Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

doc. PhDr. Matej Ruttkay CSc.

Medzinárodné projekty

Bilaterálna dohoda o spolupráci s Jagellonskou univerzitou v Krakove

Bilateral cooperation agreement

Doba trvania: 25.5.2022 - 25.5.2026
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.

HistoGenes - Integrating genetic, archaeological and historical perspectives on Eastern Central Europe, 400-900 AD.

Integrating genetic, archaeological and historical perspectives on Eastern Central Europe, 400-900 AD.

Doba trvania: 1.3.2020 - 1.3.2026
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.

Kuvajtsko-slovenská dohoda o archeologickom výskume na ostrove Failaka

Kuwajt-Slovak excavation agreement archeological survey and excavation in Failaka Island

Doba trvania: 21.2.2019 - 30.4.2024
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.

Vedecká spolupráca v oblasti archeogenetiky a antropológie pravekého obyvateľstva zo Slovenska a okolitých krajín.

“Scientific collaboration on the archaeogenetics and anthropology of prehistoric population from Slovakia and neighbouring countries”

Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2024
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.

Zmluva o spolupráci medzi AÚ SAV a EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY, BUDAPEST

Agreement of Co-operation between IA SAS and EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY, BUDAPEST

Doba trvania: 16.12.2019 - 16.12.2024
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.


Národné projekty

Ekonomika stredoveku (6.-13.storočie)

Medieval Economy (6th - 13th Century)

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.

* Exploatácia prírodných zdrojov vo včasnej dobe dejinnej až novoveku vo vybraných regiónoch Slovenska

The exploitation of natural resources from the Early Historic Period to the Modern Times in selected Slovak regions

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Bednár Peter CSc.

Mocenské centrá a ich zázemie v 8.-11. storočí.,

-

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.

Celkový počet projektov: 8

Poznámka: * spoluriešiteľ