Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

prof., RNDr. Peter Samuely DrSc., akademik US Slovenska

Medzinárodné projekty

* 2DSOTECH - Dvojrozmerná van der Waalsovská spinovo-orbitálna torzná technológia

2Dimensional van der Waals Spin-Orbit Torque Technology

Doba trvania: 1.12.2021 - 29.11.2024
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gmitra Martin PhD.

* EMP - Europská Mikrokelvinová Platforma

European Microkelvin Platform

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2023
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter DrSc.

SUPERQUMAP - Supravodivé nanozariadenia a kvantové materiály pre koherentnú manipuláciu

SUPERCONDUCTING NANODEVICES AND QUANTUM MATERIALS FOR COHERENT MANIPULATION

Doba trvania: 6.10.2022 - 5.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof., RNDr. Samuely Peter DrSc., akademik US Slovenska


Národné projekty

* Štúdium netriviálnej supravodivosti vybraných materiálov.

Research of non-trivial superconductivity on selected materials.

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kačmarčík Jozef PhD.

Topologicky netriviálne magnetické a supravodivé nanoštruktúry

-

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof., RNDr. Samuely Peter DrSc., akademik US Slovenska

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ