Informačná stránka zamestnanca SAV

PhDr. Peter Šalkovský, DrSc. - profesijný životopis

Vedecký životopis


Meno: PhDr. Peter Šalkovský, DrSc.
Narodený: 12.12.1951, Vyhne, o. Žiar nad Hronom

Vzdelanie a kvalifikačný rast:
Štúdium: FFUK Bratislava, odbor archeológia -1970-1975, PhDr. - 1979
Vedecké hodnosti: CSc. - 1985, SAV; DrSc. - 2005, SAV

Pracoviská a významné funkcie:
• Archeologický ústav SAV Nitra: 1975-85 - odborný pracovník, 1985-88 - vedecký pracovník, 1989-2002 - samostatný vedecký pracovník, 2002 - vedúci vedecký pracovník, 1978-1990 -vedúci vedeckého oddelenia, 2005-06 - predseda edičnej rady a vedúci redakcie, 2002-2006 - predseda vedeckej rady
• Katedra archeológie FFUK v Bratislave: 2001-2003 interný učiteľ, 2004-2011 - externý učiteľ
• Vedecká grantová agentúra (VEGA) MŠ ŠR a SAV: 2002-2005 - člen Komisie pre vedy historické
• Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV): 2006 - 2010 - člen Rady pre spoločenské a humanitné vedy

Výskum:
Najdôležitejšie témy:
• Terénne archeologické výskumy sídlisk a hradísk z obdobia stredoveku, praveku i doby protohistorickej: Slovenské Pravno 1976, Nitra 1977, Spišské Tomášovce, 1977-78, Komjatice 1983, Mužla-Čenkov 1983-85, Detva 1986-89 a ď.
• Teoretické výskumy: štruktúra a formy včasnostredovekého osídlenia územia Slovenska, vnútorná štruktúra osád, genéza domu a kultúry bývania Slovanov, vznik včasnostredovekých sociálnych elít, hrady západných Slovanov, Slovania - etnogenéza, migrácie, problematika kolektívnych identít, etnivity, organizácie a sociálnej diferenciácie včasnohistorických spoločenstiev.
Publikácie a ohlasy:
• Autor piatich a spoluautor ďalších dvanástich monografií či encyklopédií,spolu okolo 150 publikačných jednotiek s cca 1300 citáciami
• Najvýznamnejšie publikácie:
Mužla-Čenkov I. Osídlenie z 9.až 12. stor. Nitra 1993 (spoluautor); Hradisko v Detve. Nitra 1994; Ľudová architektúra a urbanizmus vidieckych sídiel na Slovensku z pohľadu najnovších poznatkov archeológie a etnografie. Bratislava 1998 (spoluautor); Häuser in der frühmittelalterlichen slawischen Welt, Nitra 2001; Slovensko vo včasnom stredoveku, Nitra 2002 (spoluautor a editor); Ottova encyklopédia Slovenska A - Ž, Bratislava 2006 (spoluautor;
Detva. Praveké a včasnohistorické hradisko k dávnym dejinám Slovenska. Nitra 2009;
Stredné Slovensko vo včasnom stredoveku. Nitra 2011;Sídelný vývoj v povodí hornej Nitry v starších fázach stredoveku In Slovenská archeológia, 2013, roč. 61, č. 1, s. 143-175;
Hrady západných Slovanov. Nitra 2015; K problematike kolektívnych identít, organizácie a sociálnej diferenciácie pravekých a včasnohistorických spoločenstiev (Od rodov k štátom, od etník k národom). In Dejiny : internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove, 2017, roč. 12, č. 1, s. 10-48; Praveké a včasnohistorické osídlenie Detvy a okolia: In Anna Ostrihoňová a kol: Detva. Monografia mesta. Detva 2018, s. 42-51; Sídlisko eneolitických kovoliatcov a osada púchovskej kultúry v Slovenskom Pravne. Slovenské Pravno vo svetle nových poznatkov. Monografia obce. N. Vitanovská-Hrúzová (zost.). Turany 2018, s. 59-75;
Etnogenéza Slovanov, ich migrácie na západ a počiatky západoslovanských národov. In Dejiny : internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove, 2018, roč. 13, č. 2, s. 12-55.

Ohlasy na publikačnú činnosť: cca 1300 evidovaných citácií : http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2742&action=publications&type=

Domáce a medzinárodné projekty:
• Vedúci riešiteľ piatich grantových projektov VEGA SAV a MŠ SR a spoluriešiteľ šiestich ďalších projektov (1995-2009), spoluriešiteľ šiestich vedeckých, výstavných i publikačných projektov s partnerskými inštitúciami najmä v SRN, MR, PR, ČR a SR
(Moravia Magna, Najstaršie dejiny stredného Podunajska, Najstaršie slovanské osídlenie strednej Európy a Balkánu, The Early Mediaeval Culture in Modern Bulgaria and Slovakia, Archaeology of Poland and Slovakia from late antiquity to the High Middle Ages, Staré Slovensko (2013-2018) – podrobnejšie v Zozname vedeckých projektov. Aktuálne projekty: http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2742&action=projects


Pozvania a prednášky na medzinárodných vedeckých podujatiach: Sofia 1980, Kyjev 1983, 1985, Nitra 1983, 1996, 2000, Mainz 1987, Bratislava 1991, 1993, 1995, Visegrád 1994, Berlín 1995, Waršawa 1995, Debrecen 2006, Brno 2006, Wroclaw 2006, Hodonín 2010 a ď.

Zahraničné študijné pobyty: Poľsko - 1979, 1988, 1995,2007, 2016 Maďarsko - 1981; Nemecko - 1990, 1993, 1995, 1998; Rakúsko 1992, Česko - 2003, 2005 (DAAD, DFG, MAD)

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach:

• Medzinárodný komitét slavistov - Komisia archeológie

Aplikácie výsledkov, expertízy:
• Scenár výstav: Počiatky slovenských dejín (Nitra, Bratislava, Košice, Martin 1985-86); Cyril a Metod (Bratislava 1991); Historické dedičstvo Nitry (Nitra 1994); Europas Mitte um 1000 (Budapest 2000, Berlin, Mannheim 2001, Praha 2002, Bratislava 2002) - spoluautor
• Nominácia pamiatok Veľkej Moravy do Zoznamu svetového dedičstva - člen zmiešanej skupiny expertov ČR a SR

Ocenenia:
• Výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá (1998)
• Prémie Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru (2001 a 2002)
• Bronzová plaketa AÚSAV - Významný pracovník AÚSAV (2011)

• Medaila k 6O. výročiu SAV - Špičkový vedecký pracovník SAV(2013)