PU, 2002, s. 192, 193.
  [4] JEMELKA, P. – LESŇÁK, S. – ROZEMBERG, A. Environmentalizmus a slovenská filozofia. Trnava : UCM, 2010, s. 37. ISBN 978-80-8105-185-2.
  [4] KOLLÁR, Karol. Pohľady nielen na filozofiu. Bratislava : Infopress, 2006, s. 57, 59. ISBN 80-85402-81-5.
  [4] KORENÁ, K. Nietzsche v prácach Svätopluka Štúra. In Podoby filozofovania včera a dnes. Bratislava : Iris, 2009, s. 218, 221. ISBN 978-80-89238-27-9.
  [4] KORENÁ, K. Štúrova kritika Nietzscheho. In Problémy a osobnosti slovenskej filozofie v 20. storočí. Editori L. Kiczko, E. Lalíková, M. Zigo. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, s. 243. ISBN 978-80-223-3529-4.
  [4] LALÍKOVÁ, E. Realita a filozofia na Slovensku: Ján Lajčiak, Gejza Vámoš a Svätopluk Štúr. Bratislava : Iris, 2010, s. 156. ISBN 978-80-89256-55-6.
  [4] LALÍKOVÁ, E. Svätopluk štúr a jeho pohľady na problém života. In Filozofia : z poľskej a slovenskej tvorby. Editor Zlatica Plašienková, B. Szotek. Bratislava - Katovice : All Acta, 2007, s. 51, 52, 56. ISBN 978-80-969788-2-3.
  [4] Slovenský región. In Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Bratislava : Kalligram, 2008, s. 820. ISBN 978-80-8101-103-0.
  [4] ŠULAVÍKOVÁ, Blanka. Spor o vedeckosť filozofie v slovenskej filozofii 40. rokov. Bratislava : Album, 2009, s. 161. ISBN 978-80-969908-1-8.
 • PICHLER, Tibor. Die verdrängte Politik. Ján Kollár und die ethnische Divergenz zwischen Herrschern und Beherrschten. In Achtung vor Anthropologie. Interdisziplinäre Studien zum philosophischen Empirismus und zur transzendentalen Anthropologie. J. Rupitz, E. Schönberger, C. Zehetner (Hg.). - Wien : Turia + Kant, 1998, s. 159-163. ISBN 3-85132-184-7. Typ: AEC
 • PICHLER, Tibor. Svätopluk Štúr. In Slovník českých filozofů. - Brno : Masarykova univerzita, 1998, s. 576-577. ISBN 80-210-1840-2. Typ: BDA
  Citácie:
  [4] KOLLÁR, Karol. Od etiky k apologetike : na pomedzí filozofie, sociológie a ideológie - Andrej Sirácky. Bratislava : Infopress, 2008, s. 90. ISBN 978-80-85402-94-0.
 • PICHLER, Tibor. Isaiah Berlin (1909-1997). Čo znamená sloboda. In Filozofia, 1998, roč. 53, č. 1, s. 61-63. (1998 - Current Contents, WOS). ISSN 0046-385X. Typ: GII
 • PICHLER, Tibor. 1848 und das slowakische politische Denken. In 1848 Revolution in Europa. Verlauf, politische Programme, Folgen und Wirkungen. - Berlin : Duncker & Humblot, 1999, s. 165-172. Typ: ABC
  Citácie:
  [3] MAXWELL, A. Choosing Slovakia. Slavic Hungary, the Czechoslovak Language and Accidental Nationalism. London - New York : I. B. Tauris Publishers, 2009, p. 6, 189. ISBN 978 84885 0743.
  [3] PUTTKAMMER, J. Schulalltag und nationale Integration in Ungarn. Slowaken, Rumänen und Siebenbürger Sachsen in der Auseinandersetzung mit der ungarischen Staatsidee 1867-1914. München : R. Oldenbourg Verlag, 2003, s. 382, 502.
 • PICHLER, Tibor. Chapter II. Continuity and Change: the Role of Tradition. In Interest and Values : <the> Spirit of Venture in a Time of Change. - Washington, D.C. : The Council for Research in Values and Philosophy, 1999, pp. 19-26. ISBN 1-56518-125-5. Typ: ABC
 • PICHLER, Tibor. Hľadanie stratenej pamäti. K politike spomínania v strednej Európe. In Kolektívne identity v strednej Európe v období moderny. Zostavili M. Csáky, E. Mannová. - Bratislava : AEP, 1999, s. 51-58. ISBN 80-88880-35-1. Typ: AED
  Citácie:
  [2.1] KOLLÁR, Karol. G. Kiliánová - E. Kowalská - E. Krekovičová(eds.): My a tí druhí v modernej spoločnosti. In Filozofia, 2009, roč. 64, č. 10, s. 1005. (2009 - Current Contents, SCOPUS, EBSCO). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [3.1] BABEJOVÁ, Eleonóra. Fin-de siècle Pressburg. Conflict & Cultural Coexistence in Bratislava 1897-1914. East European Monographs, Boulder. New York : Columbia University Press, 2003, p. 328, 338. ISBN 0-88033-515-7.
  [3.1] FURJELOVÁ, A. Herderianer oder Herderophile? Zur Rezeptionsgeschichte Herders in der Slowakei und in Tschechen. In MAURER, M. (ed.) Herder und sene Wirkung. Herder und His Impact. Heidelberg : Synchron, Wissenschaftsverlag der Autoren, 2014, s. 335, 340.
  [3] Slovakia after Communism and Mečiarism. Ed. Kieran Williams. SSEES Occasional Papers No. 47. London : School of Slavonic and East European Studies, University College, 2000, s. 15. ISBN 0-903425-02-5.
  [4] KOLLÁR, Karol. Pohľady nielen na filozofiu. Bratislava : Infopress, 2006, s. 72-73. ISBN 80-85402-81-5.
  [4] MALÁ, Z. The Mythicisation of the Personage of Milan Rastislav Štefánik from the Standpoint of Mircea Eliade's Conception of Myth In The Small History of Great Events in Czechoslovakia after 1948, 1968 and 1989. Editor Zuzana Profantová. Bratislava : VEDA, 2006, p. 404. ISBN 978-80-224-0926-1.
  [4] VAŠŠ, Martin. Slovenská otázka v 1. ČSR (1918-1938). Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2011. ISBN 978-80-8115-053-1.
  [4] VRZGULOVÁ, M. Neprežitá, ale aj tak spoločná. Aká je najlepšia politika rozpamätávania? In OS – Fórum občianskej spoločnosti, 2006, roč. 10, č. 1-2, s. 173.
  [4] ZAJAC, P. O umení starnúť. In Slovenská literatúra, 2009, roč. 56, č. 3, s. 235. ISSN 0037-6973.
  [4] ZAJAC, P. Od totálnej citovosti k autobiografickej pamäti. In Vilikovský P. Prózy. Bratislava : Kalligram, 2005, s. 851. ISBN 80-7149-800-9.
 • PICHLER, Tibor. Searching for Lost Memory. On the Politics of Memory in Central Europe. In Collective Identities in Central Europe in Modern Times. Compiled by Moritz Csáky and Elena Mannová. - Bratislava : Institute of History of the Slovak Academy of Sciences, 1999, s. 53-61. ISBN 80-88880-36-X. Typ: AEF
  Citácie:
  [3] HIEDERHAUSER, E. Kollektív identitás Közep-Európában. In Klió, 2003, roč. 12, č. 1.
 • Interest and Values : <the> Spirit of Venture in a Time of Change : Slovak Philosophical Studies, II. Edited by Tibor Pichler, Jana Gašparíková. Washington, D.C. : The Council for Research in Values and Philosophy, 1999. 155 p. ISBN 1-56518-125-5 Typ: FAI
 • PICHLER, Tibor. Misslungene Moderne als verfehlte Zivilität: Die Entwicklung eines Problemeinsatzes. In Das Ende der Eindeutigkeit. Zur Frage des Pluralismus in Moderne und Postmoderne. Studien zur Moderne 13. - Wien : Passagen Verlag, 2000, s. 45-56. Typ: ABC
 • PICHLER, Tibor. "Jánošíčenie" (O kariére jedného pojmu). In Historik v čase a priestore : laudatio Ľubomírovi Liptákovi. Zost. I. Kamenec - E. Mannová - E. Kowalská. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2000, s. 129-137. ISBN 80-224-0651-1. Typ: AED
  Citácie:
  [2.1] MIHÁLIKOVÁ, S. Political Symbolism of Slovakia: Between the Cross and European Star. In Sociológia, 2005, roč. 37, č. 6, s. 529-552., Registrované v: WOS
  [4] HLÔŠKOVÁ, H. Národný hrdina Juraj Jánošík. In KREKOVIČ, E. - MANNOVÁ, E. - KREKOVIČOVÁ, E. (zost.) Mýty naše slovenské. Bratislava : Academic Electronic Press, 2005, s. 103.
 • PICHLER, Tibor. Volksgeist und Politik. In Pluralitäten, Religionen und kulturelle Codes. - Innsbruck, Wien, München, Bozen : Studien Verlag, 2001, s. 179-188. Typ: ABC
 • PICHLER, Tibor. Svätopluk Štúr a politika ideí. In Filozofia, 2001, roč. 56, č. 9, s. 601-606. (2001 - Current Contents, WOS). ISSN 0046-385X. Typ: ADDB
  Citácie:
  [3.1] FURJELOVÁ, A. Herderianer oder Herderophile? Zur Rezeptionsgeschichte Herders in der Slowakei und in Tschechien. In MAURER, M. (ed.) Herder und seine Wirkung. Herder und His Impact. Heidelberg : Synchron, Wissenschaftsverlag der Autoren, 2014, s. 343.
  [4] LALÍKOVÁ, E. Reflexia budúcnosti v dielach niektorých slovenských autorov. In Filozofia. ISSN 0046-385X, 2007, roč. 62, č. 10, s. 907.
 • PICHLER, Tibor. "Jánošíčenie" - Rebelling (On the Career of a Concept). In Human Affairs, 2001, roč. 11, č. 2, s. 122-129. Typ: ADFB
 • PICHLER, Tibor. Probleme, Möglichkeiten und Grenzen eines slowakischen Liberalismus dargestellt am Beispiel Ján Paláriks. In Die Habsburgermonarchie und die Slowaken 1849-1867. Hrsg. von Dušan Kováč, Arnold Suppan, Emilia Hrabovec. - Bratislava : Academic Electronic Press, 2001, s. 111-116. ISBN 80-88880-47-5. Typ: AED
  Citácie:
  [2.2] MARTINKOVIČ, Marcel. Ethics of responsibility in Ján Palárik’s civic liberalism. In Ethics & Bioethics (in Central Europe), 2020, vol. 10, no. 3-4, pp. 133-145. ISSN 1338-5615 (print), 2453-7829 (online). Dostupné na: https://doi.org/10.2478/ebce-2020-0014, Registrované v: SCOPUS
  [4] KOVÁČ, D. O historiografii a spoločnosti. Bratislava : Prodama, 2010, s. 41. ISBN 978-80-89396-09-2.
 • PICHLER, Tibor. Svätopluk Štúr (1901-1981). In Filozofia, 2001, roč. 56, č. 9, s. 593. (2001 - Current Contents, WOS). ISSN 0046-385X. Typ: GII
 • PICHLER, Tibor. Slovenské politické myslenie v 19. storočí - kľúčové problémy. In Filozofia, 2002, roč. 57, č. 1, s. 15-20. (2002 - Current Contents, WOS). ISSN 0046-385X. Typ: ADDB
  Citácie:
  [2.1] MARTINKOVIČ, Marcel. Ideové paralely a odlišné stratégie v slovenskom politickom myslení. In Filozofia, 2008, roč. 63, č. 10, s. 892-900. ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [3.1] KOBYLIŃSKA, A. - FALSKI, M. - FILIPOWICZ, M. Peryferyjność. Habsbursko-slowiańska historia nieoczywista. Kraków : LIBRON - Filip Lohner, 2016, s. 24. ISBN 978-83-65148-70-4.
  [4.1] KRÁTKY, Matúš. Emócie medzi Starou a Novou školou slovenskou v čase ich prvého konfliktu. In Dejiny : internetový časopis, 2020, č. 1, s. 37. ISSN 1337-0707. http://dejiny.unipo.sk/PDF/2020/04_1_2020.pdf
  [4.1] MARTINKOVIČ, Marcel. Kontinuita a ruptúrovitosť v slovenskom politickom myslení v poslednej tretine 19. storočia. In Slovenská literatúra, 2015, roč. 62, č. 3, s. 213. ISSN 0037-6973.
  [4.1] MARTINKOVIČ, Marcel. Sloboda v napätí medzi etikou zodpovednosti a etikou zásad. In Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2019/2020): Etika na Slovensku a v Európe (1751-1850) : konferenčný zborník, 20. medzinárodná konferencia, 22. - 23. máj 2019, Prešov. Editor Vasil Gluchman. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2019, s. 29-51. ISBN 978-80-555-2284-5.
  [4] MARTINKOVIČ, Marcel. Politické myslenie Novej školy : občiansko-národný program Slovenských novín. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2013, s. 10, 219. ISBN 978-80-970494-7-8.
  [4] MATUS, L. V babylonskom zajatí alebo v zasľúbenej zemi? Kázeň Jána Kollára o verejnom záujme z roku 1848. In Forum historiae, 2013, roč. 7, č. 2, s. 8, 9. ISSN 1337-6861.
 • PICHLER, Tibor. Práca ako cnosť a vzdor. In Kritika & Kontext, 2002, roč. 7, č. 2-3, s. 57-59. Typ: ADFB
  Citácie:
  [4] SMREKOVÁ, Dagmar - PALOVIČOVÁ, Zuzana. Dobro a cnosť : etická tradícia a súčasnosť. Recenzenti E. Farkašová, F. Novosád. 1. vyd. Bratislava : Iris, 2003. 164 s. ISBN 80-89018-15-7.
 • PICHLER, Tibor. Filozofia v kultúrnom kontexte. In Filozofia, 2002, roč. 57, č. 2, s. 137-138. (2002 - Current Contents, WOS). ISSN 0046-385X. Recenzia na: Filozofia v kultúrnom kontexte. Zborník z konferencie. Vydané pri príležitosti životného jubilea prof. Milana Zigu. - Bratislava : Mirox, 2001. Typ: EDI
 • PICHLER, Tibor. Dejiny a pohyb ideí v slovenskom politickom myslení. In Filozofia, 2003, roč. 58, č. 10, s. 684-689. (2003 - Current Contents, WOS). ISSN 0046-385X. Typ: ADDB
  Citácie:
  [2.1] BILASOVÁ, V. Étos a národné vedomie. In Filozofia. ISSN 0046-385X, 2006, roč. 61, č. 10, s. 874., Registrované v: WOS
  [2.1] ŠULAVÍKOVÁ, Blanka. "Odklínanie povestí" ako hľadanie národnej identity. In Filozofia, 2004, roč. 59, č. 10, s. 757-765. (2004 - Current Contents). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [3] BAER, Josette: Revolution, Modus Vivendi or Sovereignty? The Political Thought or the Slovak Nalional Movement from 1861 to 1914. Stuttgart : Ibidem Verlag, 2010, p. 10.
  [3] BILASOVÁ, V. - ŽEMBEROVÁ, V. Filozofický, kultúrny a vývinový kontext slovanstva - mýtus alebo vízia? In CZARNECKI, P. Filozofia blizsza zyciu. Tom I. Warszawa : WSFZ, 2005, s. 26-38.
  [4] BILASOVÁ, V. - ŽEMBEROVÁ, V. Fenomén slovanstva - filozofické a kultúrne kontexty. In Fenomén slovanstva (jeho filozofické, teologické, politologické a literárnohistorické reflexie na Slovensku). Prešov : Prešovská univerzita, 2004, s. 57, 64.
 • PICHLER, Tibor. O zbraniach a obrane bezmocných. In Hľadanie zmyslu : dielo literárneho vedca, kritika a historika kultúry Milana Hamadu a hodnotové kritériá. Editor František Novosád. - Bratislava : Literárna nadácia Studňa, 2003, s. 30-32. ISBN 80-968493-7-9. Typ: AEF
  Citácie:
  [4] HAMADA, M. Kritické komentáre. Zväzok prvý. Levice : KK Bagala, 2011, s. 7. ISBN 978-80-8108-038-8.
 • PICHLER, Tibor. Sui caratteri romantici e non romantici del pensiero politico slovacco. In Oltre il nazionalismo. Le nuove storiografie dell'est. - Napoli : L'ancora del mediterraneo, 2004, p. 175-188. ISBN 88-8325-126-1. Typ: ABC
  Citácie:
  [3.1] LAUDIERO, A. La Primavera di Praga e le sue Stagioni. Roma : Viella, 2018, s. 304. ISBN 978-88-3313-000-2.
 • PICHLER, Tibor. Slovanstvo ako európanstvo. Štěpan Launer a jeho predstava modernizácie. In Filozofia, 2004, roč. 59, č. 10, s. 697-706. (2004 - Current Contents, WOS). ISSN 0046-385X. Typ: ADDB
  Citácie:
  [2.1] MARTINKOVIČ, Marcel. Historicistická koncepcia slovanstva v politickom S. H. Vajanského. In Filozofia, 2011, roč. 66, č. 10, s. 1013-1023. (2011 - Current Contents, SCOPUS, EBSCO). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.2] KRIŠTOF, Pavol. Ethical aspects of the non-romantic thinking of Jonáš Záborský and Štefan Launer. In Ethics and Bioethics (in Central Europe). ISSN 13385615, 2020-12-01, 10, 3-4, pp. 146-154. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/ebce-2020-0020., Registrované v: SCOPUS
  [3.1] KOBYLIŃSKA, A. - FALSKI, M. - FILIPOWICZ, M. Peryferyjność. Habsbursko-slowiańska historia nieoczywista. Kraków : LIBRON - Filip Lohner, 2016, s. 29. ISBN 978-83-65148-70-4.
  [3.1] KRIŠTOF, P. K vzťahu národných elít a národnej kultúry. In IHRINGOVÁ, Katarína et al. Kultúrne premeny očami Milana Hamadu. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015, s. 100. ISBN 978-80-7465-147-2.
  [3.1] KRIŠTOF, P. On the Relationship of National Elites and Culture. In IHRINGOVÁ, Katarína et al. Kultúrne premeny očami Milana Hamadu. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015, s. 118. ISBN 978-80-7465-147-2.
  [4] KRIŠTOF, P. Romantický a neromantický nacionalizmus Ľ. Štura, J. Záborského a Š. Launera. In Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia. Editor M. Martinkovič. Trnava : Filozofická fakulta TU a SSvP, 2011, s. 153. ISBN 978-83-7490-430-8.
  [4] MÉSZÁROS, Ondrej. Školská filozofia v bývalom Hornom Uhorsku. Bratislava : Veda, 2008, s. 179. ISBN 978-80-224-0984-1.
 • PICHLER, Tibor. Svätopluk Štúr a polityka idei. In Z prac badawczych wspólczesnych filozofów slowackich. Ed. Cz. Glombik. - Katowice : Wydawnictwo Universytetetu Slaskiego, 2004, s. 40-49. ISBN 83-226-1336-9. Typ: AEC
 • PICHLER, Tibor. Národ, iní a republika. In Národ a národnosti na Slovensku. Ed. Š. Šutaj. - Prešov : Universum, 2004, s. 78-83. ISBN 80-89046-20-7. Typ: AED
  Citácie:
  [3] ŠUTAJ, Š. Problémy etnickej identity: lokálna, regionálna a národná identita. In Identita, história a kultúra. Dejiny Slovákov na Dolnej zemi : zborník konferencie 11. - 12. novembra 2010 - Budapešť. Ed. A. Kováčová. Budapešť - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2011, s. 26. ISBN 978-963-88583-5-1.
 • PICHLER, Tibor. Skryté a nechcené politikum slovanskej vzájomnosti (Koncepcia Jána Kollára). In Fenomén slovanstva (jeho filozofické, teologické, politologické a literárnohistorické reflexie na Slovensku). Eds. V. Bilasová, R. Dupkala, V. Žemberová. - Prešov : Prešovská univerzita, 2004, s. 77-86. ISBN 80-8068-280-1. Typ: AED
  Citácie:
  [2.1] MARTINKOVIČ, Marcel. Idea slovanskej vzájomnosti v interpretácii predstaviteľov Novej školy. In Filozofia, 2005, roč. 60, č. 10, s. 804-818. (2005 - Current Contents). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [4] KRIŠTOF, P. Romantický a neromantický nacionalizmus Ľ. Štura, J. Záborského a Š. Launera. In Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia. Editor M. Martinkovič. Trnava : Filozofická fakulta TU a SSvP, 2011, s. 153. ISBN 978-83-7490-430-8.
  [4] MARTINKOVIČ, M. Metamorfózy idey slovanstva a ich reflexia v slovenskom politickom myslení 19. storočia. In Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia. Editor M. Martinkovič. Trnava : Filozofická fakulta TU a SSvP, 2011, s. 164. ISBN 978-83-7490-430-8.
  [4] MARTINKOVIČ, Marcel. Politické myslenie Novej školy : občiansko-národný program Slovenských novín. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2013, s. 219. ISBN 978-80-970494-7-8.
 • PICHLER, Tibor. Nacionalizmus, konzervativizmus, modernizmus: O politickej diskusii na stránkach časopisu Prúdy (Náčrt problémov). In Filozofia, 2005, roč. 60, č. 10, s. 761-773. (2005 - Current Contents, WOS). ISSN 0046-385X. Typ: ADDB
  Citácie:
  [2.1] BAKOŠ, Vladimír. Prúdy ideovej moderny (K 100. výročiu založenia revue Prúdy). In Filozofia, 2009, roč. 64, č. 10, s. 913-928. (2009 - Current Contents, SCOPUS, EBSCO). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] MARTINKOVIČ, Marcel. Politický realizmus v myslení Novej školy. In Filozofia, 2007, roč. 62, č. 10, s. 911-920. (2007 - Current Contents). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [4] MARTINKOVIČ, Marcel. Politické myslenie Novej školy : občiansko-národný program Slovenských novín. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2013, s. 58, 137, 219. ISBN 978-80-970494-7-8.
 • PICHLER, Tibor. O spolužití a občianskej vzájomnosti. In Národ a národnosti na Slovensku v transformujúcej sa spoločnosti - vzťahy a konflikty. Editor Š. Šutaj. - Prešov : Universum, 2005, s. 12-18. ISBN 80-89046-28-2. Typ: AED
 • PICHLER, Tibor. Hannes Steckl, Elena Mannová: Heroen, Mythen, Identitäten. In Human Affairs, 2005, vol. 15, p. 99-100. Recenzia na: Heroen, Mythen, Identitäten. Die Slowakei und Oesterreich im Vergleich / H. Steckl, E. Mannová. - Wien : WUV, 2003. Typ: EDI
 • PICHLER, Tibor. O maďarskom filozofickom myslení. In Filozofia, 2005, roč. 60, č. 8, s. 624-626. (2005 - Current Contents, WOS). ISSN 0046-385X. Recenzia na: Kozelítések a magyar filozófia torténetéhez. Magyarország és modernitás / eds. B. Mester, L. Perecz. - Budapest : Áron Kiádo, 2004. Typ: EDI
 • PICHLER, Tibor. Predslov. In VÁROSSOVÁ, Elena. Filozofia vo svete - svet filozofie u nás. - Bratislava : Veda, 2005, s. 7-11. ISBN 80-224-0816-6. Typ: GII
  Citácie:
  [4] KOLLÁR, Karol. Pohľady nielen na filozofiu. Bratislava : Infopress, 2006. 104 s. ISBN 80-85402-81-5.
  [4] KOLLÁR, Karol. Príspevok k dejinám "sveta myslenia" na Slovensku. In Filozofia, 2005, roč. 60, č. 10, s. 829-833. (2005 - Current Contents). ISSN 0046-385X. Recenzia na: Filozofia vo svete - svet filozofie u nás / Elena Várossová. - Bratislava : Veda, 2005. - ISBN 80-224-0816-6.
 • PICHLER, Tibor. "Západ" a "Východ" v etnickom romantizme Ľudovíta Štúra. In Filozofia, 2006, roč. 61, č. 10, s. 794-802. (2005: 0.187 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2006 - Current Contents, WOS). ISSN 0046-385X. Typ: ADDB
  Citácie:
  [2.1] MARTINKOVIČ, Marcel. Historicistická koncepcia slovanstva v politickom S. H. Vajanského. In Filozofia, 2011, roč. 66, č. 10, s. 1013-1023. (2011 - Current Contents, SCOPUS, EBSCO). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] MARTINKOVIČ, Marcel. Ideové analógie v liberalizme Karla Havlíčka Borovského a Jána Palárika. In Filozofia, 2009, roč. 64, č. 10, s. 971-983. (2009 - Current Contents, SCOPUS, EBSCO). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [3.1] MARTINKOVIČ, Marcel. Transformacija idei slavjanstva i vosprijatie Rossii v slovackoj političeskoj mysli vtoroj poloviny XIX veka. In Filosofskij polilog : žurnal Meždunarodnogo centra izučenija russkoj filosofii, 2017, vypusk 2, s. 33, 35. ISSN 2587-7283. Dostupné na internete: http://philosophy.spbu.ru/userfiles/rusphil/Polylogue./Polylogue%202./Polylogue2_3.pdf.
  [4.1] MARTINKOVIČ, M. Slovanstvo, Európa a Rusko v myslení Ľudovíta Štúra. In MACHO, P. - KODAJOVÁ, D. a kol. Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov. Bratislava : Veda, 2015, s. 110. ISBN 978-80-224-1454-8.
  [4.1] MARTINKOVIČ, Marcel. K zdrojom občianskeho liberalizmu v slovenskom politickom myslení. In Slovenské politické myslenie v premenách času : zborník štúdií z dejín slovenského politického myslenia. - Trnava : Vydavateľstvo Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2021, s. 26-42. ISBN 978-80-568-0434-6.
  [4.1] MARTINKOVIČ, Marcel. Kontinuita a ruptúrovitosť v slovenskom politickom myslení v poslednej tretine 19. storočia. In Slovenská literatúra, 2015, roč. 62, č. 3, s. 227. ISSN 0037-6973.
  [4.1] PERNÝ, Lukáš. Utopisti. Vizionári sveta budúcnosti. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 387. ISBN 978-80-8128-257-7.
  [4] KRIŠTOF, P. Romantický a neromantický nacionalizmus Ľ. Štura, J. Záborského a Š. Launera. In Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia. Editor M. Martinkovič. Trnava : Filozofická fakulta TU a SSvP, 2011, s. 153. ISBN 978-83-7490-430-8.
  [4] MARTINKOVIČ, M. Metamorfózy idey slovanstva a ich reflexia v slovenskom politickom myslení 19. storočia. In Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia. Editor M. Martinkovič. Trnava : Filozofická fakulta TU a SSvP, 2011, s. 160, 173, 235. ISBN 978-83-7490-430-8.
 • PICHLER, Tibor. Národ, národnosti, štát: O politike etnického entuziazmu. In Historický časopis, 2006, roč. 54, č. 4, s. 569-590. ISSN 0018-2575. Typ: ADDB
  Citácie:
  [2.2] KRIŠTOF, Pavol. Ethical aspects of the non-romantic thinking of Jonáš Záborský and Štefan Launer. In Ethics and Bioethics (in Central Europe). ISSN 13385615, 2020-12-01, 10, 3-4, pp. 146-154. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/ebce-2020-0020., Registrované v: SCOPUS
  [3.1] KOBYLIŃSKA, A. - FALSKI, M. - FILIPOWICZ, M. Peryferyjność. Habsbursko-slowiańska historia nieoczywista. Kraków : LIBRON - Filip Lohner, 2016, s. 26, 74. ISBN 978-83-65148-70-4.
  [3.1] KOBYLIŃSKA, Anna. Ľudovít Štúr jako peryferyjna postać charyzmatyczna. Uwagi o symbolice władzy i twrzeniu się polis. In Powroty do źródeł. Ved. red. Joanna Goszczyńska. Warszawa : Elipsa 2016, s. 137. ISBN 978-83-8017-112-1.
  [3.1] KRIŠTOF, P. K vzťahu národných elít a národnej kultúry. In IHRINGOVÁ, Katarína et al. Kultúrne premeny očami Milana Hamadu. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015, s. 100. ISBN 978-80-7465-147-2.
  [3.1] KRIŠTOF, P. On the Relationship of National Elites and Culture. In IHRINGOVÁ, Katarína et al. Kultúrne premeny očami Milana Hamadu. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015, s. 118. ISBN 978-80-7465-147-2.
  [3] KUBÁTOVÁ, H. Nepokradeš! : nálady a postoje slovenské společnosti k židovské otázce, 1938-1945. Praha : Academia, 2013, s. 40, 41. ISBN 978-80-200-2230-1.
  [4.1] BYSTRZAK, M. Alexander Matuška v sporoch o Svetozára Hurbana Vajanského v tridsiatych rokoch 20. storočia. Ideové východiská kritiky. In Svetozár Hurban Vajanský. Na rozhraní umenia a ideológie. Ivana Taranenková (ed). Bratislava : Veda, 2018, s. 154, 157, 158, 159, 191. ISBN 978-80-224-1697-9.
  [4.1] FÜLÖPOVÁ, Marta. Panslávi v maďarskej próze 19. storočia. In Kontakty literatúry. Modely, identity, reprezentácie. Magdalena Bystrzak, Radoslav Passia, Ivana Taranenková (eds.). Bratislava : Veda, 2020, s. 88. ISBN 978-80-224-1856-0.
  [4.1] KRIŠTOF, P. O probléme zodpovednosti v štúrovej koncepcii národa. In Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2019/2020): Etika na Slovensku a v Európe (1751-1850) : konferenčný zborník, 20. medzinárodná konferencia, 22. - 23. máj 2019, Prešov. Editor Vasil Gluchman. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2019, s. 65. ISBN 978-80-555-2284-5.
  [4.1] SZABÓ, M. Národ a rod v Štúrovom politickom myslení. In Ľudovít Štúr : štúdie a eseje. Ed. Rudolf Chmel. Bratislava : Kalligram & Literárne informačné centrum, 2015, s. 191. ISBN 978-80-8101-914-2.
  [4] KLAMKOVÁ, H. Všeobecnosť antisemitizmu a jedinečnosť holokaustu: príklad Slovenska. In Historický časopis, 2009, roč. 57, č. 4, s. 686. ISSN 0018-2575.
 • PICHLER, Tibor. Slobodný karpatský pastier. Politické myslenie Dominika Tatarku na pozadí jeho identity občana a urbánneho ruralistu. In OS - Fórum občianskej spoločnosti, 2006, roč. 10, č. 1-2, s. 42-47. Typ: ADFB
  Citácie:
  [3.1] KOLLAI, István. Szétfejlődés a történelem sodrásában. In Világtörténet, 2020, roč. 10 (42), č. 1, s. 70, 76. ISSN 0083-6265. https://tti.abtk.hu/images/kiadvanyok/folyoiratok/Vilagtortenet_2016_tol/vt_2020/VT_2020_1/VT_2020_1_Kollai.pdf
 • PICHLER, Tibor. Problém etnickej divergencie vládcov a ovládaných u Jána Kollára. In Ján Kollár a slovanská vzájomnosť : genéza nacionalizmu v strednej Európe. Zodp. red. Tatiana Ivantyšynová. - Bratislava : Stimulus, 2006. ISBN 80-969100-4-3. Typ: AEF
  Citácie:
  [3.1] BILIŃSKA, I. Ideové východiská konštrukcie slovenského národno-politického priestoru v spevoch Sama Chalupku. In Slovenský romantizmus. Brno : Host, 2019, s. 163, 397. ISBN 978-80-7491-545-1.
  [4.1] BILIŃSKA, I. Formy národného priestoru v poézii Ľudovíta Štúra. In Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2016, s. 320, 329. ISBN 978-80-88746-32-4.
  [4] IVANTYŠYNOVÁ, Tatiana. Slovanské národy a nacionalizmus : úvahy a problémy. In Ján Kollár a slovanská vzájomnosť : genéza nacionalizmu v strednej Európe. Zodpovený redaktor Tatiana Ivantyšynová. Bratislava : Stimulus, 2006, s. 1, 5, 6. ISBN 80-969100-4-3.
  [4] KOLLÁR, Karol. K výskumu kultúrno-národotvornej koncepcie Jána Kollára. In Filozofia, 2006, roč. 61, č. 10, s. 887. (2006 - Current Contents). ISSN 0046-385X.
  [4] KOLLÁR, Karol. Pohľady nielen na filozofiu. Bratislava : Infopress, 2006, s. 88. ISBN 80-85402-81-5.
  [4] KOWALSKÁ, E. Ján Kollár a slovanská vzájomnosť : genéza nacionalizmu v strednej Európe. In Historický časopis, 2006, roč. 54, č. 4, s. 701. ISSN 0018-2575.
  [4] KÁŠA, P. Ján Kollár a slovanská vzájomnosť. In Slovenská literatúra, 2009, roč. 56, č. 3, s. 238. ISSN 0037-6973.
 • PICHLER, Tibor. Globalizácia ako výzva pre filozofickú reflexiu. In Filozofia, 2006, roč. 61, č. 10, s. 879-881. (2005: 0.187 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2006 - Current Contents, WOS). ISSN 0046-385X. Recenzia na: Konanie, normy a konflikty v globálnej situácii / M. Muránsky, R. Karul (eds.). - Bratislava : Fox&Col, 2006. Typ: EDI
 • PICHLER, Tibor. Okcidentalista? In OS - Občianska spoločnosť, 2007, roč. 11, č. 1, s. 38-47. ISSN 1335-2296. Typ: ADFB
  Citácie:
  [3.1] KOBYLIŃSKA, A. - FALSKI, M. - FILIPOWICZ, M. Peryferyjność. Habsbursko-slowiańska historia nieoczywista. Kraków : LIBRON - Filip Lohner, 2016, s. 24. ISBN 978-83-65148-70-4.
  [4.1] FOLTIN, Martin. Hegelov koncept sebaidentifikácie v aplikácii na predstavy Ľudovíta Štúra o slovanskej identite. In Slovenské politické myslenie v premenách času : zborník štúdií z dejín slovenského politického myslenia. - Trnava : Vydavateľstvo Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2021, s. 43-62. ISBN 978-80-568-0434-6.
  [4.1] KÁŠA, P. Obraz Ľudovíta Štúra v drámach Karola Horáka a Jany Juráňovej. In Ľudovít Štúr : štúdie a eseje. Ed. Rudolf Chmel. Bratislava : Kalligram & Literárne informačné centrum, 2015, s. 147. ISBN 978-80-8101-914-2.
  [4.1] SZABÓ, M. Národ a rod v šúrovom politickom myslení. In Ľudovít Štúr : štúdie a eseje. Ed. Rudolf Chmel. Bratislava : Kalligram & Literárne informačné centrum, 2015, s. 187. ISBN 978-80-8101-914-2.
 • PICHLER, Tibor. Slobodný karpatský pastier. Politické myslenie Dominika Tatarku na pozadí jeho identity občana a urbánneho ruralistu. In Slovenská otázka dnes. Zostavil László Szigeti. - Bratislava : Kalligram, 2007, s. 429-433. ISBN 80-7149-865-3. Typ: AEF
 • PICHLER, Tibor. Národovci alebo občania: Inštitucionalizácia ako problém. In Slovenská otázka dnes. Zostavil László Szigeti. - Bratislava : Kalligram, 2007, s. 102-109. ISBN 80-7149-865-3. Typ: AEF
  Citácie:
  [1.1] KOBYLIŃSKA, A. Brothers Hungarians...Jan Palarik's Attempt at Renegotiating the Slovak-Hungarian Relations on The tresholdof the 1860s. In Acta Poloniae Historica, 2013, issue 108, p. 131. ISSN 0001-6829., Registrované v: WOS
 • PICHLER, Tibor. K dejinám slovenského filozofického myslenia. In Filozofia, 2007, roč. 62, č. 10, s. 932-933. (2006: 0.188 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2007 - Current Contents, WOS). ISSN 0046-385X. Recenzia na: Pohľady nielen na filozofiu / Karol Kollár. - Bratislava : Infopress, 2006. - ISBN 80-85402-81-5. Typ: EDI
 • PICHLER, Tibor. K téme intersubjektivity. In Filozofia, 2007, roč. 62, č. 10, s. 931-932. (2006: 0.188 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2007 - Current Contents, WOS). ISSN 0046-385X. Recenzia na: Intersubjektivita v globálnej situácii / editori Róbert Karul, Martin Muránsky, Jaroslava Vydrová. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2006. - ISBN 80-967225-7-3. Typ: EDI
 • PICHLER, Tibor. Memoria Austriae. In Historický časopis, 2007, roč. 55, č. 2, s. 365-367. ISSN 0018-2575. Recenzia na: Memoria Austriae. Bd. I, II, III / editori E. Brix, E. Bruckmüller, H. Stekl. - Wien : Verlag für Geschichte und Politik ; München : Oldenbourg Verlag, 2004, 2005. Typ: EDI
 • PICHLER, Tibor. Vážené dámy a páni! Slávnostný príhovor. In Igor Hrušovský - osobnosť slovenskej filozofie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie a 7. výročného stretnutia SFZ pri SAV 2. a 3. mája 2007, Bratislava - Smolenice. - Bratislava : Iris, 2007, s. 17. ISBN 978-80-89238-12-5. Typ: GII
  Citácie:
  [4] KOLLÁR, K. Bakoš, V.: Filozofické iniciatívy Igora Hrušovského. In Filozofia, 2010, roč. 65, č. 10, s. 1007. ISSN 0046-385X.
 • PICHLER, Tibor. Dominik Tatarka - ein slowakischer Vordenker des "Prager Frühlings". In Prager Frühling : Das internationale Krisenjahr 1968. - Köln, Weimar, Wien : Böhlau Verlag, 2008, s. 1197-1201. ISBN 978-3-412-20207-1. Typ: ABC
 • PICHLER, Tibor. Eötvös, Grünwald, Mudroň a štátna idea Uhorska. In Filozofia, 2008, roč. 63, č. 10, s. 914-920. (2007: 0.188 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2008 - Current Contents, WOS). ISSN 0046-385X. Typ: ADDB
  Citácie:
  [2.1] MARTINKOVIČ, M. Politicko-filozofické východiská mladého S. Hurbana Vajanského v Národných novinách. In Filozofia. ISSN 0046-385X, 2010, roč. 65, č. 10, s. 997., Registrované v: WOS
 • PICHLER, Tibor. Masaryk a vízia veľkosti malého národa. In Politik s dušou filozofa : miesto T. G. Masaryka v česko-slovenských dejinách. Editor Jozef Leikert a kol. ; recenzenti V. Bystrický, S. Michálek. - Bratislava : Spoločnosť Pro História : Historický ústav SAV, 2007, s. 132-140. ISBN 978-80-969847-2-5. Typ: AED
 • PICHLER, Tibor. Jazyk ako politikum. In Ľudovít Štúr a reč slovenská. Editor Slavomír Ondrejovič. - Bratislava : Veda, 2007, s. 35-42. ISBN 978-80-224-0987-2. Typ: AED
  Citácie:
  [3.1] KOBYLIŃSKA, Anna. Ľudovít Štúr jako peryferyjna postać charyzmatyczna. Uwagi o symbolice władzy i twrzeniu się polis. In Powroty do źródeł. Ved. red. Joanna Goszczyńska. Warszawa : Elipsa 2016, s. 140. ISBN 978-83-8017-112-1.
 • PICHLER, Tibor. Slovanstvo a kultúrna modernizácia podľa Štěpana Launera. In Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie : zborník príspevkov z 2. ročníka slovensko-poľskej medzinárodnej vedeckej konferencie rozšírenej o spoluprácu s predstaviteľmi českej filozofie, Kongresové centrum SAV v Smoleniciach, 14. 4. - 16. 4. 2008. 1. diel. Editori Zlatica Plašienková, Barbara Szotek, Milan Toman ; recenzenti L. Kiczko, A. Kiepas. - Bratislava : Iris, 2008, s. 181-185. ISBN 978-80-89256-18-1. Typ: AED
  Citácie:
  [3.1] KOBYLIŃSKA, A. - FALSKI, M. - FILIPOWICZ, M. Peryferyjność. Habsbursko-slowiańska historia nieoczywista. Kraków : LIBRON - Filip Lohner, 2016, s. 29. ISBN 978-83-65148-70-4.
 • PICHLER, Tibor. National Perceptions and their Stereotypization. In Human Affairs, 2008, vol. 18, no. 1, p. 129-132. ISSN 1210-3055. Recenzia na: Nationale Wahrnehmungen und ihre Stereotypisierung / editor H. H. Hahn, E. Mannová. - Frankfurt am Main : Peter Lang Verlag, 2007. Typ: EDI
 • PICHLER, Tibor. Národ, národnosti, štát: O politike etnického entuziazmu v stredoeurópskom kontexte. In My a tí druhí v modernej spoločnosti : konštrukcie a transformácie kolektívnych identít. - Bratislava : Veda, 2009, s. 242-265. ISBN 978-80-224-1025-0. Typ: ABD
  Citácie:
  [4] HUDEK, A. Najpolitickejšia veda. Slovenská historiografia v rokoch 1948-1968. Bratislava : Historický ústav SAV, 2010, s. 21. ISBN 978-80-970302-3-0.
  [4] KILIÁNOVÁ, G. Umiestnenie národného príbehu. In My a tí druhí v modernej spoločnosti. Bratislava : Veda, 2009, s. 309. ISBN 978-80-224-1025-0.
  [4] KOLLÁR, Karol. G. Kiliánová - E. Kowalská - E. Krekovičová(eds.): My a tí druhí v modernej spoločnosti. In Filozofia, 2009, roč. 64, č. 10, s. 1007. (2009 - Current Contents, SCOPUS, EBSCO). ISSN 0046-385X.
 • PICHLER, Tibor. Nation, Nationality, State: On the Politics of Ethnic Enthusiasm. In Historický časopis = Historical Journal, 2008, vol. 56, supplement, p. 17-39. ISSN 0018-2575. Typ: ADDB
 • PICHLER, Tibor. Miloš Štefanovič: O modernom slovenskom politickom myslení pred hlasistami. In Filozofia, 2009, roč. 64, č. 10, s. 939-948. (2008: 0.224 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2009 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0046-385X. Typ: ADDB
  Citácie:
  [2.1] MARTINKOVIČ, M. Politicko-filozofické východiská mladého S. Hurbana Vajanského v Národných novinách. In Filozofia. ISSN 0046-385X, 2010, roč. 65, č. 10, s. 996., Registrované v: WOS
  [3.1] KOBYLIŃSKA, A. - FALSKI, M. - FILIPOWICZ, M. Peryferyjność. Habsbursko-slowiańska historia nieoczywista. Kraków : LIBRON - Filip Lohner, 2016, s. 29. ISBN 978-83-65148-70-4.
  [4] MARTINKOVIČ, M. Metamorfózy idey slovanstva a ich reflexia v slovenskom politickom myslení 19. storočia. In Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia. Editor M. Martinkovič. Trnava : Filozofická fakulta TU a SSvP, 2011, s. 208. ISBN 978-83-7490-430-8.
 • PICHLER, Tibor. O výhodách a nevýhodách romantizmu v nacionalizme. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2008, roč. 55, č. 6*, s. 16-20. ISSN 0037-6973. Typ: ADFB
  Citácie:
  [3.1] KRIŠTOF, P. K vzťahu národných elít a národnej kultúry. In IHRINGOVÁ, Katarína et al. Kultúrne premeny očami Milana Hamadu. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015, s. 101. ISBN 978-80-7465-147-2.
  [3.1] KRIŠTOF, P. On the Relationship of National Elites and Culture. In IHRINGOVÁ, Katarína et al. Kultúrne premeny očami Milana Hamadu. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015, s. 118. ISBN 978-80-7465-147-2.
  [4] KRIŠTOF, P. Romantický a neromantický nacionalizmus Ľ. Štura, J. Záborského a Š. Launera. In Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia. Editor M. Martinkovič. Trnava : Filozofická fakulta TU a SSvP, 2011, s. 153. ISBN 978-83-7490-430-8.
  [4] KRIŠTOF, P. Záborského neromantická koncepcia nacionalizmu. In Forum historiae, 2013, roč. 7, č. 2, s. 25. ISSN 1337-6861.
 • PICHLER, Tibor. K. Kollár: Od etiky k apologetike. Na pomedzí filozofie, sociológie a ideológie. In Filozofia, 2009, roč. 64, č. 10, s. 1008-1009. (2008: 0.224 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2009 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0046-385X. Recenzia na: Od etiky k apologetike / Karol Kollár. - Bratislava : Infopress, 2008. - ISBN 978-80-85402-94-0. Typ: EDI
 • PICHLER, Tibor. Samuel Štefanovič ako politický mysliteľ v dobe pasivity. In Filozofia, 2010, roč. 65, č. 10, s. 929-938. (2009: 0.163 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2010 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO). ISSN 0046-385X. Typ: ADDB
  Citácie:
  [3.1] KOBYLIŃSKA, A. - FALSKI, M. - FILIPOWICZ, M. Peryferyjność. Habsbursko-slowiańska historia nieoczywista. Kraków : LIBRON - Filip Lohner, 2016, s. 28, 29. ISBN 978-83-65148-70-4.
  [4.1] HUČKOVÁ, D. "Obnovme ducha Štúrovho!" In Ľudovít Štúr : štúdie a eseje. Ed. Rudolf Chmel. Bratislava : Kalligram & Literárne informačné centrum, 2015, s. 128. ISBN 978-80-8101-914-2.
 • PICHLER, Tibor. A szlovák politikai gondolkodás eszméinek történelmi változásai. In Magyar Filozófiai Szemle, 2009, roč. 53, č. 3-4, s. 403-412. ISSN 0025-0090. Typ: ADEB
 • PICHLER, Tibor. Za Elenou Várossovou (1926-2010). In Filozofia, 2010, roč. 65, č. 10, s. 1027. (2009: 0.163 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2010 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO). ISSN 0046-385X. Typ: GII
 • PICHLER, Tibor. Za Vladimírom Bakošom (23. 1. 1949 - 18. 12. 2009). In Filozofia, 2010, roč. 65, č. 1, s. 107. (2009: 0.163 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2010 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO). ISSN 0046-385X. Typ: GII
 • PICHLER, Tibor. Etnos a polis : zo slovenského a uhorského politického myslenia [Ethnos and Polis : from Slovak and Historic Hungarian Political Thought]. Recenzenti P. Zajac, O. Mészáros. Bratislava : Kalligram, 2011. 132 s. ISBN 978-80-8101-525-0 Typ: AAB
  Citácie:
  [1.1] KOBYLIŃSKA, A. Brothers Hungarians...Jan Palarik's Attempt at Renegotiating the Slovak-Hungarian Relations on The tresholdof the 1860s. In Acta Poloniae Historica, 2013, issue 108, p. 124. ISSN 0001-6829., Registrované v: WOS
  [2.1] KOLLÁR, Karol. Hollý, K., Martinkovič, M. (ed).: Slovenské politické myslenie 1848 - 1914. In Filozofia, 2014, roč. 69, č. 9, s. 808. ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] KOLLÁR, Karol. K niektorým vybraným problémom z novších dejín slovenskej filozofie. In Filozofia, 2016, roč. 71, č. 10, s. 881-891. ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] KOLLÁR, Karol. K novšiemu výskumu dejín slovenského filozofického myslenia. In Filozofia, 2014, roč. 69, č. 9, s. 805. ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] KOLLÁR, Karol. O niektorých predpokladoch utvárania základov národnej filozofie v Uhorsku v 19. storočí. In Filozofia, 2015, roč. 70, č. 10, s. 865-872. ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] MÉSZÁROS, Ondrej. Hegel v maďarskej a slovenskej filozofii 19. storočia. In Filozofia, 2016, roč. 71, č. 10, s. 845-857. ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.2] MARTINKOVIČ, Marcel. Ethics of responsibility in Ján Palárik’s civic liberalism. In Ethics & Bioethics (in Central Europe), 2020, vol. 10, no. 3-4, pp. 133-145. ISSN 1338-5615 (print), 2453-7829 (online). Dostupné na: https://doi.org/10.2478/ebce-2020-0014, Registrované v: SCOPUS
  [3.1] A History of Modern Political Thought in East Central Europe. Volume I: Negotiating Modernity in the "Long Nineteenth Century". Balázs Trencsényi, Maciej Janowski, Mónika Baár, Maria Falina, and Michal Kopeček. Oxford : Oxford University Press, 2016, p. 363. ISBN 978-0-19-873714-8.
  [3.1] DEMMEL, J. A kettõs identitás ára. A békescsabai Szeberényi Gusztáv és a nemzetiségi kérdés a 19. századi evangélikus egyházban. Békéscsaba : Országos Szlovák Õnkormányzat, 2014, s. 21.
  [3.1] DEMMEL, J. Magyar haza, szlovák nemzet. Alkotmányos szlovák politikai törekvések Magyarországon (1860-1872). Békéscsaba : Magyarországi Szlovákok Kuratóintézete, 2016, s. 21, 28, 104, 115, 129. ISBN 978-615-5615-08-5.
  [3.1] GOSZCYŃSKA, J. Welkie spory małego narodu. Warszawa : Elipsa, 2015, s. 59, 144. ISBN 978-83-8017-074-2.
  [3.1] JAHELKA, T. Dichotomy of East and West in the History of Slovak National Culture. In IHRINGOVÁ, Katarína et al. Kultúrne premeny očami Milana Hamadu. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015, s. 85. ISBN 978-80-7465-147-2.
  [3.1] JAHELKA, T. Dichotómia Východu a Západu v dejinách slovenskej národnej kultúry. In IHRINGOVÁ, Katarína et al. Kultúrne premeny očami Milana Hamadu. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015, s. 65. ISBN 978-80-7465-147-2.
  [3.1] KOBYLIŃSKA, A. - FALSKI, M. - FILIPOWICZ, M. Peryferyjność. Habsbursko-slowiańska historia nieoczywista. Kraków : LIBRON - Filip Lohner, 2016, s. 23. ISBN 978-83-65148-70-4.
  [3.1] KOLLAI, István. Szétfejlődés a történelem sodrásában. In Világtörténet, 2020, roč. 10 (42), č. 1, s. 69, 75. ISSN 0083-6265. https://tti.abtk.hu/images/kiadvanyok/folyoiratok/Vilagtortenet_2016_tol/vt_2020/VT_2020_1/VT_2020_1_Kollai.pdf
  [3.1] PUTNA, Martin C. Překlad a výklad Slávy dcéry z panslavistického mýtu do kulturní historie. Praha : Academia, 2014, s. 204, 324.
  [3.1] ZAJAC, P. Model slovenského romantizmu. In Slovenský romantizmus. Brno : Host, 2019, s. 23, 33, 34, 35, 49, 379. ISBN 978-80-7491-545-1.
  [4.1] BILASOVÁ, V. Etika v kontexte kultúrnych premien na Slovensku (1751-1850). In Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2019/2020): Etika na Slovensku a v Európe (1751-1850) : konferenčný zborník, 20. medzinárodná konferencia, 22. - 23. máj 2019, Prešov. Editor Vasil Gluchman. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2019, s. 162. ISBN 978-80-555-2284-5.
  [4.1] BYSTRZAK, M. Alexander Matuška v sporoch o Svetozára Hurbana Vajanského v tridsiatych rokoch 20. storočia. Ideové východiská kritiky. In Svetozár Hurban Vajanský. Na rozhraní umenia a ideológie. Ivana Taranenková (ed). Bratislava : Veda, 2018, s. 157, 168, 191. ISBN 978-80-224-1697-9.
  [4.1] BYSTRZAK, M. Vymaniť Slovensko z kultúry monológu. In Ľudovít Štúr : štúdie a eseje. Ed. Rudolf Chmel. Bratislava : Kalligram & Literárne informačné centrum, 2015, s. 155, 162. ISBN 978-80-8101-914-2.
  [4.1] BYSTRZAK, Magdalena. Fragmenty a spojivá. K Alžbete Göllnerovej-Gwerkovej. In Kontakty literatúry. Modely, identity, reprezentácie. Magdalena Bystrzak, Radoslav Passia, Ivana Taranenková (eds.). Bratislava : Veda, 2020, s. 156. ISBN 978-80-224-1856-0.
  [4.1] DEMMEL, J. Panslávi v kaštieli. Bratislava : Kalligram, 2017, s. 126, 131, 149, 182, 229. ISBN 978-80-89845-88-0.
  [4.1] GBÚROVÁ, M. Štefan Launer (1821-1851) : kritik Štúrovej jazykovej modernizácie vizionár budúcnosti Slovanstva v Európe. Bratislava : VEDA, 2019, s. 11, 48, 49, 67, 107. ISBN 978-80-224-1766-2.
  [4.1] GOSZCZYŃSKA, J. Odtajnenie Tajnej histórie panslavizmu (casus Jozef Podhradský). In Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2016, s. 375, 383. ISBN 978-80-88746-32-4.
  [4.1] JAHELKA, T. Vplyv T. G. Masaryka na slovenský obrodný proces a Ivan Dérer ako masarykovec. In Ivan Dérer: K diskusii o čechoslovakizme. Editori R. Jančiga, T. Jahelka. Bratislava : Faber, 2015, s. 107, 114. ISBN 978-80-89019-27-4.
  [4.1] KOVÁČ, D. a kol. Dejiny Slovenskej akadémie vied. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2014, s. 249. ISBN 978-80-224-1316-9.
  [4.1] KOWALSKÁ, E. Problémy mestského sveta: mestá a ich význam na prahu národného hnutia Slovákov. In KOVÁČ, D. a kol. Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 30. ISBN 978-80-971540-1-1.
  [4.1] MARTINKOVIČ, Marcel. Sloboda v napätí medzi etikou zodpovednosti a etikou zásad. In Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2019/2020): Etika na Slovensku a v Európe (1751-1850) : konferenčný zborník, 20. medzinárodná konferencia, 22. - 23. máj 2019, Prešov. Editor Vasil Gluchman. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2019, s. 29-51. ISBN 978-80-555-2284-5.
  [4.1] MRÁZ, Peter. Interpretácia ako výzva. Analýza textov z obdobia zrodu novodobej slovenskej literatúry. Bratislava : Iris 2021, s. 206. ISBN 978-80-8200-073-6.
  [4.1] VOZÁR, J. Vladimír Fajnor. Bratislava : Veda, 2017, s. 10. ISBN 978-80-224-1600-9.
  [4.1] ZAJAC, P. Paradoxy slovenského romantického hnutia. In Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2016, s. 34, 47, 74, 78. ISBN 978-80-88746-32-4.
  [4] BÁTOROVÁ, Mária. Dominik Tatarka slovenský Don Quijote. Bratislava : Veda, 2012, s. 15, 194-197, 203, 204. ISBN 978-80-224-1269-8.
  [4] BÍLIK, R. Konštruovanie línií. In Slovenská literatúra, 2012, roč. 59, č. 1, s. 5. ISSN 0037-6973.
  [4] DEMMEL, J. Príbeh jedného hlavyboľu. Jozef Justh a martinské memorandum. In Forum historiae, 2013, roč. 7, č. 2, s. 38. ISSN 1337-6861.
  [4] GOLEMA, M. Typologické paralely túžby po dokonalom jazyku. Banská Bystrica : FHV UMB, 2012, s. 29, 63. ISBN 978-80-557-0439-5.
  [4] KOLLÁR, Karol. Slovenské filozofické periodiká v 40. rokoch 20. storočia : vybrané témy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2013, s. 48, 96. ISBN 978-80-970494-6-1.
  [4] LALÍKOVÁ, E. Sto rokov vo vývoji slovenskej filozofie. In Problémy a osobnosti slovenskej filozofie v 20. storočí. Editori L. Kiczko, E. Lalíková, M. Zigo. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, s. 111. ISBN 978-80-223-3529-4.
  [5] DEMMEL, J. Etnos a polis. In Kor/ridor : Szlovák-Magyar Történeti Folyóirat - Slovensko-maďarský historický časopis, 2014, roč. 1, č. 3, s. 99-103. ISSN 2064-6410.
  [5] ZOUHAR, Jan. Etnos a polis. In Studia philosophica, 2012, roč. 59, č. 1, s. 128. ISSN 1803-7445.
  [6] BÍLIK, R. Medzi ideou a realitou alebo od "politiky" k "získavaniu občianskosti". In Romboid, 2012, roč. 47, č. 5-6, s. 103-107. ISSN 0231-6714.
  [6] DEMMEL, J. Alternatívy slovenského národného príbehu. In Romboid, 2012, roč. 47, č. 5-6, s. 103-107. ISSN 0231-6714.
  [6] JAHELKA, T. Etnos a polis. In Forum historiae, 2013, roč. 7, č. 2, s. 118-120. ISSN 1337-6861.
  [6] KOLLÁR, Karol. Pichler, T.: Etnos a polis. Zo slovenského a uhorského politického myslenia. In Filozofia, 2012, roč. 67, č. 10, s. 852-854. ISSN 0046-385X.
  [6] ZAJAC, P. Pichler, Tibor: Etnos a polis. Zo slovenského a uhorského politického myslenia. In Slovenská literatúra, 2011, roč. 58, č. 6, s. 560-565. ISSN 0037-6973.
 • PICHLER, Tibor. Dominik Tatarka - slovackij predčeta "Pražskoj vesny". In "Pražskaja vesna" i meždunarodnyj krizis 1968 goda. - Moskva : Institut všeobščej istorii RAN, 2010, s. 464-468. ISBN 978-5-89511-020-1. Typ: ABC
 • PICHLER, Tibor. Uhorská politická kultúra a slovenské národovecké myslenie. In IVANIČKOVÁ, Edita a kol. Kapitoly z histórie stredoeurópskeho priestoru v 19. a 20. storočí : pocta k 70-ročnému jubileu Dušana Kováča. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset print spol. s.r.o., 2011, s. 200-212. ISBN 978-80-970302-4-7. Typ: ABD
  Citácie:
  [4.1] DEMMEL, J. Maďarizácia v štúrovčine? Slovenskojazyčné elity a prvý slovensko-maďarský slovník. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. Eds. A. Hudek, P. Šoltés. Bratislava : VEDA, 2019, s. 451. ISBN 978-80-224-1778-5.
  [4.1] DEMMEL, J. Panslávi v kaštieli. Bratislava : Kalligram, 2017, s. 229. ISBN 978-80-89845-88-0.
  [4.1] DEMMEL, J. Spisovná slovenčina a slovenské zemianstvo. Štúrovčina ako nástroj spoločenskej migrácie? In MACHO, P. - KODAJOVÁ, D. a kol. Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov. Bratislava : Veda 2015, s. 59. ISBN 978-80-224-1454-8.
 • PICHLER, Tibor. Fundačný akt dualistického Uhorska a kritickí národovci [Foundational Act of Dualist Hungary and Critical Patriots]. In BYSTRICKÝ, V. - KOVÁČ, D. - PEŠEK, J. a kol. Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848 - 1992. 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2012, s. 39-55. ISBN 978-80-224-1223-0. Typ: ABD
  Citácie:
  [4.1] DEMMEL, J. Panslávi v kaštieli. Bratislava : Kalligram, 2017, s. 130, 151, 229. ISBN 978-80-89845-88-0.
 • PICHLER, Tibor. A magyarországi politikai kultúra és a szlovák nemzeti gondolkodás [Political Culture in Historic Hungary and Slovak Nation-Building Thought]. In KOR/RIDOR : szlovák-magyar történeti folyóirat, 2014, roč. I., č. 3, s. 5-24. ISSN 2064-6410. Dostupné na internete: https://www.forumhistoriae.sk/sites/default/files/korridor_folyoirat_3_szam_vegleges_kisfelbontas.pdf Typ: ADEB
 • PICHLER, Tibor. Byť sebou samým: slová a étos opravdivosti u Dominika Tatarku [To be Oneself: The Words and Ethos of Authenticity in Dominik Tatarka]. In Texty Dominika Tatarku. René Bílik - Peter Zajac (eds.) ; recenzenti I. Taranenková, M. Jareš. - Bratislava : Veda, 2014, s. 9-21. ISBN 978-80-224-1282-7. Typ: AED
 • PICHLER, Tibor. Esej o Štúrovi a protestantizme [Essay on Štúr and Protestantism]. In Ľudovít Štúr : štúdie a eseje. - Bratislava : Kalligram & Literárne informačné centrum, 2015, s. 38-47. ISBN 978-80-8101-914-2. Typ: AEDA
  Citácie:
  [3.1] GOSZCZYŃSKA, Joanna: Jaka religia? Powroty do źródeł. In Powroty do źródeł. W dwusetną rocznicę urodzin Ľudovíta Štúra. Joanna Goszczyńska (ed.). Warszawa : Elipsa 2016, s. 43. ISBN 978-83-8017-112-1.
  [3.1] ZAJAC, P. Model slovenského romantizmu. In Slovenský romantizmus. Brno : Host, 2019, s. 379. ISBN 978-80-7491-545-1.
  [4.1] FOLTIN, Martin. Hegelov koncept sebaidentifikácie v aplikácii na predstavy Ľudovíta Štúra o slovanskej identite. In Slovenské politické myslenie v premenách času : zborník štúdií z dejín slovenského politického myslenia. - Trnava : Vydavateľstvo Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2021, s. 43-62. ISBN 978-80-568-0434-6.
 • PICHLER, Tibor. Ľudovít Štúr a kwestia narodowa w perspektywie narodotwórczej [Ľudovít Štúr and the National Question in world-historical Perspective]. In Powroty do źródeł : w dwusetną rocznicę urodzin Ľudovíta Štúra. - Warszawa : Elipsa, 2016, s. 55-75. ISBN 978-83-8017-112-1. Typ: AECA
 • PICHLER, Tibor. Štúrov etnický entuziazmus ako politika túžob, nádejí, ideí a moci [Štúr's Ethnic Enthusiasm as a Politics of Desires, Hopes Ideas and Power]. In Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci. - Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2016, s. 15-32. ISBN 978-80-88746-32-4. (GA ČR P406/12/0347 : Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu) Typ: AEDA
  Citácie:
  [2.1] KOLLÁR, Karol. Vybrané interdisciplinárne momenty v skúmaní "štúrovskej problematiky". In Filozofia, 2017, roč. 72, č. 10, s. 834-843. ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/10/834-843.pdf., Registrované v: WOS
  [3.1] ZAJAC, P. Model slovenského romantizmu. In Slovenský romantizmus. Brno : Host, 2019, s. 33, 379. ISBN 978-80-7491-545-1.
  [4.1] MARTINKOVIČ, Marcel. Sloboda v napätí medzi etikou zodpovednosti a etikou zásad. In Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2019/2020): Etika na Slovensku a v Európe (1751-1850) : konferenčný zborník, 20. medzinárodná konferencia, 22. - 23. máj 2019, Prešov. Editor Vasil Gluchman. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2019, s. 29-51. ISBN 978-80-555-2284-5.
  [4.1] ZAJAC, P. Paradoxy slovenského romantického hnutia. In Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2016, s. 48. ISBN 978-80-88746-32-4.
 • PICHLER, Tibor. Ihringová, K. et al.: Kultúrne premeny očami Milana Hamadu / Cultural Variances by Milan Hamada. In Filozofia, 2016, roč. 71, č. 9, s. 803-805. (2015: 0.120 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Recenzia na: Kultúrne premeny očami Milana Hamadu / Cultural Variances by Milan Hamada / Katarína Ihringová et al. - Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015. Dostupné na internete: http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2016/9/803-805.pdf Typ: EDI
 • GÁNGÓ, Gábor - HÖRCHER, Ferenc - KOVÁCS, Gábor - MESTER, Béla - PICHLER, Tibor - SMOCZYŃSKI, Rafal - ZARYCKI, Tomasz. The Impact of the Noble's Legacy in Shaping Citizenship in Central Europe. In Archiwum historii filozofii i myśli społecznej, 2016, vol. 61, supplement, pp. 213-236. ISSN 0066-6874. Dostupné na internete: http://www.ahf.ifispan.pl/pobierz.php?id=229 Typ: ADEB
 • PICHLER, Tibor. Nation und Modernisierung im Diskurs slowakischer Lutheraner im Vormärz [Nation and Modernisation in the Discourse of Slovak Lutherans in the Pre-March Period]. In Luther und die Evangelisch-Lutherischen in Ungarn und Siebenbürgen : Augsburgisches Bekenntnis, Bildung, Sprache und Nation vom 16. Jahrhundert bis 1918. - Münster : Aschendorff Verlag, 2017, s. 499-517. ISBN 978-3-402-11599-2. ISSN 0171-3469. Typ: ABC
 • PICHLER, Tibor. Peter Zajac a Slovenské kargo. In Kritika & Kontext, 2017, roč. 21, č. 51, s. 72-74. ISSN 1335-1710. Recenzia na: Slovenské kargo / Peter Zajac. - Bratislava : Kalligram, 2016. Dostupné na internete: http://kritika.sk/pdf/51/16.pdf Typ: EDI
 • PICHLER, Tibor. Za Karolom Kollárom (25. 1. 1948 - 14. 7. 2018). In Filozofia, 2018, roč. 73, č. 9, s. 775. (2017: 0.311 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2018/9/775.pdf Typ: GII
 • PICHLER, Tibor. O romantizme v slovenskom národotvornom myslení [On Romanticism in Slovak National Thought]. In Slovenský romantizmus : synopticko-pulzačný model kultúrneho javu. - Brno : Host, 2019, s. 51-66. ISBN 978-80-7491-545-1. (VEGA č. 2/0172/17 : Problémy recepcie a spracovania dejín filozofického a politického myslenia na Slovensku: multifokálny prístup) Typ: ABC
  Citácie:
  [3.1] ZAJAC, P. Úvod. In Slovenský romantizmus. Brno : Host, 2019, s. 10. ISBN 978-80-7491-545-1.
 • PICHLER, Tibor. Ideový svet slovenských evanjelických vzdelancov [The World of Ideas of Slovak Protestant Scholars]. In Słowacja, Europa Środkowa i jeszcze dalej : tom dedykowany Profesor Joannie Goszczyńskiej. - Warszawa : Wydział Polonistiky Uniwersytetu Warszawskiego, 2019, s. 433-442. ISBN 978-83-60938-92-8. (VEGA č. 2/0116/19 : Procesy recepcie apropriácie ideí v dejinách filozofického a politického myslenia na Slovensku: konceptualizácia kľúčových otázok) Typ: AECA
  Citácie:
  [4.1] KÁŠA, Peter. Kežmarok a Prešov ako centrá kultúry a vzdelanosti na prelome 18. a 19. storočia. In Podoby literatúry : na prelome 18. s 19. storočia. Editori Martin Braxatoris, Miloslav Vojtech. Bratislava : Univerzita Komenského 2021, s. 66. ISBN 978-80-223-5144-7.
 • PICHLER, Tibor. Dominik Tatarka, précurseur et penseur éminent slovaque du "Printemps de Prague". In TATARKA, Dominik. Le Démon du consentement. - Paris : Eur'Orbem Éditions, 2019, s. 33-39. ISBN 978-10-96982-12-7. Typ: GII
 • PICHLER, Tibor. Kultúrno-civilizačná kontroverzia slovenských evanjelických vzdelancov. Protestantizmus a Slovanstvo [The Cultural-Civilizational Controversy of Slovak Evangelical Scholars. Protestantism and Slavism]. In Kontakty literatúry. Modely, identity, reprezentácie. - Bratislava : Veda, 2020, s. 39-52. ISBN 978-80-224-1856-0. (VEGA č. 2/0116/19 : Procesy recepcie apropriácie ideí v dejinách filozofického a politického myslenia na Slovensku: konceptualizácia kľúčových otázok) Typ: ABD
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus