Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

prof. PhDr. František Novosád, CSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • NOVOSÁD, František. Začiatky buržoáznej reflexie všeobecnej krízy kapitalizmu. In WEBER, M. K metodológii sociálnych vied. - Bratislava : Pravda, 1983, s. 5-40. Typ: ABD
  Citácie:
  [1.1] PODOBA, J. Aus der Perspektive Norbert Elias’: Stabilität und Veränderungen der Wertesysteme in der Epoche des späten Sozialismus. In Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, 2006, vol. 109, Nr. 2, p. 121-143., Registrované v: WOS
 • NOVOSÁD, František. Premeny buržoáznej filozofie. Bratislava : Pravda, 1986. 272 s. Typ: AAB
  Citácie:
  [2.1] KANICHOVÁ, R. Viacaspektová typológia filozofickej terminológie. In Filozofia. ISSN 0046-385X, 2005, roč. 60, č. 1, s. 8-32., Registrované v: WOS
  [4.1] KANICHOVÁ, R. Nemecká filozofická terminológia. Bratislava : Hronka, 2014, s. 207. ISBN 978-80-971397-5-9.
  [4] BAKOŠ, Vladimír. Avantgardistický projekt modernity : z dejín slovenskej vedeckej a umeleckej avantgardy. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2006. 304 s. ISBN 978-80-224-0939-1.
  [4] NEZNÍK, P. Bludisko rozpakov (J.-J. Rousseau - rebel alebo revolucionár...). In Ľudská prirodzenosť: rozum, vôľa, cit (k 300. výročiu narodenia J.-J. Rousseau) : zborník vedeckých príspevkov. Javorská, A. - Chabada, M. - Gáliková, S. (eds.). Nitra : Filozofická fakulta UKF, SFZ pri SAV, 2013, s. 421. ISBN 978-80-558-0460-6.
 • NOVOSÁD, František. Antonio Gramsci alebo marxizmus ako umenie analýzy. In GRAMSCI, A. Spoločnosť, politika, filozofia. - Bratislava : Nakladateľstvo Pravda, 1988, s. 5-26. Typ: ABD
  Citácie:
  [4.1] DINUŠ, P. O politickom presadzovaní antikapitalistickej alternatívy. In Revolúcia alebo transformácia? Bratislava : Veda, 2014, s. 141. ISBN 978-80-224-1371-8.
 • NOVOSÁD, František. Komunikačné dimenzie foriem spoločenského vedomia. In Filozofia, 1988, roč. 43, č. 1, s. 20-28. ISSN 0046-385X. Typ: ADFB
  Citácie:
  [4] VIŠŇOVSKÝ, E. Človek by mal žiť v záhrade. Bratislava : Kalligram, 2010, s. 128. ISBN 978-80-8101-269-3.
 • NOVOSÁD, František. Prednášky a diskusie SFS SAV v Bratislave v roku 1988. In Filozofia, 1989, roč. 44, č. 1, s. 111. ISSN 0046-385X. Typ: GII
  Citácie:
  [2.1] ZIGO, M. Slovenská filozofická spoločnosť/Slovenské filozofické združenie a peripetie dotvárania profesionálnej podoby filozofie na Slovensku. In Filozofia. ISSN 0046-385X, 2006, roč. 61, č. 10, s. 804-818., Registrované v: WOS
 • ZIGO, M. - NOVOSÁD, František. Hlavné črty pozitivizmu a jeho kritici. In Konfrontácie s pozitivizmom. - Bratislava : Pravda, 1989, s. 9-20. Typ: ABD
  Citácie:
  [4] Pohľady do slovenskej filozofie 20. storočia : zborník z konferencie s medz. účasťou konanej dňa 2. 2. 2005 na Katedre filozofie a dejín filozofie FiF UK v Bratislave (pri príležitosti životného jubilea Milana Zigu). Editorky Zlatica Plašienková, Erika Lalíková ; recenzenti I. Buraj, D. Smreková. Bratislava : All Acta, 2005. ISBN 80-969380-0-2.
 • NOVOSÁD, František. Analýza alebo pokus o racionalizáciu? In Filozofia, 1990, roč. 45, č. 4, s. 462-466. ISSN 0046-385X. Typ: ADFB
  Citácie:
  [2.1] ZIGO, M. Slovenská filozofická spoločnosť/Slovenské filozofické združenie a peripetie dotvárania profesionálnej podoby filozofie na Slovensku. In Filozofia. ISSN 0046-385X, 2006, roč. 61, č. 10, s. 804-818., Registrované v: WOS
  [4] Igor Hrušovský - osobnosť slovenskej filozofie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie a 7. výročného stretnutia SFZ pri SAV 2. a 3. mája 2007, Bratislava - Smolenice. Editorky Zlatica Plašienková, Erika Lalíková ; recenzenti B. Szotek, L. Kiczko. Bratislava : Iris, 2007. 406 s. ISBN 978-80-89238-12-5.
  [4] LALÍKOVÁ, E. Limity historiografie slovenskej filozofie v povojnovom období. In Podoby filozofovania včera a dnes. Bratislava : Iris, 2009, s. 207. ISBN 978-80-89238-27-9.
 • NOVOSÁD, František. Nič nie je zameškané. Rozhovor s Jánom Kockom. In Filozofia, 1992, roč. 47, č. 11, s. 694-698. ISSN 0046-385X. Typ: GII
  Citácie:
  [4] LALÍKOVÁ, E. Limity historiografie slovenskej filozofie v povojnovom období. In Podoby filozofovania včera a dnes. Bratislava : Iris, 2009, s. 205. ISBN 978-80-89238-27-9.
  [4] Pohľady do slovenskej filozofie 20. storočia : zborník z konferencie s medz. účasťou konanej dňa 2. 2. 2005 na Katedre filozofie a dejín filozofie FiF UK v Bratislave (pri príležitosti životného jubilea Milana Zigu). Editorky Zlatica Plašienková, Erika Lalíková ; recenzenti I. Buraj, D. Smreková. Bratislava : All Acta, 2005. ISBN 80-969380-0-2.
 • NOVOSÁD, František. Osudy filozofie v dejinách nášho národa. Rozhovor s E. Várossovou. In Filozofia, 1992, roč. 47, č. 3, s. 185-193. ISSN 0046-385X. Typ: GII
  Citácie:
  [4] LALÍKOVÁ, E. Realita a filozofia na Slovensku: Ján Lajčiak, Gejza Vámoš a Svätopluk Štúr. Bratislava : Iris, 2010, s. 158. ISBN 978-80-89256-55-6.
  [4] LALÍKOVÁ, E. Za "mantinelmi" slovenskej filozofie. In Filozofické myslenie v stredoeurópskom priestore - tradície a súčasnosť : zborník príspevkov. Košice : SFZ pri SAV, FF UK, FF UPJŠ, 2011, s. 42. ISBN 978-80-970303-2-2.
 • O slobode a spravodlivosti : liberalizmus dnes. Zostavovatelia Egon Gál, František Novosád. Bratislava : Archa, 1993. 256 s. ISBN 80-7115-047-9 Typ: FAI
  Citácie:
  [4] BLAHA, Ľ. Späť k Marxovi? Bratislava : Veda, 2009, s. 479. ISBN 978-80-224-1077-9.
  [4] BUJNOVÁ, H. Altruizmus v dnešnej spoločnosti. In Altruizmus a egoizmus v súčasnej spoločnosti : zborník referátov z vedeckej konferencie. Bratislava : FTVŠ UK, 2006, s. 21.
  [4] Dejiny sociálneho a politického myslenia. Editori František Novosád, Dagmar Smreková. Bratislava : Kalligram, 2013, s. 713 s. ISBN 978-80-8101-679-0.
  [4] ČERNÍK, Václav. Vzťah spoločenských vied a ideológie z pohľadu metodológie vied. In Vzťah teoretického a praktického v sociálnych a humanitných vedách. Editori Václav Černík, Emil Višňovský. - Bratislava : Iris, 2006, s. 137-177. ISBN 80-89238-05-X.
 • NOVOSÁD, František. Súčasný liberalizmus: Dohodnúť sa o spravodlivosti. In O slobode a spravodlivosti : liberalizmus dnes. - Bratislava : Archa, 1993, s. 7-18. ISBN 80-7115-047-9. Typ: ABD
  Citácie:
  [2.1] PALOVIČOVÁ, Zuzana - SMREKOVÁ, Dagmar. Prax, narácia a tradícia. Teória cnosti A. MacIntyra. In Filozofia, 2003, roč. 58, č. 5, s. 324-337. (2003 - Current Contents). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] ŠULAVÍKOVÁ, Blanka. Ideál "dobrého života" v osobnej perspektíve. In Filozofia, 2006, roč. 61, č. 4, s. 295-308. (2006 - Current Contents). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [4] Chudoba v slovenskej spoločnosti a vzťah slovenskej spoločnosti k chudobe : zborník príspevkov z konferencie NK UNESCO MOST. Editor Zuzana Kusá, Roman Džambazovič. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2006. 301 s. ISBN 80-85544-43-1.
  [4] DOBIAŠOVÁ, S. Sloboda ako základný predpoklad multikulturalizmu. In Medzikultúrny dialóg: Stav - kontexty - perspektívy. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2009, s. 382. ISBN 978-80-555-0000-3.
  [4] Exklúzia a sociálna situácia na Slovensku : zborník z konferencie. Editori Monika Čambáliková, Tatiana Sedová ; recenzenti Silvia Miháliková, Zlatica Bakošová. Sládkovičovo : Vysoká škola Sládkovičovo, 2007. 328 s. ISBN 978-80-89267-07-1.
  [4] Igor Hrušovský - osobnosť slovenskej filozofie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie a 7. výročného stretnutia SFZ pri SAV 2. a 3. mája 2007, Bratislava - Smolenice. Editorky Zlatica Plašienková, Erika Lalíková ; recenzenti B. Szotek, L. Kiczko. Bratislava : Iris, 2007. 406 s. ISBN 978-80-89238-12-5.
  [4] KUNA, M. Etika a politika v perspektíve Alasdaira MacIntyra. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2010, s. 60. ISBN 978-80-8084-553-7.
  [4] KUNA, M. MacIntyrova (nekomunitaristická) kritika liberalizmu. In Liberalizmus neutrality II. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2010, s. 84. ISBN 978-80-8084-552-0.
  [4] ČERNÍK, Václav. Vzťah spoločenských vied a ideológie z pohľadu metodológie vied. In Vzťah teoretického a praktického v sociálnych a humanitných vedách. Editori Václav Černík, Emil Višňovský. - Bratislava : Iris, 2006, s. 137-177. ISBN 80-89238-05-X.
  [4] ŠULAVÍKOVÁ, Blanka. Autenticita a dobrý život. 1. vyd. Bratislava : Album, 2006. 198 s. ISBN 80-968667-5-3.
  [4] ŠULAVÍKOVÁ, Blanka. Mladí v hraniciach privátnych záujmov. Bratislava : Album, 2009. 182 s. ISBN 978-80-969908-2-5.
 • NOVOSÁD, František. Vysvetľovanie rukami : filozoficko-teologické úvahy. Bratislava : Iris, 1994. 132 s. ISBN 80-88778-00-X Typ: AAB
  Citácie:
  [2.1] BAKOŠ, Vladimír. Slovenské (filozofické) myslenie medzi tradíciou a modernou (Poznámky k dejinám slovenskej filozofie). In Filozofia, 2004, roč. 59, č. 10, s. 727-739. (2004 - Current Contents). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] BILASOVÁ, V. Étos a národné vedomie. In Filozofia. ISSN 0046-385X, 2006, roč. 61, č. 10, s. 870-878., Registrované v: WOS
  [2.1] ČÁP, J. Vedomie smrteľnosti: Iné v nás? In Filozofia, 2011, roč. 66, č. 4, s. 323. ISSN 0046-385 X., Registrované v: WOS
  [4.1] KANICHOVÁ, R. Nemecká filozofická terminológia. Bratislava : Hronka, 2014, s. 207. ISBN 978-80-971397-5-9.
  [4] DOBIAŠOVÁ, S. Sloboda ako základný predpoklad multikulturalizmu. In Medzikultúrny dialóg: Stav - kontexty - perspektívy. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2009, s. 369. ISBN 978-80-555-0000-3.
  [4] DÉMUTH, A. Poznanie, vedenie alebo interpretácia? Pusté Úľany : Schola Philosophica, 2009. ISBN 978-80-969823-6-3.
  [4] FILLOVÁ, D. – FEDÁKOVÁ, Ľ. Etika v medicíne a nemedicínskych odboroch. In Aplikovaná etika – kontext a perspektívy. Košice : FF UPJŠ, 2010, s. 418. ISBN 978-80-7097-735-4.
  [4] LALÍKOVÁ, E. Limity historiografie slovenskej filozofie v povojnovom období. In Podoby filozofovania včera a dnes. Bratislava : Iris, 2009, s. 207. ISBN 978-80-89238-27-9.
  [4] LALÍKOVÁ, E. Sto rokov vo vývoji slovenskej filozofie. In Problémy a osobnosti slovenskej filozofie v 20. storočí. Editori L. Kiczko, E. Lalíková, M. Zigo. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, s. 110. ISBN 978-80-223-3529-4.
  [4] ŠULAVÍKOVÁ, Blanka. Autenticita a dobrý život. 1. vyd. Bratislava : Album, 2006. 198 s. ISBN 80-968667-5-3.
 • NOVOSÁD, František. Sociálny poriadok ako zlučiteľnosť koordinácií. In Filozofia, 1994, roč. 49, č. 10, s. 617-637. ISSN 0046-385X. Typ: ADFB
  Citácie:
  [4] SMREKOVÁ, Dagmar. Význam cností pre udržanie sociálneho poriadku. In Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti - prolegomena : zborník vedeckých štúdií. Editor Ľubomír Plesník ; recenzenti D. Čuchranová, I. Hochel. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2006, s. 45-50. ISBN 80-8050-935-2.
 • NOVOSÁD, František. Pozvanie k Heideggerovi. 1. vyd. Bratislava : Archa, 1995. 171 s. ISBN 80-7115-093-2 Typ: AAB
  Citácie:
  [2.1] KANICHOVÁ, R. Terminologické neologizmy Martina Heideggera. In Filozofia, 2008, roč. 63, č. 2, s. 109, 113. (2008 - Current Contents). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] KANICHOVÁ, R. Viacaspektová typológia filozofickej terminológie. In Filozofia. ISSN 0046-385X, 2005, roč. 60, č. 1, s. 8-32., Registrované v: WOS
  [2.1] KUSÁ, Zuzana. Rašomon v skúmaní prípadov. In Sociológia - Slovak Sociological Review : časopis pre otázky sociológie, 2003, roč. 35, č. 1, s. 53-68. (2003 - Current Contents). ISSN 0049-1225., Registrované v: WOS
  [2.1] LEŠKO, V. Heidegger a dejiny filozofie. In Filozofia. ISSN 0046-385X, 2010, roč. 65, č. 2, s. 116., Registrované v: WOS
  [2.1] LEŠKO, V. Heidegger a grécki myslitelia. In Filozofia, 2013, roč. 68, č. 3, s. 204. ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] LEŠKO, V. Heidegger – novoveká matematická prírodoveda a metafyzika. In Filozofia. ISSN 0046-385X, 2006, roč. 61, č. 5, s. 347-358., Registrované v: WOS
  [2.1] NEZNÍK, P. Renesancia a novovek na ceste k múdrosti a chytrosti. In Filozofia. ISSN 0046-385X, 2006, roč. 61, č. 5, s. 359-368., Registrované v: WOS
  [2.1] NEŽINSKÁ, E. Novosád, F.: Čo? Ako? Prečo? Sociálna teória v otázkach a odpovediach. In Filozofia, 2016, roč. 71, č. 9, s. 808. ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] TOMAŠOVIČOVÁ, J. Heideggerova analýza moderného myslenia a biovedecký výskum In Filozofia, 2015, roč. 70, č. 9, s. 714. ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] TOMAŠOVIČOVÁ, J. Predpoklady sociálnosti v Heideggerovom Bytí a čase. In Filozofia, 2013, roč. 68, mimoriadne číslo 1, s. 195. ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] ŠULAVÍKOVÁ, Blanka. Prirodzenosť človeka a autenticita. In Filozofia, 2005, roč. 60, č. 9, s. 682-697. (2005 - Current Contents). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [3.1] MURÁNSKY, Martin. Die Freiheit zum radikal Bösen: Das Problem der Fatalismus-These in Reinholds Interpretation zu Kant. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2015, s. 178. ISBN 978-3-631-66453-7.
  [4.1] BAJLA, M. Heidegger a Nietzsche - problém filozofického nihilizmu. Košice : Filozofická fakulta UPJŠ, 2018, s. 193. ISBN 978-80-8152-710-4.
  [4.1] KANICHOVÁ, R. Nemecká filozofická terminológia. Bratislava : Hronka, 2014, s. 207. ISBN 978-80-971397-5-9.
  [4.1] LEŠKO, V. Heidegger a metafyzika ako jadro filozofie. In LEŠKO, Vladimír - MAYEROVÁ, Katarína a kol. Heidegger a metafyzika v 20. storočí. Košice : Filozofická fakulta UPJŠ, 2018, s. 48. ISBN 978-80-8152-672-5.
  [4.1] LEŠKO, V. Heidegger, Habermas a postmetafyzické myslenie. Košice : Filozofická fakulta UPJŠ, 2018, s. 57. ISBN 978-80-8152-828-6.
  [4.1] SIVÁK, Jozef. Husserl a Heidegger o metafyzike. In LEŠKO, Vladimír - MAYEROVÁ, Katarína a kol. Heidegger a metafyzika v 20. storočí. Košice : Filozofická fakulta UPJŠ, 2018, s. 168. ISBN 978-80-8152-672-5.
  [4.1] STOJKA, R. Patočka a Heideggerov projekt dejín. In LEŠKO, Vladimír - MAYEROVÁ, Katarína a kol. Heidegger a metafyzika v 20. storočí. Košice : Filozofická fakulta UPJŠ, 2018, s. 436. 437. ISBN 978-80-8152-672-5.
  [4.1] TOMAŠOVIČOVÁ, J. O človeku, myslení a technike : štúdie k dielu Martina Heideggera. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2019, s. 17, 22, 34, 72, 83, 101, 143. ISBN 978-80-572-0018-5.
  [4.1] ZÁTHURECKÝ, Andrej. Filozofia, ktorá zachraňuje. In Ostium : internetový časopis pre humanitné vedy, 2017, roč. 13, č. 4. ISSN 1336-6556.
  [4.1] ŠAJDA, Peter. Kierkegaardovská renesancia : filozofia, náboženstvo, politika. Bratislava : Premedia, 2016, s. 118. ISBN 978-80-8159-437-3.
  [4] BLECHA, I. Husserlova fenomenológia. Košice : FF UPJŠ, 2012, s. 318. ISBN 978-80-7097-987-7.
  [4] HRUŠKA, D. Nietzscheho smrť Boha metafyziky alebo o dejinnom zmysle nihilizmu. In Dejiny filozofie ako filozofický problém. Košice : Filozofická fakulta UPJŠ, 2010, s. 365. ISBN 978-80-7097-860-3.
  [4] Heidegger a grécka filozofia. V. Leško, K. Mayerová (eds.). Košice : FF UPJŠ, 2013, s. 5. ISBN 978-80-8152-072-3.
  [4] LEŠKO, Vladimír. Heidegger a Fenomenológia ducha. In Hegelova Fenomenológia ducha a súčasnosť. Editor Vladimír Leško, Zlatica Plašienková. - Košice : Filozofická fakulta UPJŠ, 2008, s. 133. ISBN 978-80-7097-709-5.
  [4] MATEJOV, F. Fragmenty. Bratislava : Kalligram - Ústav slovenskej literatúry SAV, 2010, s. 265-269. ISBN 978-80-8101-374-4.
  [4] MAZAG, M. Filozofia človeka: poznávanie reality alebo vytváranie fikcie? In Realita a fikcia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v rámci 9. výročného stretnutia SFZ pri SAV. Bratislava : SFZ pri SAV a KF FF UCM, 2009, s. 79. ISBN 978-80-970303-0-8.
  [4] TOMAŠOVIČOVÁ, J. K Heideggerovej hermeneutike fakticity. In Cestami Heideggerovho myslenia. Pusté Úľany : Schola Philosophica, 2011, s. 132. ISBN 978-80-89488-02-5.
  [4] TOMAŠOVIČOVÁ, J. Mobilná komunikácia a porozumenie. In Vnímať, konať, myslieť. Editori Róbert Karul, Martin Muránsky, Jaroslava Vydrová. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2008, s. 141. ISBN 978-80-969770-2-4.
  [4] TOMAŠOVIČOVÁ, J. Technika očami Michela Henryho a Martina Heideggera. In KARUL, Róbert et al. Michel Henry : život ako prelínanie subjektivity a intersubjektivity. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2009, s. 234. ISBN 978-80-969770-8-6.
  [4] VAŠEK, M. Kapitoly zo súčasnej filozofie náboženstva. Bratislava : Iris, 2012, s. 29. ISBN 978-80-89256-85-3.
  [4] ŠKÁRA, M. Leibnitz a Heidegger - veta o (dostatočnom) dôvode. Košice : FF UPJŠ, 2012, s. 146. ISBN 978-80-7097-962-4.
  [4] ŠULAVÍKOVÁ, Blanka. Autenticita a dobrý život. 1. vyd. Bratislava : Album, 2006, s. 186. ISBN 80-968667-5-3.
 • NOVOSÁD, František. Heideggerova koncepcia vedy. In Filozofia, 1995, roč. 50, č. 9, s. 479-487. ISSN 0046-385X. Typ: ADFB
  Citácie:
  [4] ŠULAVÍKOVÁ, Blanka. Spor o vedeckosť filozofie v slovenskej filozofii 40. rokov. 1. vyd. Bratislava : Album, 2009. 169 s. ISBN 978-80-969908-1-8.
 • NOVOSÁD, František. Heidegger - základná myšlienka. In Filozofia, 1995, roč. 50, č. 6, s. 263-274. ISSN 0046-385X. Typ: ADFB
  Citácie:
  [2.1] LEŠKO, V. Heidegger a grécki myslitelia. In Filozofia, 2013, roč. 68, č. 3, s. 204. ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] MURÁNSKY, Martin. Koniec subjektu? Otázky a otázniky vo fenomenologickej koncepcii morálnej zrelosti Huberta L. Dreyfusa. In Filozofia, 2006, roč. 61, č. 9, s. 714-725. (2006 - Current Contents). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [3.1] GEJDOŠ, M. Martin Heidegger a jeho pedagogicko-filozofické reflexie "existencie". In Naukovy zapisky Nacionaľnovo universiteta "Ostrozka akademija", 2014, s. 156, <http://eprints.oa.edu.ua/3098/1/Gejdo%C5%A1_NZ_Vyp_26.pdf>
  [4] Heidegger a grécka filozofia. V. leško, K. Mayerová (eds.). Košice : FF UPJŠ, 2013, s. 5. ISBN 978-80-8152-072-3.
  [4] MURÁNSKY, Martin. Časovosť vedomia a konania v Heideggerovom Bytí a čas (Náčrt problematiky). In Filozofia v kontexte globalizujúceho sa sveta : zborník príspevkov z 3. slovenského filozofického kongresu konaného v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach 7. - 9. novembra 2005. Editor Eugen Andreanský ; recenzenti J. Piaček, T. Mandová. - Bratislava : Iris, 2006, s. 445-451. ISBN 80-89238-08-4.
  [4] VYDROVÁ, J. Cesty fenomenológie : fenomenologická metóda neskorého Husserla. Pusté Úľany : Schola Philosophica, 2010, s. 194. ISBN 978-80-89488-01-8.
 • NOVOSÁD, František. Dimenzie sebainterpretatívnosti. In Filozofia, 1996, roč. 51, č. 1, s. 16-22. ISSN 0046-385X. Typ: ADFB
  Citácie:
  [1.1] MULLEROVA, Z. Philosophic discourse as a part of psychotherapy, psychological counselling and trainings for future psychotherapists/counsellors. In ČESKOSLOVENSKÁ PSYCHOLOGIE, vol. 48, no. 2, p. 167-182., Registrované v: WOS
  [1.1] ŠULAVÍKOVÁ, Blanka. Autenticita a kult individuality. In Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi, 2007, roč. 51, č. 1, s. 80-90. (2007 - Current Contents). ISSN 0009-062X., Registrované v: WOS
  [2.1] PALOVIČOVÁ, Zuzana. Sebainterpretatívnosť a etika. In Filozofia, 2006, roč. 61, č. 9, s. 699-713. (2006 - Current Contents). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] ŠULAVÍKOVÁ, Blanka. Prirodzenosť človeka a autenticita. In Filozofia, 2005, roč. 60, č. 9, s. 682-697. (2005 - Current Contents). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] ŠULAVÍKOVÁ, Blanka. Sebaobraz v krajine krivých zrkadiel. In Filozofia, 2004, roč. 59, č. 7, s. 482-491. (2004 - Current Contents). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] ŠULAVÍKOVÁ, Blanka. Viac ako príbeh : (K diskurzu o identite). In Filozofia, 2003, roč. 58, č. 6, s. 426-432. (2003 - Current Contents). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [4] BOHUNICKÁ, L. Problém sebainterpretácie a identity reflektovaný v prácach J. Kánskeho. In Identita – Diferencia : zborník príspevkov zo 4. slovenského filozofického kongresu. Bratislava : SFZ pri SAV a FiÚ SAV, 2010, s. 462. ISBN 978-80-970303-1-5.
  [4] PALOVIČOVÁ, Zuzana. Sebainterpretatívnosť a etika. K Taylorovej koncepcii človeka ako sebainterpretujúcej sa bytosti. In SMREKOVÁ, Dagmar et al. Podoby etiky. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2009, s. 46-72. ISBN 978-80-969770-9-3.
  [4] ŠULAVÍKOVÁ, Blanka. Autenticita a dobrý život. 1. vyd. Bratislava : Album, 2006. 198 s. ISBN 80-968667-5-3.
  [4] ŠULAVÍKOVÁ, Blanka. Mladí v hraniciach privátnych záujmov. Bratislava : Album, 2009. 182 s. ISBN 978-80-969908-2-5.
 • NEŽINSKÁ, E. - NOVOSÁD, František. Culture of Principles and Culture of Skills. In Discourse - Intellectuals - Social Communication. Editori E. Višňovský, G. Bianchi ; recenzent M. Marcelli. - Bratislava : Veda, 1997, s. 175-187. ISBN 80-224-0516-7. Typ: AED
  Citácie:
  [4] UHEREK, D. Diskurz a divadlo. In INŠTITORISOVÁ, D. a kol. Divadlo - interaktivita, inscenovanosť, diskurz. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2009, s. 161. ISBN 978-80-8094-434-6.
 • NOVOSÁD, František. Osud a voľba : paradoxy racionalizácie - Max Weber ako diagnostik modernej kultúry. 1. vyd. Bratislava : Iris, 1997. 126 s. ISBN 80-88778-36-0 Typ: AAB
  Citácie:
  [1.1] PETRUSEK, M. K recepci díla Maxe Webera ve střední a východní Evropě. In Sociologický časopis/Czech Sociological Review. ISSN 0038-0288, 2007, roč. 43, č. 2, s. 446-455., Registrované v: WOS
  [2.1] CAPÍKOVÁ, S. Max Weber a sociológia práva. In Sociológia, 2012, roč. 44, č. 5, s. 636. ISSN 0049-1225., Registrované v: WOS
  [2.1] PAVLOVKIN, K. K otázke rozlíšenia intelektuálnych a mravných cností u Aristotela a Tomáša Akvinského a ich významu pre súčasnosť. In Filozofia, 2019, roč. 74, č. 3, s. 192. ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] SEDOVÁ, Tatiana. K niektorým aspektom interpretativizmu v sociálnom poznaní. In Filozofia, 2011, roč. 66, č. 8, s. 769-781. (2011 - Current Contents, SCOPUS, EBSCO). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] SKOVAJSA, M. Nadvláda účelové racionality? K interpretacím Weberovy typologie jednání. In Sociológia, 2012, roč. 44, č. 5, s. 601. ISSN 0049-1225., Registrované v: WOS
  [2.1] SURÍKOVÁ, M. Jednotlivec ako modelová kategória spoločenskej organizácie. In Sociológia, 2007, roč. 39, č. 2, s. 160., Registrované v: WOS
  [4.1] BILASOVÁ, V. K niektorým metodologickým otázkam problému človeka v etickej teórii. In Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2017/18): Človek v súčasnej etike : konferenčný zborník, 18. medzinárodná vedecká konferencia, 13. - 14. september 2017, Zemplínska Šírava. Editor Vasil Gluchman. Prešov : FF PU, 2017, s. 105. ISBN 978-80-555-1883-1.
  [4.1] KOVÁČ, D. a kol. Dejiny Slovenskej akadémie vied. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2014, s. 249. ISBN 978-80-224-1316-9.
  [4.1] SEDOVÁ, T. - ŠUCH, J. - ŠEDÍK, M. - JANČOVIČ, I. Podoby interpretácie. Bratislava : Veda, 2016, s. 22, 203. ISBN 978-80-224-1549-1.
  [4] MURÁNSKY, Martin. Kantova deontologická etika. In Dejiny etického myslenia v Európe a USA. 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2008, s. 330-351. ISBN 978-80-8101-103-0.
  [4] SMREKOVÁ, Dagmar - PALOVIČOVÁ, Zuzana. Dvojznačnosť etických pojmov. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2009, s. 164. ISBN 978-80-969770-6-2.
  [4] ČERNÍK, Václav. Vzťah spoločenských vied a ideológie z pohľadu metodológie vied. In Vzťah teoretického a praktického v sociálnych a humanitných vedách. Editori Václav Černík, Emil Višňovský. - Bratislava : Iris, 2006, s. 137-177. ISBN 80-89238-05-X.
 • NOVOSÁD, František. Rozhovor: František Novosád a Samuel Abrahám. In Kritika & Kontext, 1997, č. 1, s. 22-31. ISSN 1335-1710. Typ: BDF
  Citácie:
  [3.1] PETRUSEK, M. Marx, marxismus a sociologie. Texty z pozùstalosti 1. Praha : SLON, 2014, s. 87. ISBN 978-80-7419-173-2.
 • NOVOSÁD, František. Stretávanie sa kultúr alebo vyrovnávanie sa s inakosťou. In Filozofia, 1999, roč. 54, č. 10, s. 762-766. (1999 - Current Contents, WOS). ISSN 0046-385X. Typ: ADDB
  Citácie:
  [1.1] ŠULAVÍKOVÁ, Blanka. Autenticita a kult individuality. In Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi, 2007, roč. 51, č. 1, s. 80-90. (2007 - Current Contents). ISSN 0009-062X., Registrované v: WOS
  [2.1] ŠULAVÍKOVÁ, Blanka. Prirodzenosť človeka a autenticita. In Filozofia, 2005, roč. 60, č. 9, s. 682-697. (2005 - Current Contents). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [4] GOLEMA, M. Typologické paralely túžby po dokonalom jazyku. Banská Bystrica : FHV UMB, 2012, s. 88. ISBN 978-80-557-0439-5.
  [4] ŠULAVÍKOVÁ, Blanka. Autenticita a dobrý život. Bratislava : Album, 2006, s. 186. ISBN 80-968667-5-3.
  [4] ŠULAVÍKOVÁ, Blanka. Mladí v hraniciach privátnych záujmov. Bratislava : Album, 2009, s. 156. ISBN 978-80-969908-2-5.
 • NOVOSÁD, František. Zrkadlo a sebakorigujúci sa pohyb. In Filozofia, 1999, roč. 57, č. 9, s. 665-672. (1999 - Current Contents, WOS). ISSN 0046-385X. Typ: ADDB
  Citácie:
  [2.1] ŠULAVÍKOVÁ, Blanka. Prirodzenosť človeka a autenticita. In Filozofia, 2005, roč. 60, č. 9, s. 682-697. (2005 - Current Contents). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [4] ŠULAVÍKOVÁ, Blanka. Autenticita a dobrý život. 1. vyd. Bratislava : Album, 2006. 198 s. ISBN 80-968667-5-3.
 • NOVOSÁD, František. Filozofia ako čítanie znamení doby. In Čas a dejiny I. Editor J. Kudlička. - Liptovský Mikuláš : SFZ, 1999, s. 8-28. ISBN 80-8040-113-6. Typ: AED
  Citácie:
  [4] DOBIAŠ, D. Idea racionalizmu a intelektuálnej zodpovednosti K. R. Poppera v kontexte duchovných dejín Európy. In Medzikultúrny dialóg: Stav - kontexty - perspektívy. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2009, s. 32, 33. ISBN 978-80-555-0000-3.
 • NOVOSÁD, František. The Clash of Cultures and the Accomodation of Otherness. In Dialogue and Universalism, 2000, vol. 10, no. 12, p. 80-89. Typ: ADEB
  Citácie:
  [3.1] MURÁNSKY, Martin. Die Freiheit zum radikal Bösen: Das Problem der Fatalismus-These in Reinholds Interpretation zu Kant. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2015, s. 179. ISBN 978-3-631-66453-7.
 • NOVOSÁD, František. Vôľa k rozumu proti vôli k moci (Štúrova rozprava o nemeckej ideológii alebo pokus o ideologickú prevenciu). In Filozofia, 2001, roč. 56, č. 9, s. 631-635. (2001 - Current Contents, WOS). ISSN 0046-385X. Typ: ADDB
 • NOVOSÁD, František. Metafrfloš a jeho palica (Niekoľko zlostných poznámok o "náhradných" problémoch hĺbkomerača Ladislava Kvasza). In Filozofia, 2001, roč. 56, č. 3, s. 187-193. (2001 - Current Contents, WOS). ISSN 0046-385X. Typ: ADDB
  Citácie:
  [4] VYDRA, A. Akademické písanie : ako vzniká filozofický text. Trnava : FF TU, 2010, s. 75. ISBN 978-80-8082-380-1.
 • NOVOSÁD, František. Moc a hodnoty v súčasnom svete (Teror a globalizácia moci). In Filozofia, 2001, roč. 56, č. 10, s. 722-724. (2001 - Current Contents, WOS). ISSN 0046-385X. Typ: GII
 • NOVOSÁD, František. Médiá, tretí sektor a intelektuáli. In Kritika & Kontext, 2002, roč. 7, č. 2-3, s. 6-20. Typ: ADFB
 • NOVOSÁD, František - PALOVIČOVÁ, Zuzana - PAUER, Jozef - SMOLKOVÁ, Eva - SMREKOVÁ, Dagmar. Scenáre možného vývoja hodnôt. In Zborník analyticko-prognostických štúdií k prognóze rozvoja Slovenska do roku 2010. Ved. red. Štefan Zajac. - Bratislava : Slovenská akadémia vied : Prognostický ústav SAV, 2002, s. 32-51. ISSN 1335-1974. Typ: AED
 • NOVOSÁD, František - KARUL, Róbert - MURÁNSKY, Martin - PALOVIČOVÁ, Zuzana - PAUER, Jozef - SMOLKOVÁ, Eva - SMREKOVÁ, Dagmar. Národná identita a hodnoty spoločnosti. In Zborník podkladových štúdií k Vízii vývoja Slovenska do roku 2020. - Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2002, s. 38-50. Typ: AED
 • NOVOSÁD, František. Globalizácia na spôsob jedinej superveľmoci. In Nové slovo, 2002. <http://www.noveslovo.sk/c/20845/Globalizacia_na_sposob_jedinej_supervelmoci>. Dostupné na internete: <<http://www.noveslovo.sk/c/20845/Globalizacia_na_sposob_jedinej_supervelmoci>> Typ: GHG
  Citácie:
  [4.1] LYSÝ, J. Aktérsky, teoretický a kritický kontext uznania. In Revolúcia alebo transgormácia? Bratislava : Veda, 2014, s. 179. ISBN 978-80-224-1371-8.
 • NOVOSÁD, František. Filozofia v epoche globalizácie. Vek, v ktorom sa otrok a pán stávajú konzumentmi, nie je časom filozofie : rozhovor s kanadským profesorom politickej filozofie T. Darbym. In Slovo : spoločensko-politický týždenník, 2002, roč. 4, č. 2. ISSN 1335-468X. Typ: GII
  Citácie:
  [2.1] PALOVIČOVÁ, Zuzana. Normatívnosť pojmu uznania. In Filozofia, 2007, roč. 62, č. 8, s. 658-667. (2007 - Current Contents). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [4] OLEXÁK, P. Západná postmoderna a slovenský postkomunizmus. In Slovensko, materializmus a desocializácia. E. M. Kuna. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2006, s. 185. ISBN 80-8084-111-X.
  [4] SMREKOVÁ, Dagmar - PALOVIČOVÁ, Zuzana. Dvojznačnosť etických pojmov. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2009, s. 164. ISBN 978-80-969770-6-2.
 • NOVOSÁD, František. Doba X : eseje o formách politickosti. 1. vyd. Bratislava : Iris, 2003. 215 s. ISBN 80-89018-43-2 Typ: AAB
  Citácie:
  [2.1] BELÁS, Ľ. Vladár a technika politiky. In Filozofia. ISSN 0046-385X, 2004, roč. 59, č. 1, s. 1-7., Registrované v: WOS
  [2.1] BILASOVÁ, V. Étos a národné vedomie. In Filozofia. ISSN 0046-385X, 2006, roč. 61, č. 10, s. 870-878., Registrované v: WOS
  [2.1] BÁRÁNY, Eduard. Autopoietický sociálny subsystém právo? In Sociológia. Roč. 43, č. 2 (2011), s. 111-132. ISSN 0049-1225, 1336-8613., Registrované v: WOS
  [2.1] MALÍK, B. Od mýtu k story. Zrod, vzostup a pád veľkých príbehov. In Filozofia. ISSN 0046-385X, 2009, roč. 64, č. 1, s. 53., Registrované v: WOS
  [2.1] NEŽINSKÁ, E. Novosád, F.: Čo? Ako? Prečo? Sociálna teória v otázkach a odpovediach. In Filozofia, 2016, roč. 71, č. 9, s. 808. ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] PALOVIČOVÁ, Zuzana. Autonómia vôle ako základ morálneho konania. In Filozofia, 2007, roč. 62, č. 2, s. 164-175. (2007 - Current Contents). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] PAUER, Jozef. Globalizácia: rozkvet alebo rozpad impéria? In Filozofia, 2004, roč. 59, č. 8, s. 588-600. (2004 - Current Contents). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] SMOLKOVÁ, Eva. Bioetika : otázky, problémy, súvislosti. Posudzovatelia F. Novosád, L. Bohunická. 1. vyd. Bratislava : Infopress, 2006. 117 s. ISBN 80-85402-80-7.
  [2.1] SMOLKOVÁ, Eva. K otázke možných dôsledkov environmentálneho skepticizmu. Eva Smolková. In Filozofia, 2004, roč. 59, č. 9, s. 641-653. (2004 - Current Contents). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] SMREKOVÁ, Dagmar. Má zmysel rozlišovať medzi etikou a morálkou? In Filozofia, 2004, roč. 59, č. 8, s. 549-562. (2004 - Current Contents). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] SMREKOVÁ, Dagmar. Neresť a jej sociálny zmysel. In Filozofia, 2006, roč. 61, č. 6, s. 427-440. (2006 - Current Contents). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [3] TOMAŠOVIČOVÁ, J. Existential Analytics and the Social Sciences. In ŠAJDA, Peter et al. Affectivity, Agency and Intersubjectivity. Budapest : L'Harmattan, 2012, s. 109. ISBN 978-963-236-587-9.
  [4] GEREMEŠOVÁ, G. - MELKUSOVÁ, H. Multikulturalizmus vo filozofickej reflexii. In Medzikultúrny dialóg: Stav - kontexty - perspektívy. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2009, s. 61. ISBN 978-80-555-0000-3.
  [4] KROPAJ, Marián. Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva. Bratislava : Veda, 2013, s. 236. ISBN 978-80-224-1314-5.
  [4] MURÁNSKY, Martin. Immanuel Kant: republikánska ústava a medzinárodné spoločenstvo. In Dejiny sociálneho a politického myslenia. Bratislava : Kalligram, 2013, s. 368. ISBN 978-80-8101-679-0.
  [4] MURÁNSKY, Martin. Kapitalizmus a demokracia v čase európskej krízy. In Kritická teória Jürgena Habermasa v sociologickom výskume. Miroslav Tížik (ed.). Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2013, s. 217. ISBN 978-80-85544-80-0.
  [4] NOVOSÁD, František - PAUER, Jozef - SMREKOVÁ, Dagmar - PALOVIČOVÁ, Zuzana - SMOLKOVÁ, Eva - MURÁNSKY, Martin - KARUL, Róbert. Hodina filozofie : úvod do filozofie pre stredne pokročilých. Posudzovatelia R. Dupkala, V. Leško. Bratislava : Iris, 2004. 226 s. ISBN 80-89018-73-4.
  [4] PAUER, Jozef. Globalizácia alebo mravenisko? (Niekoľko nezábavných čŕt). In Éra globalizácie vo filozofickej reflexii : zborník s medzinárodnou účasťou zostavený KFaDF FiF UK v Bratislave pri príležitosti životného jubilea Ladislava Hohoša. Editori Ivan Buraj, Kristína Korená ; recenzenti Dagmar Smreková, Jozef Piaček. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009, s. 47-53. ISBN 978-80-223-2616-2.
  [4] PAUER, Jozef. K niektorým črtám súčasnej kapitalistickej globalizácie. In Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti - prolegomena : zborník vedeckých štúdií. Editor Ľubomír Plesník ; recenzenti D. Čuchranová, I. Hochel. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2006, s. 25-35. ISBN 80-8050-935-2.
  [4] PICHLER, Tibor. O spolužití a občianskej vzájomnosti. In Národ a národnosti na Slovensku v transformujúcej sa spoločnosti - vzťahy a konflikty. Editor Š. Šutaj. - Prešov : Universum, 2005, s. 12-18. ISBN 80-89046-28-2.
  [4] SMREKOVÁ, Dagmar - PALOVIČOVÁ, Zuzana. Dvojznačnosť etických pojmov. Recenzenti Etela Farkašová, František Novosád. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2009. 166 s. ISBN 978-80-969770-6-2.
  [4] SMREKOVÁ, Dagmar. Komplementarita etiky a morálky v etickom projekte P. Ricoeura. In HÁLA, Vlastimil et al. Etika a jej tradícia. 1. vyd. - Bratislava : Fox&Col, 2006, s. 79-93. ISBN 80-969514-2-4.
  [4] ŠÚST, J. Deskriptívne a normatívne vymedzenia pluralitnej spoločnosti. In Liberalizmus neutrality I. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2010, s. 59, 60. ISBN 978-80-8084-551-3.
  [6] TEPLAN, D. Úvahy o dobe X. In OS - fórum občianskej dpoločnosti, 2003, roč. 7, č. 9, s. 83-84.
 • NOVOSÁD, František. Sily zmeny a zachovania. Milan Hamada o človeku v dobe dezintegrácie. In Hľadanie zmyslu : dielo literárneho vedca, kritika a historika kultúry Milana Hamadu a hodnotové kritériá. Editor František Novosád. - Bratislava : Literárna nadácia Studňa, 2003, s. 33-38. ISBN 80-968493-7-9. Typ: AEF
 • Hľadanie zmyslu : dielo literárneho vedca, kritika a historika kultúry Milana Hamadu a hodnotové kritériá. Editor František Novosád. Bratislava : Literárna nadácia Studňa, 2003. 206 s. ISBN 80-968493-7-9 Typ: FAI
  Citácie:
  [6] MARTINKOVIČ, Marcel. Hľadanie zmyslu. In Filozofia, 2004, roč. 59, č. 5, s. 379-382. (2004 - Current Contents). ISSN 0046-385X. Recenzia na: Hľadanie zmyslu / editor František Novosád. - Bratislava : Literárna nadácia Studňa, 2003. - ISBN 80-968493-7-9.
 • NOVOSÁD, František. Miroslav Kusý ako vysokoškolský učiteľ. In Kritika & Kontext, 2003, roč. 8, č. 3, s. 34-36. Typ: GII
  Citácie:
  [2.1] KOPSOVÁ, Raisa. Pohľad na tvorbu Miroslava Kusého v období normalizácie. In Filozofia, 2004, roč. 59, č. 10, s. 740-756. (2004 - Current Contents). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
 • NOVOSÁD, František. Alchýmia dejín. 1. vyd. Bratislava : Iris, 2004. 232 s. ISBN 80-89018-72-6 Typ: AAB
  Citácie:
  [2.1] BILASOVÁ, V. Étos a národné vedomie. In Filozofia. ISSN 0046-385X, 2006, roč. 61, č. 10, s. 870-878., Registrované v: WOS
  [2.1] KOPČOK, Andrej. Recepcia časopisu Praxis na Slovensku. In Filozofia, 2005, roč. 60, č. 10, s. 723-745. (2005 - Current Contents). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] LYSÝ, J. Poznámky o racionalite v kontexte rekonštrukcie sociálnych a humanitných vied. In Filozofia, 2009, roč. 64, č. 9, s. (2009 - Current Contents, SCOPUS, EBSCO). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] NEŽINSKÁ, E. Novosád, F.: Čo? Ako? Prečo? Sociálna teória v otázkach a odpovediach. In Filozofia, 2016, roč. 71, č. 9, s. 808. ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] PICHLER, Tibor. Miloš Štefanovič: O modernom slovenskom politickom myslení pred hlasistami. In Filozofia, 2009, roč. 64, č. 10, s. 939-948. (2009 - Current Contents, SCOPUS, EBSCO). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] PICHLER, Tibor. Nacionalizmus, konzervativizmus, modernizmus: O politickej diskusii na stránkach časopisu Prúdy (Náčrt problémov). In Filozofia, 2005, roč. 60, č. 10, s. 761-773. (2005 - Current Contents). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] SMREKOVÁ, Dagmar. Násilie a jeho každodenné podoby (J. - P. Sartre ako teoretik násilia). In Filozofia, 2006, roč. 61, č. 2, s. 87-106. (2006 - Current Contents). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [4.1] DUNAJ, Ľ. Filozofiou pragmatizmu proti neoliberálnemu radikalizmu. In (Meta)filozofia - prax : zborník vedeckých príspevkov. Editori Andrea Javorská, Lenka Kocinová, Simona Wagnerová. Bratislava : Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2016, s. 286. ISBN 978-80-970303-7-7.
  [4.1] DUNAJ, Ľ. The Pragmatist Approach to Sociocultural Transformation as an Alternative to Neoliberal Radicalism. In Philosophica Critica, 2015, roč. 1, č. 2, s. 30. ISSN 1339-8970.
  [4.1] KOVÁČ, D. a kol. Dejiny Slovenskej akadémie vied. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2014, s. 249. ISBN 978-80-224-1316-9.
  [4.1] ČERNÍK, Václav. Prakticko-projektívne postupy spoločenských vied. Bratislava : Iris, 2014, s. 337. ISBN 978-80-8153-033-3.
  [4] BLAHA, Ľ. Späť k Marxovi? Bratislava : Veda, 2009, s. 482. ISBN 978-80-224-1077-9.
  [4] Hodina filozofie : úvod do filozofie pre stredne pokročilých. Bratislava : Iris, 2004, s. 216. ISBN 80-89018-73-4.
  [4] JANOTOVÁ, H. "Slovän na svojom seje, i žne len na svojom..." (S. Chalupka: Mor ho!). In Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie : zborník príspevkov z 2. ročníka slovensko-poľskej medzinárodnej vedeckej konferencie rozšírenej o spoluprácu s predstaviteľmi českej filozofie, Kongresové centrum SAV v Smoleniciach, 14. 4. - 16. 4. 2008. 2. diel. Editor Erika Lalíková, Štefan Kostelník, Marek Rembierz. - Bratislava : Iris, 2008, s. ISBN 978-80-89256-19-8.
  [4] KOPČOK, Andrej. Na pomedzí filozofie a politiky : výber z filozofických, sociologických a historických štúdií a článkov. Recenzenti Karol Kollár, František Novosád, Vladimír Valentík. Bratislava - Báčsky Petrovec : Filozofický ústav SAV - Slov. vydav. centrum & Kultúra, 2007. 331 s. ISBN 978-80-969770-0-0.
  [4] Malé dejiny veľkých udalostí I : v Česko(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989. Editor, vedecký redaktor a zostavovateľ Zuzana Profantová. Bratislava : Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied : Ústav pamäti národa, 2005. 283 s. Etnologické štúdie, 13. ISBN 80-89069-13-4.
  [4] PICHLER, Tibor. Etnos a polis : zo slovenského a uhorského politického myslenia. Bratislava : Kalligram, 2011, s. 73, 97. ISBN 978-80-8101-525-0.
  [4] PROFANTOVÁ, Zuzana. General Editor’s Preface. In The Small History of Great Events in Czechoslovakia after 1948, 1968 and 1989. Editor Zuzana Profantová. Bratislava : Veda, 2006, s. 7 - 15.
  [4] ČERNÍK, Václav - VICENÍK, Jozef. Úvod do metodológie spoločenských vied. Bratislava : Iris, 2011, s. 379. ISBN 978-80-98256-79-2.
  [4] ČERNÍK, Václav. Empirické overovanie spoločenskovedných teórií. In Vzťah teoretického a praktického v sociálnych a humanitných vedách. Editori Václav Černík, Emil Višňovský. - Bratislava : Iris, 2006, s. 211-258. ISBN 80-89238-05-X.
  [4] ČERNÍK, Václav. Sociálny systém, konanie a sociálna zmena. In Zákon, explanácia a interpretácia v spoločenských vedách. 1. vyd. - Bratislava : Iris, 2005, s. 13-56. ISBN 80-89238-01-7.
  [4] ČERNÍK, Václav. Vzťah spoločenských vied a ideológie z pohľadu metodológie vied. In Vzťah teoretického a praktického v sociálnych a humanitných vedách. Editori Václav Černík, Emil Višňovský. - Bratislava : Iris, 2006, s. 137-177. ISBN 80-89238-05-X.
  [5] ŠKOLKAY, A. František Novosád: Alchýmia dejín. Slovensko v dobe neurčitosti. In Filosofický časopis. ISSN 0015-1831, 2005, roč. 53, č. 4, s. 646-648.
 • NOVOSÁD, František - PAUER, Jozef - SMREKOVÁ, Dagmar - PALOVIČOVÁ, Zuzana - SMOLKOVÁ, Eva - MURÁNSKY, Martin - KARUL, Róbert. Hodina filozofie : úvod do filozofie pre stredne pokročilých. Posudzovatelia R. Dupkala, V. Leško. Bratislava : Iris, 2004. 226 s. ISBN 80-89018-73-4 Typ: AAB
  Citácie:
  [4.1] BILASOVÁ, V. Etika v kontexte kultúrnych premien na Slovensku (1751-1850). In Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2019/2020): Etika na Slovensku a v Európe (1751-1850) : konferenčný zborník, 20. medzinárodná konferencia, 22. - 23. máj 2019, Prešov. Editor Vasil Gluchman. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2019, s. 162. ISBN 978-80-555-2284-5.
 • NOVOSÁD, František. Filozofia ako kultúra reflexie. In NOVOSÁD, František et al. Hodina filozofie : úvod do filozofie pre stredne pokročilých. - Bratislava : Iris, 2004, s. 9-27. ISBN 80-89018-73-4. Typ: ABD
  Citácie:
  [4] SMOLKOVÁ, Eva. Contemporary Bioethics and its Problem. In Bioethics in Central Europe: Methodology and Education. Editor Vasil Gluchman ; recenzenti O. Sisáková, J. Sošková. - Prešov : Filozofická fakulta PU, 2009, s. 25-37. ISBN 978-80-555-0055-3.
  [4] SMOLKOVÁ, Eva. Súčasná bioetika a jej problémy. In Metodologické a metodické otázky bioetiky súčasnosti. Editor Vasil Gluchman ; recenzenti O. Sisáková, J. Sošková. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2009, s. 23-34. ISBN 978-80-8068-995-7.
  [4] VIŠŇOVSKÝ, E. Filozofia ako praktikum. In O vzťahu filozofie, umenia a vedy. Banská Bystrica : FHV UMB, 2009, s. 7, 10, 15. ISBN 978-80-8083-702-0.
  [4] VIŠŇOVSKÝ, E. Človek by mal žiť v záhrade. Bratislava : Kalligram, 2010, s. 216, 219, 225. ISBN 978-80-8101-269-3.
 • NOVOSÁD, František. Kultúra ako priestor nášho bytia. In NOVOSÁD, František et al. Hodina filozofie : úvod do filozofie pre stredne pokročilých. - Bratislava : Iris, 2004, s. 29-46. ISBN 80-89018-73-4. Typ: ABD
  Citácie:
  [4] LIBA, P. Kultúra komunikácie v informačnej spoločnosti. In Kultúra komunikácie v informačnej spoločnosti. Nitra : AK UKF, 2005, s. 20, 21. ISBN 80-8050-872-0.
 • NOVOSÁD, František. Fenomen charyzmy w zwiazku socjologia polityki Maksa Webera : filozoficzne rozwazania o teologicznym tle socjologii politycznej. In Z prac badawczych wspólczesnych filozofów slowackich. Ed. Cz. Glombik. - Katowice : Wydawnictwo Universytetetu Slaskiego, 2004, s. 89-108. ISBN 83-226-1336-9. Typ: AEC
 • NOVOSÁD, František. On boundaries and bounds in modernity. In Sisyphus als Optimist. Versuche zur zeitgenossischen polotischen Okonomie. - Hamburg : VSA-Verlag, 2005, s. 30-40. Typ: ABC
 • KANT, I. - NOVOSÁD, František (prekl.). Odpoveď na otázku: čo je osvietenstvo? In Kritika & Kontext, 2006, roč. 11, č. 32, s. 22-25. ISSN 1335-1710. Typ: EDJ
 • NOVOSÁD, František. Legitimita ideológií : príspevok k morfológii ideologického vedomia v moderných spoločnostiach. Bratislava : Fox&Col, 2006. 96 s. ISBN 80-969514-3-2 Typ: AAB
  Citácie:
  [2.1] VYDRA, A. Sociálna patológia - filozofický pojem, alebo zle zvolená metafora? In Filozofia, 2015, roč. 70, č. 9, s. 702. ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [4.1] SMOLKOVÁ, Eva. Faktory vplyvu zdravotnej starostlivosti na kvalitu života občanov štátu. In Paradigmy zmien v 21. storočí. Adaptačné procesy a pulzujúca ekonomika : zborník statí. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2016, s. 353. ISBN 978-80-7144-265-3.
  [4.1] SMOLKOVÁ, Eva. Kvalita života zo zreteľa práva na zdravotnú starostlivosť - filozofické a ekonomické aspekty problematiky. In Ľudské práva osôb so zdravotným postihnutím: Od ideí k realite. Editorka Tatiana Sedová. Bratislava : Veda, 2019, s. 46-63. ISBN 978-80-224-1771-6.
  [4] SMOLKOVÁ, Eva. Etika v zdravotníctve. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2014, s. 164. ISBN 978-80-89766-00-0.
 • NOVOSÁD, František. Fenomén hranice. In Konanie, normy a konflikty v globálnej situácii. Editori Martin Muránsky, Róbert Karul ; recenzenti Tibor Pichler, Dušan Gálik. - Bratislava : Fox&Col, 2006, s. 86-94. ISBN 80-969514-1-6. Typ: AED
  Citácie:
  [2.1] MURÁNSKY, Martin. Existuje absolútna povinnosť voči etike? II. časť. (Problém etiky a sebachápania v existencialistickej tradícii). In Filozofia, 2008, roč. 63, č. 9, s. 750-762. (2008 - Current Contents). ISSN 0046-385X.
  [4] SMOLKOVÁ, Eva. Bioetika : otázky, problémy, súvislosti. Posudzovatelia F. Novosád, L. Bohunická. 1. vyd. Bratislava : Infopress, 2006. 117 s. ISBN 80-85402-80-7.
  [4] VYDROVÁ, J. Cesty fenomenológie : fenomenologická metóda neskorého Husserla. Pusté Úľany : Schola Philosophica, 2010, s. 194. ISBN 978-80-89488-01-8.
 • NOVOSÁD, František. Igor Hrušovský v päťdesiatych rokoch. In Filozofia, 2007, roč. 62, č. 6, s. 535-541. (2006: 0.188 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2007 - Current Contents, WOS). ISSN 0046-385X. Typ: ADDB
 • NOVOSÁD, František. Fenomén nenávisti v sociálnych súvislostiach. In Intersubjektivita v globálnej situácii. Editori Róbert Karul, Martin Muránsky, Jaroslava Vydrová ; recenzenti Tibor Pichler, Dušan Gálik. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2006, s. 167-174. ISBN 80-967225-7-3. Typ: AED
  Citácie:
  [4] SMREKOVÁ, Dagmar - PALOVIČOVÁ, Zuzana. Dvojznačnosť etických pojmov. Recenzenti Etela Farkašová, František Novosád. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2009. 166 s. ISBN 978-80-969770-6-2.
  [4] VYDROVÁ, Jaroslava. Fenomenologická redukcia a "praktické". In Znak a fenomén : zborník z konferencie konanej dňa 8. februára 2007 na Katedre filozofie a dejín filozofie FF UK v Bratislave (pri príležitosti životných jubileí Miroslava Marcelliho a Jozefa Piačeka). Editor Róbert Maco ; recenzenti D. Smreková, E. Višňovský, M. Zigo. - Bratislava : All Acta, 2007, s. 172-179. ISBN 978-80-969913-3-4.
 • NOVOSÁD, František. Igor Hrušovský z päťdesiatych rokov. In Igor Hrušovský - osobnosť slovenskej filozofie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie a 7. výročného stretnutia SFZ pri SAV 2. a 3. mája 2007, Bratislava - Smolenice. Editorky Zlatica Plašienková, Erika Lalíková ; recenzenti B. Szotek, L. Kiczko. - Bratislava : Iris, 2007, s. 57-63. ISBN 978-80-89238-12-5. Typ: AED
  Citácie:
  [4] BAKOŠ, Vladimír et al. Filozofické iniciatívy Igora Hrušovského. Recenzenti R. Dupkala, J. Zumr. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2009. 270 s. ISBN 978-80-969770-3-1.
  [4] BAKOŠ, Vladimír. Rozvinutie a obhajoba štrukturológie. In BAKOŠ, Vladimír et al. Filozofické iniciatívy Igora Hrušovského. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2009, s. 177-211. ISBN 978-80-969770-3-1.
  [4] KOLLÁR, K. Bakoš, V.: Filozofické iniciatívy Igora Hrušovského. In Filozofia. ISSN 0046-385X, 2010, roč. 65, č. 10, s. 1010.
 • NOVOSÁD, František. The Power of Memory and the Voice of the Past. In The Small History of Great Events in Czechoslovakia after 1948, 1968 and 1989. Editorka Z. Profantová. - Bratislava : Veda, 2006, s. 16-21. ISBN 80-224-0926-X. Typ: AED
 • NOVOSÁD, František. Peripetie repolitizácie. In Slovenská otázka dnes. Zostavil László Szigeti. - Bratislava : Kalligram, 2007, s. 140-150. ISBN 80-7149-865-3. Typ: AEF
 • NOVOSÁD, František. Filozof proti nepriazni doby. In KOPČOK, Andrej. Na pomedzí filozofie a politiky : výber z filozofických, sociologických a historických štúdií a článkov. - Bratislava - Báčsky Petrovec : Filozofický ústav SAV - Slov. vydav. centrum & Kultúra, 2007, s. 7-10. ISBN 978-80-969770-0-0. Typ: GII
 • NOVOSÁD, František. Vzťah filozofov k Nietzschemu dnes (diskusia). In Kritika & Kontext, 2007, roč. 12, č. 35, s. 8-41. Typ: GII
  Citácie:
  [4.1] JUSKO, Š. Nietzsche a grécka filozofia. Košice : FF UPJŠ, 2014, s. 244. ISBN 978-80-8152-162-1.
  [4] LALÍKOVÁ, E. Realita a filozofia na Slovensku: Ján Lajčiak, Gejza Vámoš a Svätopluk Štúr. Bratislava : Iris, 2010, s. 103, 105. ISBN 978-80-89256-55-6.
 • NOVOSÁD, František. Karol Marx a Friedrich Nietzsche o politike teatrálnosti. In Filozofia, 2008, roč. 63, č. 9, s. 741-749. (2007: 0.188 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2008 - Current Contents, WOS). ISSN 0046-385X. Typ: ADDB
  Citácie:
  [2.1] PALOVIČOVÁ, Zuzana. K pojmu sociálneho fungovania. In Filozofia, 2011, roč. 66, č. 9, s. 833-844. (2011 - Current Contents, SCOPUS, EBSCO). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [4.1] JUSKO, Š. Nietzsche a grécka filozofia. Košice : FF UPJŠ, 2014, s. 244. ISBN 978-80-8152-162-1.
  [4] LEŠKO, V. Friedrich Nietzsche a politické myslenie. In Dejiny sociálneho a politického myslenia. Bratislava : Kalligram, 2013, s. 486. ISBN 978-80-8101-679-0.
 • NOVOSÁD, František. Fenomén hranice. In Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti - prolegomena : zborník vedeckých štúdií. Editor Ľubomír Plesník ; recenzenti D. Čuchranová, I. Hochel. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2006, s. 13-24. ISBN 80-8050-935-2. Typ: AED
  Citácie:
  [3] BOTÍK, J. Lokálna komunita ako analytická kategória obrazu Slovákov na Dolnej zemi.In Identita, história a kultúra. Dejiny Slovákov na Dolnej zemi : zborník konferencie 11. - 12. novembra 2010 - Budapešť. Ed. A. Kováčová. Budapešť - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2011, s. 40. ISBN 978-963-88583-5-1.
 • NOVOSÁD, František. Hegelova koncepcia postavenia jednotlivca v modernej spoločnosti. In Hegelova Fenomenológia ducha a súčasnosť. Editori Vladimír Leško, Zlatica Plašienková ; recenzenti O. Sisáková, P. Nezník. - Košice : Filozofická fakulta UPJŠ, 2008, s. 63-74. ISBN 978-80-7097-709-5. Typ: AED
 • NOVOSÁD, František. Politický a stranícky systém SR : všeobecné predpoklady formovania vízie a stratégie vývoja slovenskej spoločnosti. In Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti : zborník štúdií k analýze stavu a vývojových trendov relevantných pre vypracovanie stratégie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008, časť 2., s. 125-137. ISBN 978-80-7144-162-5. Typ: AEF
 • NOVOSÁD, František. Filozof proti nepriazni doby. Za Andrejom Kopčokom (15. 5. 1928 - 7. 5. 2008). In Filozofia, 2008, roč. 63, č. 6, s. 557-559. (2007: 0.188 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2008 - Current Contents, WOS). ISSN 0046-385X. Typ: GII
 • NOVOSÁD, František. Marx a Nietzsche o teatrálnosti. In INŠTITORISOVÁ, Dagmar a kol. Divadlo - interaktivita, inscenovanosť, diskurz. 1. vyd. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2009, s. 84-93. ISBN 978-80-8094-434-6. Typ: ABD
 • NOVOSÁD, František. Slovakia: Ready for the future? In Res Publica Nowa. Special issue - V4: Are we East or West?, 2009, s. 34-37. ISSN 1230-2155. Typ: ADEB
 • NOVOSÁD, František. Trápenia Marxa. Marxizmus v zrkadle svojich možností. In Marx a spoločenské zmeny po roku 1989. Editor Peter Dinuš ; recenzenti Juraj Marušiak, Norbert Kmeť. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2009, s. 9-17. ISBN 978-80-8106-016-08. Typ: AED
 • ABRAHÁM, Samuel - GÁL, Egon - KANOVSKÝ, Martin - NOVOSÁD, František. Spor bez konca : o liberalizme, náboženstve a hodnotách. Recenzenti F. Mihina, V. Leško. 1. vyd. Bratislava : OZ Kritika & Kontext, 2010. 129 s. ISBN 978-80-970578-4-8 Typ: AAB
 • NOVOSÁD, František. Útržky o Slovensku : apolitické úvahy o súčasnosti. 1. vyd. Bratislava : Kalligram, 2010. 160 s. ISBN 978-80-8101-356-0 Typ: AAB
  Citácie:
  [2.1] PICHLER, T. Samuel Štefanovič ako politický mysliteľ v dobe pasivity. In Filozofia. ISSN 0046-385X, 2010, roč. 65, č. 10, s. 930., Registrované v: WOS
  [3.1] ZAJAC, P. Model slovenského romantizmu. In Slovenský romantizmus. Brno : Host, 2019, s. 25, 379. ISBN 978-80-7491-545-1.
  [4.1] ZAJAC, P. Paradoxy slovenského romantického hnutia. In Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2016, s. 48. ISBN 978-80-88746-32-4.
  [4] PICHLER, Tibor. Etnos a polis : zo slovenského a uhorského politického myslenia. Bratislava : Kalligram, 2011, s. 79. ISBN 978-80-8101-525-0.
  [4] ŠKVARNA, D. Deformované moderné dejiny - deravá pamäť. In IVANIČKOVÁ, E. a kol. Kapitoly z histórie stredoeurópskeho priestoru v 19. a 20. storočí : pocta k 70-ročnému jubileu Dušana Kováča. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset print spol. s.r.o., 2011, s. 198, 199. ISBN 978-80-970302-4-7.
  [6] KOLLÁR, Karol. Novosád, F.: Útržky o Slovensku. Apolitické úvahy o súčasnosti. In Filozofia, 2012, roč. 67, č. 10, s. 854-857. ISSN 0046-385X.
 • NOVOSÁD, František. Marxizmus v zrkadle svojich možností. In DINUŠ, Peter a kolektív. Marx a spoločenské zmeny po roku 1989. - Bratislava : Veda, 2010, s. 33-43. ISBN 978-80-224-1131-8. Typ: ABD
  Citácie:
  [4.1] DINUŠ, P. O politickom presadzovaní antikapitalistickej alternatívy. In Revolúcia alebo transformácia. Bratislava : Veda, 2014, s. 129. ISBN 978-80-224-1371-8.
  [4] PROROK, V. Dinuš, P. a kol.: Marx a spoločenské zmeny po roku 1989. In Filozofia, 2011, roč. 66, č. 2, s. 198-199. ISSN 0046-385X.
 • NOVOSÁD, František. A határ-jelenség. In Magyar Filozófiai Szemle, 2009, roč. 53, č. 3-4, s. 466-477. ISSN 0025-0090. Typ: ADEB
 • NOVOSÁD, František. Filozofia v sieťach. Michail Bachtin, Randall Collins a Dieter Henrich o kontextoch vývoja filozofického myslenia. In Dejiny filozofie ako filozofický problém. Editori V. Leško, P. Tholt ; recenzenti T. Sedová, Z. Plašienková. - Košice : Filozofická fakulta UPJŠ, 2010, s. 241-250. ISBN 978-80-7097-860-3. Typ: AED
 • NOVOSÁD, František. Hegelova koncepcia povahy dejinného pohybu. In Hegel v kontextoch Heideggerovej a Patočkovej filozofie. - Košice : Filozofická fakulta UPJŠ, 2010, s. 199-206. ISBN 978-80-7097-833-7. Typ: AEDA
  Citácie:
  [4.1] HUBÍK, S. Dejiny filozofie ako nové čítanie starých písaní. Košice : Filozofická fakulta UPJŠ, 2014, s. 30. ISBN 978-80-8152-135-5.
 • NOVOSÁD, František. Heideggerov projekt existenciálnej analýzy a jeho kontexty. In Cestami Heideggerovho myslenia. - Pusté Úľany : Schola Philosophica, 2011, s. 12-24. ISBN 978-80-89488-02-5. Typ: ABD
  Citácie:
  [2.1] TOMAŠOVIČOVÁ, J. Predpoklady sociálnosti v Heideggerovom Bytí a čase. In Filozofia, 2013, roč. 68, mimoriadne číslo 1, s. 195. ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [4.1] LEŠKO, V. Heidegger a metafyzika ako jadro filozofie. In LEŠKO, Vladimír - MAYEROVÁ, Katarína a kol. Heidegger a metafyzika v 20. storočí. Košice : Filozofická fakulta UPJŠ, 2018, s. 48. ISBN 978-80-8152-672-5.
  [4.1] LEŠKO, V. Heidegger, Habermas a postmetafyzické myslenie. Košice : Filozofická fakulta UPJŠ, 2018, s. 57. ISBN 978-80-8152-828-6.
  [4.1] TOMAŠOVIČOVÁ, J. O človeku, myslení a technike : štúdie k dielu Martina Heideggera. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2019, s. 34, 143. ISBN 978-80-572-0018-5.
  [4] ŠKÁRA, M. Leibnitz a Heidegger - veta o (dostatočnom) dôvode. Košice : FF UPJŠ, 2012, s. 146. ISBN 978-80-7097-962-4.
 • NOVOSÁD, František. Kultúry v kontakte. In Politika, etnopolitika a identita. Zostavil štefan Németh ; recenzenti E. Gál, I. Vančová. - Nitra : Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF, 2011, s. 21-31. ISBN 978-80-8094-931-0. Typ: AED
 • NOVOSÁD, František. Fenomén hranice. In Politika, etnopolitika a identita. Zostavil štefan Németh ; recenzenti E. Gál, I. Vančová. - Nitra : Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF, 2011, s. 7-20. ISBN 978-80-8094-931-0. Typ: AED
 • NOVOSÁD, František. Poriadok ako komplex diferencií a hraníc. In Identita - Diferencia : zborník príspevkov zo 4. slovenského filozofického kongresu. Editori Róbert Karul, Richard Sťahel, Milan Toman ; recenzenti S. Hubík, J. Piaček. - Bratislava : SFZ pri SAV a FiÚ SAV, 2010, s. 21-30. ISBN 978-80-970-303-1-5. Typ: AED
  Citácie:
  [4] PIAČEK, J. Karul, R. - Sťahel, R. - Toman, M. (eds.): Identita - Dferencia. In Filozofia, 2011, roč. 66, č. 9, s. 947. ISSN 0046-358X.
 • NOVOSÁD, František. Gordon, P. E.: Continental Divide: Heidegger, Cassirer, Davos. In Filozofia, 2011, roč. 66, č. 8, s. 822-825. (2010: 0.160 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2011 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Recenzia na: Continental Divide: Heidegger, Cassirer, Davos / Peter E. Gordon. - Harvard University Press, 2010. Typ: EDI
 • NOVOSÁD, František. Henrich, D.: Werke im Werden. Uber die Genesis philosophischer Einsichten. In Filozofia, 2011, roč. 66, č. 9, s. 944-947. (2010: 0.160 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2011 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Recenzia na: Weke im Werden. Uber die Genesis philosopischer Einsichten / Dieter Henrich. - Verlag C. H. Beck, 2011. Typ: EDI
 • NOVOSÁD, František. Na úvod tohto kongresu. In Identita - Diferencia : zborník príspevkov zo 4. slovenského filozofického kongresu. - Bratislava : SFZ pri SAV a FiÚ SAV, 2010, s. 15-16. ISBN 978-80-970-303-1-5. Typ: GII
 • NOVOSÁD, František. Thomas Hobbes alebo vyrovnávanie sa s anarchiou. In HOBBES, Thomas. Leviatan alebo Podstata, forma a moc štátu cirkevného a občianskeho. - Bratislava : Kalligram, 2011, s. 11-50. ISBN 978-80-8101-497-0. Typ: ABD
  Citácie:
  [4.1] MANDA, V. - SŤAHEL, R. - PRUŽINEC, T. Človek, sloboda a vlastníctvo vo filozofii raného novoveku. Bratislava : Iris, 2015, s. 175. ISBN 978-80-8153-050-0.
  [4.1] SŤAHEL, R. K rozporu v zdôvodnení charakteru a pôvodu ľudských práv In (Meta)filozofia - prax : zborník vedeckých príspevkov. Editori Andrea Javorská, Lenka Kocinová, Simona Wagnerová. Bratislava : Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2016, s. 278. ISBN 978-80-970303-7-7.
  [4.1] SŤAHEL, R. Pojem krízy v environmentálnom myslení. Bratislava : Iris, 2019, s. 179. ISBN 978-80-8200-038-5.
  [4] MURÁNSKY, Martin. Immanuel Kant: republikánska ústava a medzinárodné spoločenstvo. In Dejiny sociálneho a politického myslenia. Bratislava : Kalligram, 2013, s. 368. ISBN 978-80-8101-679-0.
  [4] SŤAHEL, R. Rousseauov koncept spoločenskej zmluvy ako možný model odpovede na súčasnú krízu globálnej priemyselnej civilizácie?. In Ľudská prirodzenosť: rozum, vôľa, cit (k 300. výročiu narodenia J.-J. Rousseau) : zborník vedeckých príspevkov. Javorská, A. - Chabada, M. - Gáliková, S. (eds.). Nitra : Filozofická fakulta UKF, SFZ pri SAV, 2013, s. 271. ISBN 978-80-558-0460-6.
  [4] ZIGO, M. Baruch Spinoza: ľud a jeho suverenita. In Dejiny sociálneho a politického myslenia. Bratislava : Kalligram, 2013, s. 264. ISBN 978-80-8101-679-0.
 • NOVOSÁD, František. Fenomen meje [The Phenomenon of Border]. In Udejanjanje duhovnosti v sodobnem svetu : tretji mednarodni filozofski simpozij Miklavža Ocepka, Mengeš - Škocjan - Ljubljana, 1. - 4. junija 2011. Eds. P. Repar, S. Repar, A. Božič. - Ljubljana : Kud Apokalipsa, 2012, s. 156-167. ISSN 1318-3680. Typ: AEC
 • NOVOSÁD, František. Thomas Hobbes: obrana Leviatana [Thomas Hobbes: A Defence of Leviathan]. In Dejiny sociálneho a politického myslenia. 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2013, s. 219-236. ISBN 978-80-8101-679-0. Typ: ABD
 • NOVOSÁD, František. Osvietenstvo: jeho možnosti a obmedzenia [Enlightenment: Its Possibilities and Limits]. In Dejiny sociálneho a politického myslenia. 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2013, s. 301-313. ISBN 978-80-8101-679-0. Typ: ABD
 • NOVOSÁD, František. G. W. F. Hegel: dejiny a moderný štát [G. W. F. Hegel: History and Modern State]. In Dejiny sociálneho a politického myslenia. 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2013, s. 369-384. ISBN 978-80-8101-679-0. Typ: ABD
  Citácie:
  [4.1] SMREKOVÁ, Dagmar. Filozofický príbeh odpustenia : odpustenie a neodpustiteľné u V. Jankélévitcha, J. Derridu a P. Ricœura. Bratislava : Iris, 2017, s. 35, 184. ISBN 978-80-8200-003-3.
 • NOVOSÁD, František. Oswald Spengler: morfológia svetových dejín [Oswald Spengler: A Morphology of World's History]. In Dejiny sociálneho a politického myslenia. 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2013, s. 521-525. ISBN 978-80-8101-679-0. Typ: ABD
 • NOVOSÁD, František. Max Weber: limity modernity [Max Weber: The Limits of Modernity]. In Dejiny sociálneho a politického myslenia. 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2013, s. 499-520. ISBN 978-80-8101-679-0. Typ: ABD
 • NOVOSÁD, František. F. A. Hayek: obrana spontánnych poriadkov [F. A. Hayek: A defence of Spontaneous Orders]. In Dejiny sociálneho a politického myslenia. 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2013, s. 568-576. ISBN 978-80-8101-679-0. Typ: ABD
 • NOVOSÁD, František. O čom sú dejiny sociálnych a politických teórií [What do the History of Social and Political Sciences Rest On?]. In Dejiny sociálneho a politického myslenia. 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2013, s. 11-19. ISBN 978-80-8101-679-0. Typ: ABD
  Citácie:
  [2.1] SŤAHEL, R. Environmentalizmus ako politická filozofia pre 21. storočie. In Filozofia, 2018, roč. 73, č. 1, s. 12. ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [4.1] SŤAHEL, R. Pojem krízy v environmentálnom myslení. Bratislava : Iris, 2019, s. 179. ISBN 978-80-8200-038-5.
  [4] SŤAHEL, R. Filozofia ako umenie (pre)žiť. In Filozofia a umenie žiť : zborník vedeckých príspevkov. P. Sucharek, R. Sťahel (eds.). Bratislava - Nitra : SFZ pri SAV - FF UKF, 2014, s. 148. ISBN 978-80-8153-026-5.
 • NOVOSÁD, František. Karol Marx: vysvetliť kapitalizmus [Karl Marx: How to Explain Capitalism]. In Dejiny sociálneho a politického myslenia. 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2013, s. 410-424. ISBN 978-80-8101-679-0. Typ: ABD
  Citácie:
  [4.1] DAUBNER, Peter. Demokratické voľby - znamenie našej impotencie v ére antropocénu. In Human forum 2019. Voľby po roku 1989 : diskusné fórum o demokracii a ľudských právach, zborník príspevkov. Editorky Jarmila Androvičová, Martina Bolečeková. Banská Bystrica : Belianum, 2020, s. 26. ISBN 978-80-557-1753-1.
 • NOVOSÁD, František. Subjektivita a formy koordinácie [Subjectivity and Forms of Coordination]. In Filozofia, 2013, roč. 68, mimoriadne číslo 1, s. 170-174. (2012: 0.194 - SJR, karentované - CCC). (2013 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Typ: ADDB
  Citácie:
  [2.1] SEDOVÁ, Tatiana. Sociálna teória a sociálna realita. Na cestách za poznaním a sebapoznaním. Nad knihou Františka Novosáda Čo? Ako? Prečo? Sociálna teória v otázkach a odpovediach. In Filozofia, 2015, roč. 70, č. 3, s. 229-236. ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] SMREKOVÁ, Dagmar. P. Ricœur o vine a odpustení. In Filozofia, 2013, roč. 68, č. 9, s. 766-778. ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [4.1] PAUER, Jozef. Diluviálne lamentácie : eseje medzi súmrakom a svitaním. Bratislava : Theatrica, 2016, s. 167. ISBN 978-80-971729-2-3.
 • Dejiny sociálneho a politického myslenia [The History of Social and Political Thinking]. Editori František Novosád, Dagmar Smreková ; odborní posudzovatelia František Mihina, Tibor Pichler. 1. vyd. Bratislava : Kalligram, 2013. 800 s. ISBN 978-80-8101-679-0 Typ: FAI
  Citácie:
  [2.1] NEŽINSKÁ, E. Novosád's Book Ideas in the Marketplace. In Filozofia, 2018, roč. 73, č. 3, s. 242. ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] SEDOVÁ, Tatiana. Filozofia ako životný program. Nad knihou Sarah Bakewellovej "V existencialistické kavárně". In Filozofia, 2020, roč. 75, č. 4, s. 324-330. ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/04211137ilozofia.2020.75.4.5.pdf>., Registrované v: WOS
  [2.1] TOMAŠOVIČOVÁ, J. Biosocialita: Sociálne dôsledky biovedeckého poznania. In Filozofia, 2015, roč. 70, č. 5, s. 365. ISSN 0046-385., Registrované v: WOS
  [4.1] DUNAJ, Ľ. Kritická teória a patológie rozumu. In Racionálne - iracionálne : zborník vedeckých príspevkov, Smolenice, 6. - 7. 10. 2014. Editori Pavol Sucharek, Ondrej Marchevský. Prešov : FF PU a SFZ pri SAV, 2015, s. 182. ISBN 978-80-970303-4-6.
  [4.1] ŠVEC, J. K možnostiam a limitom zmluvnej tórie Johna Rawlsa v kontexte práv osôb so zdravotným znevýhodnením. In Ľudské práva osôb so zdravotným postihnutím: Od ideí k realite. Editorka Tatiana Sedová. Bratislava : Veda, 2019, s. 128. ISBN 978-80-224-1771-6.
  [6] HALAS, J. Novosád, F. - Smreková, D. (ed.): Dejiny sociálneho a politického myslenia. In Filozofia, 2013, roč. 68, č. 9, s. 819-822. ISSN 0046-385X.
 • NOVOSÁD, František - SMREKOVÁ, Dagmar. Predhovor [Preface]. In Dejiny sociálneho a politického myslenia. 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2013, s. 9-10. ISBN 978-80-8101-679-0. Typ: GII
 • NOVOSÁD, František. Čo? Ako? Prečo? : sociálna teória v otázkach a odpovediach [What? How? Why? : Social Theory in Questions and Answers]. Bratislava : Hronka, 2014. 236 s. ISBN 978-80-971397-6-6 Typ: AAB
  Citácie:
  [2.1] NEŽINSKÁ, M. Kováč, L.: Closing Human Evolution: Life in the Ultimate Age. In Filozofia, 2016, roč. 71, č. 3, s. 255. ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] SEDOVÁ, Tatiana. K metodologickému významu pojmu kultúry. In Filozofia, 2017, roč. 72, č. 8, s. 632-644. ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/8/632-644.pdf>., Registrované v: WOS
  [2.1] SEDOVÁ, Tatiana. Sociálna teória a sociálna realita. Na cestách za poznaním a sebapoznaním. Nad knihou Františka Novosáda Čo? Ako? Prečo? Sociálna teória v otázkach a odpovediach. In Filozofia, 2015, roč. 70, č. 3, s. 236. ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] STEIGER, P. Kováč, L.: Closing Human Evolution: Life in the Ultimate Age. In Filozofia, 2016, roč. 71, č. 3, s. 251. ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] VYDRA, A. Sociálna patológia - filozofický pojem, alebo zle zvolená metafora? In Filozofia, 2015, roč. 70, č, 9, s. 702. ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [3.1] MURÁNSKY, Martin. Die Freiheit zum radikal Bösen: Das Problem der Fatalismus-These in Reinholds Interpretation zu Kant. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2015, s. 178. ISBN 978-3-631-66453-7.
  [4.1] BILASOVÁ, V. Etika v kontexte kultúrnych premien na Slovensku (1751-1850). In Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2019/2020): Etika na Slovensku a v Európe (1751-1850) : konferenčný zborník, 20. medzinárodná konferencia, 22. - 23. máj 2019, Prešov. Editor Vasil Gluchman. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2019, s. 162. ISBN 978-80-555-2284-5.
  [4.1] BILASOVÁ, V. K niektorým metodologickým otázkam problému človeka v etickej teórii. In Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2017/18): Človek v súčasnej etike : konferenčný zborník, 18. medzinárodná vedecká konferencia, 13. - 14. september 2017, Zemplínska Šírava. Editor Vasil Gluchman. Prešov : FF PU, 2017, s. 105. ISBN 978-80-555-1883-1.
  [4.1] JAKÚBEKOVÁ, M. Fenomén hry v Zehovej románe Hráčsky inštinkt. In Loquere. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2016, s. 65. ISBN 978-80-8105-812-7.
  [6] NEŽINSKÁ, E. Čo? Ako? Prečo? Sociálna teória v otázkach a odpovediach. In Filozofia, 2016, roč. 71, č. 9, s. 806-808. ISSN 0046-385X.
 • NOVOSÁD, František. O nevyhnutnosti a nemožnosti zmeny. O fungovaní, vzniku a zániku spoločenských formácií [On Necessity and Impossibility of Change. On Functioning, Beginning and Downfall of Social Formations]. In DINUŠ, Peter - HOHOŠ, Ladislav - HRUBEC, Marek a kol. Revoluce nebo transformace? - Bratislava - Praha : Veda - Filosofia, 2014, s. 156-165. ISBN 978-80-224-1371-8. Typ: ABD
 • NOVOSÁD, František. Max Weber v polčase normalizácie [Max Weber in the Half-Time of Normalization]. In Sociológia v ére normalizácie - trinásť reflexií : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 14. – 15. 11. 2013, FiF UK v Bratislave. Eva Laiferová, Ľudmila Mistríková (Eds.) ; recenzenti S. Capíková, I. Chorvát. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014, s. 89-96. ISBN 978-80-223-3716-8. Typ: AED
 • NOVOSÁD, František. Doslov [Postface]. In BOÉTIE, Étienne de La. O dobrovoľnom otroctve. - Bratislava : Hronka, 2014, s. 55-61. ISBN 978-80-971397-2-8. Typ: GII
 • HEIDEGGER, Martin - NOVOSÁD, František (prekl.). Zdroj umeleckého diela [The Origin of the Work of Art]. 1. slov. vydanie. Bratislava : Hronka, 2014. 140 s. ISBN 978-80-971397-9-7 Typ: EAJ
  Citácie:
  [4.1] TOMAŠOVIČOVÁ, J. O človeku, myslení a technike : štúdie k dielu Martina Heideggera. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2019, s. 76, 138. ISBN 978-80-572-0018-5.
 • NOVOSÁD, František. Osud a voľba : Max Weber o modernej spoločnosti. Recenzenti Jozef Lysý, Martin Muránsky. 1. vyd. Bratislava : Iris, 2016. 188 s. ISBN 978-80-8153-067-8 Typ: AAB
  Citácie:
  [2.1] NEŽINSKÁ, E. Novosád's Book Ideas in the Marketplace. In Filozofia, 2018, roč. 73, č. 3, s. 242. ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
 • NOVOSÁD, František. V zrkadle kultúry. Recenzenti Róbert Karul, Emma Nežinská. 1. vyd. Bratislava : Iris, 2016. 160 s. ISBN 978-80-8153-055-5 Typ: AAB
  Citácie:
  [2.1] NEŽINSKÁ, E. Novosád's Book Ideas in the Marketplace. In Filozofia, 2018, roč. 73, č. 3, s. 242. ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] SEDOVÁ, T. Na margo poznávacej stratégie v sociálnom poznaní: medzi interpretativizmom a naturalizmom. In Filozofia, 2016, roč. 71, č. 8, s. 679. ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] SEDOVÁ, Tatiana. K metodologickému významu pojmu kultúry. In Filozofia, 2017, roč. 72, č. 8, s. 632-644. ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/8/632-644.pdf>., Registrované v: WOS
  [2.1] VYDROVÁ, Jaroslava. Prítomnosť človeka. Antropologický prístup Helmutha Plessnera. In Filozofia, 2016, roč. 71, č. 7, s. 562-571. ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [4.1] BILASOVÁ, V. Etika v kontexte kultúrnych premien na Slovensku (1751-1850). In Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2019/2020): Etika na Slovensku a v Európe (1751-1850) : konferenčný zborník, 20. medzinárodná konferencia, 22. - 23. máj 2019, Prešov. Editor Vasil Gluchman. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2019, s. 162. ISBN 978-80-555-2284-5.
  [4.1] SEDOVÁ, T. - ŠUCH, J. - ŠEDÍK, M. - JANČOVIČ, I. Podoby interpretácie. Bratislava : Veda, 2016, s. 26-27, 203. ISBN 978-80-224-1549-1.
  [4.1] SMREKOVÁ, Dagmar. Filozofický príbeh odpustenia : odpustenie a neodpustiteľné u V. Jankélévitcha, J. Derridu a P. Ricœura. Recenzenti Etela Farkašová, Jozef Sivák. 1. vyd. Bratislava : Iris, 2017, s. 43, 184. ISBN 978-80-8200-003-3.
  [4.1] ŠAJDA, Peter. Kierkegaardovská renesancia : filozofia, náboženstvo, politika. Bratislava : Premedia, 2016, s. 187. ISBN 978-80-8159-437-3.
 • NOVOSÁD, František. Odkaz z Marburgu : novokantovstvo od kritiky poznania k antropológii. Recenzenti Vladimír Leško, Eugen Andreánsky. 1. vyd. Bratislava : Iris, 2017. 198 s. ISBN 978-80-8200-008-8(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia) Typ: AAB
  Citácie:
  [2.1] NEŽINSKÁ, E. Novosád's Book Ideas in the Marketplace. In Filozofia, 2018, roč. 73, č. 3, s. 242. ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
 • NOVOSÁD, František. Hegel ako filozof kultúry. In Kritika & Kontext, 2017, roč. 21, č. 51, s. 64-66. ISSN 1335-1710. Recenzia na: Fenomenológia ducha / G. W. F. Hegel. - Bratislava : Kalligram, 2015. Dostupné na internete: <http://kritika.sk/pdf/51/12.pdf> Typ: EDI
 • NOVOSÁD, František. Zabudnúť na Marxa. Recenzenti Vladimír Manda, František Škvrnda. 1. vyd. Bratislava : Iris, 2018. 207 s. ISBN 978-80-8200-020-0(VEGA č. 2/0017/16 : Fenomén kultúry vo filozofickej reflexii) Typ: AAB
  Citácie:
  [4.1] NEZNÍK, P. - MARKOV, B. a kol. Dostojevskij a Nietzsche. Tragický osud človeka. Za a proti... Košice : UPJŠ, 2018, s. 13, 416. ISBN 978-80-8152-632-9.
 • NOVOSÁD, František. Basics of Philosophical Anthropology. In Kritika & Kontext : journal of critical thinking, 2018, vol. 22, no. 53-54: Identities in Flux, p. 21-28. ISSN 1335-1710.(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia) Typ: ADFB
  Citácie:
  [3.1] VYDROVÁ, Jaroslava. Výraz - dielo - telesnosť : fenomenologické eseje. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2019, s. 156. ISBN 978-80-7465-381-0.
 • GRACIÁN Y MORALES, Baltasar - NOVOSÁD, František (prekl.). O svetskej múdrosti alebo o tom, komu bude v pekle dobre. Bratislava : Iris, 2019. 206 s. ISBN 978-80-8200-045-3 Typ: EAJ
 • NOVOSÁD, František. Zostrihy [2] : témy - problémy - dilemy. 1. vyd. Bratislava : Iris, 2019. 224 s. ISBN 978-80-8200-044-6 Typ: BAB
 • NOVOSÁD, František. Zostrihy [1] : témy - problémy - škriepky. 1. vyd. Bratislava : Iris, 2019. 214 s. ISBN 978-80-8200-039-2 Typ: BAB
  Citácie:
  [4.1] VYDROVÁ, J. What Can Phenomenology Bring to Education? In Kritika & Kontext, 2020, vol. 24, no. 59, p. 60. ISSN 1335-1710.
 • NOVOSÁD, František. Baltasar Gracián: O etike bez kazateľstva (doslov). In GRACIÁN Y MORALES, Baltasar. O svetskej múdrosti alebo o tom, komu bude v pekle dobre. - Bratislava : Iris, 2019, s. 201-206. ISBN 978-80-8200-045-3. Typ: GII
 • NOVOSÁD, František. Úvodník. In Ostium : internetový časopis pre humanitné vedy, 2019, roč. 15, č. 1. ISSN 1339-942X. Dostupné na internete: <http://ostium.sk/language/sk/7556-2/> Typ: GII
 • Filozofia. Hlavný redaktor [1990-2006] František Novosád, šéfredaktorka [2006-2019] Dagmar Smreková, šéfredaktor [2019-2020] František Gahér. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 1946-. 10x ročne. ISSN 0046-385X Typ: FAI
 • NOVOSÁD, František. Elementy filozofickej antropológie : o znakoch, nástrojoch a inštitúciách. Vedecká redakcia Marián Palenčár, Branislav Malík. 1. vyd. Bratislava : Iris, 2020. 224 s. ISBN 978-80-8200-057-6(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia) Typ: AAB
 • NOVOSÁD, František. "Reálny socializmus" ako udalosť a systém ["Real socialism" as an event and a system]. In Rok 1968 - 50 rokov po... - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 9-22. ISBN 978-80-224-1784-6. Typ: ABD
 • NOVOSÁD, František. Zostrihy [3] : témy - problémy - vysvetlenia. 1. vyd. Bratislava : Iris, 2020. 248 s. ISBN 978-80-8200-059-0(VEGA č. 2/0025/20 : Synergia a konflikt ako zdroje kultúrnej identity) Typ: BAB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus