Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

VEDECKO-PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA


1) Osobné údaje:
Meno a priezvisko, tituly a hodnosti: RUTTKAY, Matej, doc., PhDr., CSc.
Dátum a miesto narodenia: 6. júl1961

2) Zamestnanie a funkčné zaradenie
Názov a adresa pracoviska: Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 94921 Nitra
Funkčné zaradenie: riaditeľ výskumnej inštitúcie
Študijný odbor, v ktorom výskumník pôsobí, názov a číslo: 2.1.25 archeológia
https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2739&action=publications
Orcid ID: https://orcid.org/0000-0002-6441-9914
ResearcherID: AAA-5786-2019+

3) Vzdelanie, kvalifikačný rast a doterajšie pôsobenie:
Názov vysokej školy alebo inštitúcie Rok Odbor a program
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Univerzita Komenského 1983 archeológia
Titul PhDr. SAV 1986 archeológia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa SAV 1998 archeológia
Titul docent UKF Nitra 2014 archeológia
Titul profesor
Titul DrSc.

Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a doterajšieho vedecko-pedagogického a odborného pôsobenia:

Zamestnanie/funkcia Inštitúcia Časové vymedzenie
Archeológ Ponitrianske múzeum 1983-1986
Archeológ Archeologický ústav SAV 1986 - 1992
archeológ, vedecký tajomník Archeologický ústav SAV 1992 - 1998
archeológ, vedecký pracovník, vedecký tajomník Archeologický ústav SAV 1998 - 2002
Archeológ, samostatný vedecký pracovník, zástupca riaditeľa Archeologický ústav SAV 2002-2008
Archeológ, samostatný vedecký pracovník, riaditeľ Archeologický ústav SAV 2008 - trváŠtudijné programy a predmety, ktoré bádateľ garantuje:
Spolugarant DŠ – 2010-2019 (akreditačný spis AÚ SAV schválený Akreditačnou komisiou, zápisnica 49, 2009)
Garant SAV – program historické vedy, odbor archeológia (2020 – trvá)

Zavedenie predmetu študijného programu bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia za ostatných desať rokov (v súlade s údajom v tabuľke kritérií)

Študijný odbor Muzeológia (Mgr.) 2.1.24: Stredoveké muzeálie, r. 2007
Študijný odbor Muzeológia (Mgr.) 2.1.24: Včasnostredovké reálie, r. 2008


Študijný odbor Archeológia 2.1.25: Aktuálne otázky stredovekej archeológie, r. 2011Vedecká škola


1. Ukončení doktorandi v danom alebo príbuznom študijnom odbore (uviesť menný zoznam spolu so študijným odborom)

Odbor Archeológia
Meno: Mgr. Marián Uličný, PhD.
Názov práce: Premeny východoslovenskej keramiky v 13.–17. storočí
Rok ukončenia: 2006

Odbor Archeológia
Meno: Mgr. Mário Bielich, PhD.
Názov práce: Kachlice z hradov západného Slovenska
Rok ukončenia: 2010

Odbor Archeológia
Meno: Mgr. Monika Kopčeková, PhD.
Názov práce: Osídlenie horného Požitavia v praveku a včasnej dobe dejinnej vo vzťahu k prírodným pomerom
Rok ukončenia: 2010

Odbor Archeológia
Meno: Mgr. Rastislav Rusnák, PhD.
Názov práce: Košice v stredoveku
Rok ukončenia: 2010

Odbor Archeológia
Meno: Mgr. Marek Vojteček, PhD.
Názov práce: Stredoveká dedina na severozápadnom Slovensku
Rok ukončenia: 2014


2. Školenie doktorandov po absolvovaní dizertačnej skúšky v danom študijnom odbore

Odbor Archeológia
Meno: Mgr. Martin Pristaš3. Nové výsledky vo vzdelávaní alebo vo vede, resp. umení, ktoré významne ovplyvnili rozvoj odboru a takto sú hodnotené odbornou komunitou

Výskum stredovekých osád a vývoju osídlenia, prvý komplexný výskum celej včasnostredovekej osady na Slovensku - ostrovné nálezisko medzi ramenami rieky Žitavy - Bajč-medzi kanálmi (Ruttkay 1998; Ruttkay 2002; Miklíková/Ruttkay 2003; Miklíková 2010; Ruttkay/Vondráková 2004). Výskum a už jeho základné analýzy priniesli unikátny pohľad na fungovanie včasnostredovekej agrárnej osady v období 6. - 11, storočia. Ide doslova o modelový príklad, kedy sa malá osada (pražský typ) postupne rozrastá a v druhej polovici 8. storočia už zaberá rozsiahly priestor ca 3,5 ha. Následne, v druhej polovici 9. storočia v období Veľkej Moravy, postupne končí osídlenie najnižšie položenej časti (pravdepodobne v súvislosti s vzostupom hladiny vodných tokov), Veľkomoravská osada je jasne členená na určité okrsky – obytný (v najvyššej časti – zemnice), pracovný (tzv. pražiace jamy, zásobný (hlboké zásobnice). Súveké hroby boli rozptýlené po ploche osady. Zaujímavosťou sú aj hroby členov vyššej spoločenskej vrstvy (jazdci), alebo hrob remeselníka. Dôležitý je interdisciplinárny prístup – analýza malakovauny (dr. Čejka), archeobotanických nálezov (Ing. Hajnalová), zvieracích kostí (Mgr. Bielichová), antropológia (prof. Vondráková)kamenných surovín (prof. Illášová, Mgr. M. Cheben) a ďalších súčastí. To umožnilo napríklad environmentálne rekonštrukcie mikroregiónu, alebo rekonštrukciu stravovacích návykov, ale i ekonomickej podstaty lokality (napríklad sa ukázalo, že kvalitné kusy mäsovej produkcie neboli konzumované v osade, ale pravdepodobne vyvážané mimo osadu (do centier?). Pohreby členov z jazdeckej vrstvy obyvateľstva potvrdzujú teóriu, že jazdci (pravdepodobne so svojimi rodinami a sprievodom) sa v mierových časoch zdržiavali vo „vidieckych“ osadách, kde bol dostatok potravy. Ďalšou zaujímavosťou je extrémne vysoký podiel koní v archeozoologickom materiáli. Je možné, že jednou z úloh osady bol aj chov koní. Antropologické analýzy priniesli unikátne údaje o zdravotnom stave populácie. V súčasnosti pracuje medzinárodný tím na komplexnej geneticko-antropologickej analýze v rámci ERC projektu Histohgenes (6 000 hrobov zo stredodunajského priestoru) a taktiež prebiehajú analýzy stabilných izotopov a tiež spresnenie datovania objektov (rádiouhlíkové datovanie nájdených obilnín). Pracuje sa na rekonštrukcii ekonomickej podstaty osady a jej významu v sídliskovej štruktúre. Po ich ukončení sa plánuje definitívne publikovanie náleziska.
Doteraz publikované výsledky našli odraz pri spracovaní včasnostredovekých sídlisk a pohrebísk v strednom Podunajsku a významne sa využívajú v pedagogickej činnosti (magisterské a dizertačné práce), ako aj pri príprave a riešení nových projektov výskumu.

Nová paradigma vo výskume včasnostredovekých hradísk. Od roku 2004 som začal spoločne s prof. Joachimom Henningom z J. W. Goethe univerzity vo Frankfurte nad Mohanom realizovať systematický interdisciplinárny výskum viacerých včasnostredovekých hradísk na Slovensku. Projekt trval do roku 2013 (HENNING/RUTTKAY: Frühmittelalterliche Burgwälle an der mittleren Donau im ostmitteleuropäischen Kontext: EIn: deutsch-slowakisches Forschungsprojekt, tam aj ďalšia lit.; RUTTKAY, Matej. Mocenské centrá Nitrianskeho kniežatstva; BEDNÁR/RUTTKAY. Nitra and the Principality of Nitra after the Fall of Great Moravia). Po prvý krát sa na Slovensku masívne využili prírodovedné datovacie metódy, spresnilo a výrazne sa zmenilo datovanie viacerých hradísk (niekedy aj posun o temer dve storočia) a tým priniesol úplne nový pohľad na historický vývoj. Okrem iného priniesol prekvapivý poznatok, že veľký počet hradísk bol budovaný až v závere 9. storočia, pravdepodbne ešte za vlády Svätopluka. Je teda možné, že mohli byť ešte budované ako odraz konfliktov s Franskou ríšou. Menej pravdepodobná je teória o vnútorných konfliktoch v ríši, prípadne obrana pred staromaďarskými nájazdmi. Unikátne bolo intenzívne nasadenie geofyzikálnych metód, pričom sa získali v tom čase aj v Európe unikátne plošné rozsahy magnetometrických prieskumov (napr. Pobedim 45 ha). Vďaka tomu sa získali poznatky o štruktúre hradísk a ich zázemia, ako aj o konštrukcii hradieb. Vykonali sa aj mnohé pedologické a environmentálne analýzy. Do testovacích výskumov (Majcichov, Pobedim, Bratislava-hrad, Nitra-hrad, Malé Kozmálovce, Bíňa, Pobedim a pod.) boli zapojení aj špecialisti na geológiu, pedológiu, antropológiu a ďalšie prírodovedné disciplíny. Multidisciplinárny výskum hradísk už v tom období ovplyvnil aj výskumy mocenských centier v zahraničí (napr. Tarquimpool - Belgicko, Magdeburg – Nemecko, - Francúzsko). Zároveň znamenal impulz na intenzívnejší výskum včasnostredovekých hradísk na Slovensku a tiež na rozvoj spolupracujúcich vedných disciplín na Slovensku (napr. vyústil v personálne a najmä materiálne posilnenie geofyzikálnej skupiny a v AÚ SAV v rámci štrukturálnych fondov významné posilnenie vybavenia prírodovedných pracovísk). Uvedený projekt znamenal tiež impulz na zvýšenie využívania rádiouhlíkových datovacích analýz (ich počet vzrástol z viac-menej nula na počiatku na aktuálne približne 50 ročne).
V rámci letných škôl archeológie sa výskumu zúčastnili študenti z 9. krajín (najviac Nemecko, Bulharsko, Slovensko). Samotné multidisciplinárne terénne výskumy vychovali celý rad dnes aktívnych archeológov. Na tento výskum nadväzujú mnohé menšie i väčšie výskumné projekty doma i v zahraničí. Ide o významné ovplyvnenie odboru.
Prvé rozsiahle využitie LiDARu (skenovania terénu z lietadla) na území Slovenska -prinieslo úplne nové poznatky o množstve archeologických nálezísk, zásadne spresnilo kvalitu ich poznania a objavilo mnoho nových lokalít - hradiská, pohrebiská, hrádze, cesty, záseky apod. (RUTTKAY, 2015). Od roku 2012 som inicioval realizáciu leteckého skenovania vybraných území na Slovensku za účelom identifikácie a dokumentácie archeologických nálezísk. V tom čase ešte neexistovalo centrálne vykonávanie skenovania a aj zakúpenie dát bolo z hľadiska finančnej náročnosti nemysliteľné. V rámci kreovania projektu ŠF sme túto aktivitu zahrnuli do plánu a po schválení projektu sme získali čiastočné finančné zdroje. Vďaka úspešnej spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene sme tak mohli zoskenovať prvých približne 250 km2 vybraných terénov (najmä Tríbeč, Považský Inovec), kde sme sa už predtým sústredili na výskum hradísk. Vďaka tomu máme kvalitné dokumentačné geografické dáta nielen z novoobjavených nálezísk, ale aj množstvo nových lokalít. Z nich je možné čerpať pri tvorbe dokumentácií nálezísk, ale aj stratégie výskumu, zisťovania kvantitatívnych údajov (plochy hradísk, dĺžky valov, objemy vykopanej hliny pri stavbe hradísk, výšky reliktov a pod.). Tak vznikli v mnohých prípadoch (napríklad aglomerácia Bojná) zásadne nové informácie a možnosti historickej interpretácie (RUTTKAY 2017; PIETA,/ RUTTKAY 2018).
Tieto postupy sa aktívne využívajú pri archeologickej terénnej praxi študentov všetkých stupňov štúdia a tiež v každodennej výskumnej praxi,
Využitie a rozvoj 3D archeológie, prvé intenzívne 3D merania na Slovensku. V r. 2006 som mal možnosť pri svojom pobyte na AAR v Ríme spolupracovať aj s prof. R. Frankovichom profesorom na univerzite v Siene. Tam som mal možnosť zoznámiť sa aj s 3D archeológiou, prístrojmi a metódami, ktoré boli pre nás doslova snom. Okamžite som na našom pracovisku aktivoval tvorbu trojpriestorových rekonštrukcií a vizualizácií, Už v roku 2009 sa nám podarilo získať skenovacie rameno Faro arm, a tak sme do dokumentačných procesov zakomponovali 3D dokumentáciu archeologických nálezov. Onedlho sa nám podarilo zabezpečiť zdroje (úspešný projekt ŠF EÚ) na komplexné vybavenie 3D pracoviska – pozemné skenery (Leica, Faro), stolové skenery, kvalitné fotoaparáty, softvéry, a pod.). Paralelne sa rozvíjala fotogrametria. Postupne sa stala 3D dokumentácia náletov a nálezísk štandardom archeologických výskumných postupov (RUTTKAY, 2015; RUTTKAY 2020). Vizualizácia, dokumentácia, modelovanie - prináša úplne nové pohľady na evidenciu a dokumentáciu, ale i na interpretáciu a prezentáciu archeologických nálezísk a nálezov. Trojpriestorové dáta umožňujú aj mnohé analytické aktivity – napríklad porovnávanie tvaru, či objemu nádob, alebo vytváranie 3D obrazov unikátnych nálezov, ktoré je možno okamžite používať pri výuke kdekoľvek na svete (prípadne si vytlačiť vernú kópiu). Tieto postupy lákadlom najmä pre mladšiu generáciu bádateľov, ktorá je zžitá s novými technológiami.
Ich význam oceňuje aj široká verejnosť. V rámci medzinárodného projektu INTERREG, ktorý mal za úlohu priblížiť vedcom, ale i laickej verejnosti vizualizácie nedostupných archeologických nálezísk a nálezov som viedol jednu z dvoch pracovných skupín. Jedným z aplikačných výsledkov je aj voľne prístupná aplikácia „AUSAV“ (android aj apple), kde sa postupne zverejňujú rôzne verzie 3D výstupov nálezov i nálezísk (aj v rozšírenej realite) Táto aplikácia je aj používanou učebnou pomôckou na všetkých úrovniach škôl.Kvalitatívne výsledky vedeckej činnosti:

1. Najvýznamnejšie vedecké publikácie:
a. Zoznam piatich až siedmich najvýznamnejších doteraz publikovaných vedeckých prác podľa vlastného hodnotenia:


ABB RUTTKAY, Matej. Mittelalterliche Siedlung und Gräberfeld In: Bajč-Medzi kanálmi (Vorbericht.Slovenská archeológia, 2002, roč. 50, č. 2, s. 245-322, 6 tab., 50 obr. ISSN 1335-0102.
Celkový počet ohlasov: 91

ABB CHEBEN, Ivan - RUTTKAY, Matej (90 %). Römische Militärausrüstungsgegenstände aus dem germanischen Grubenhaus In: Cífer. In: Slovenská archeológia: časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2010, roč. 58, č. 2, s. 309-336. ISSN 1335-0102.
Celkový počet ohlasov: 13

ABB RUTTKAY, Matej. Kachlice z hradu v Topoľčiankach. In: Študijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2008, 43, s. 121-232.
Celkový počet ohlasov: 14

ABC HENNING, Joachim - RUTTKAY, Matej. Frühmittelalterliche Burgwälle an der mittleren Donau im ostmitteleuropäischen Kontext: EIn: deutsch-slowakisches Forschungsprojekt. In: Frühgeschichtliche Zentralorte In: Mitteleuropa: Internationale Konferenz und Kolleg der Alexander von Humboldt-Stiftung zum 50. Jahrestag des Beginns archäologischer Ausgrabungen In: Pohansko bei Břeclav, 5.-9.10. 2009, Břeclav, Tschechische Republik. - Bonn: Habelt, 2011, s. 259-288. ISBN 978-3-7749-3730-7.
Celkový počet ohlasov: 46

ABB RUTTKAY, Matej. Moderná dokumentácia archeologických situácií a nálezov v Archeologickom ústave SAV Modern Documentation of Archaeological Situations and Finds In: the Instite of Archaeology of the Slovak Academy of Sciences. In: Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2015, č. 58, s. 5-58. ISSN 0560-2793.-
Celkový počet ohlasov: 3

AED RUTTKAY, Matej. Mocenské centrá Nitrianskeho kniežatstva = Centres of power of the Nitra Principality. In: Bratia, ktorí menili svet - Konštantín a Metod: príspevky z konferencie. - Bratislava ; Nitra: Slovenské národné múzeum: Archeologický ústav SAV, 2012, s. 115-144. ISBN 978-80-8060-304-5.
Celkový počet ohlasov: 31

AAB RUTTKAYOVÁ, Jaroslava - RUTTKAY, Matej (75%). Horné Požitavie: Svedectvo archeológie = Upper Požitavie region: Archaeological evidence. Jozef Bátora, Jozef Vladár (recenzenti). Nitra: Archeologický ústav SAV, 2015. 171 S. Archaeologica Slovaca Monographiae - Varia, Tomus V. ISBN 978-80-89315-65-9.
Celkový počet ohlasov: 20b. Zoznam piatich až siedmich najvýznamnejších publikovaných vedeckých prác v posledných piatich rokoch podľa vlastného hodnotenia:

ABB RUTTKAY, Matej. Využitie leteckej prospekcie a skenovania pri výskume hradísk a ich zázemia na západnom Slovensku = Application of the aerial prospection and scanning for research of hillforts and their hinterlands In: Western Slovakia. In: Bojná 2: Nové výsledky výskumov včasnostredovekých hradísk. 2. rozšírené vydanie. - Nitra: Archeologický ústav SAV, 2017, s. 297-334. ISBN 978-80-8196-008-6.

ADC WUTKE, Saskia - ANDERSSON, Leif - BENECKE, Norbert - SANDOVAL-CASTELLANOS, Edson - GONZALEZ, Javier - HALLSSON, Jón Hallsteinn - LÖUGAS, Lembi - MAGNELL, Ola - MORALES-MUNIZ, Arturo - ORLANDO, Ludovic - PÁLSDÓTTIR, Albína Hulda - REISSMANN, Monika - MUŇOZ-RODRÍGUEZ, Mariana B. – RUTTKAY, Matej [SAVARCHE] [6 %] - TRINKS, Alexandra - HOFREITER, Michael - LUDWIG, Arne. The origIn: of ambling horses. In: Current Biology, 2016, vol. 26 no. 15, p. 697-699. (2015: 8.983 - IF, Q1 - JCR, 4.705 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents). ISSN 0960-9822.

AFB RUTTKAY, Matej. Strongholds – Routes – Frontiers – LIDAR: New Finding of the Research on Early Medieval Strongholds In: Slovakia. In: Archäologische Studien zum frühen Mittelalter: Internationale Konferenz Nitra vom 18. bis 20. Oktober 2016. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2017, s. 161-174. ISBN 978-80-8196-009-3.

ABB RUTTKAY, Matej (75%) - PIETA, Karol - ROBAK, Zbigniew. Preliminary results of the Al-Qusur research In: the years 2016 and 2017. In: Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast – current research. - Nitra ; Bratislava ; Kuwait City: Institute of Archaeology, Slovak Academy of Sciences: VEDA, Publishing house of the Slovak Academy of Sciences: National council for culture, Arts and letters, 2019, s. 91-126. ISBN 978­80­8196­028­4.

ADN RUTTKAY, Matej (75%) - RUTTKAYOVÁ, Jaroslava. Výskum stredovekého osídlenia a pohrebiska v Nitre na Školskej ulici = Research of the Medieval Settlement and Cemetery at Školska Street In: Nitra. In: Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2018, vol. 64, s. 179-200. WOS CC, ISSN 0560-2793.

ADN RUTTKAY, Matej (100 %). Neolitický hrob (?) a kultový objekt zo staršej doby bronzovej v Nitre-Dolných Krškanoch. In: Slovenská archeológia: časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2020, roč. 68, supplementum 1, s. 537-552. (2019: 0.167 - SJR, Q2 - SJR). (2020 - WOS, ERIH PLUS, SCOPUS, CEJSH). ISSN 1335-0102.

AEC PIETA, Karol - RUTTKAY, Matej. Zeit des Untergangs : Ein Hort spätawarischer Bronzen aus Dolné Orešany in der Westslowakei. In Interaktion ohne Grenzen : Beispiele archäologischer Forschungen am Beginn des 21. Jahrhunderts. Band I. - Schleswig : Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen, 2017, s. 541-554. ISBN 978-3-00-057735-2.

2. Najvýznamnejšie ohlasy na vedeckú činnosť:
a. Zoznam piatich až siedmich najvýznamnejších ohlasov na svoje práce podľa vlastného hodnotenia:

Citovaný dokument:
AEC RUTTKAY, Matej. Das völkerwanderungszeitliche Gräberfeld In: Tesárske Mlyňany, Bez. Zlaté Moravce. In: Barbaren im Wandel: Beiträge zur Kultur- und Identitätsumbildung In: der Völkerwanderungszeit. Herausgegeben Jaroslav Tejral ; rezensent Herwig Friesinger. - Brno: Archeologický ústav AV ČR, 2007, s. 321-338. ISBN 80-86023-87-7p.

Ohlas:
1. 2018 CURTA, F. An Ironic Smile: The Carpathian Mountains and the Migration of the Slavs. In: Studia mediaevalia Europaea et orientalia: miscellanea In: honorem professoris emeriti Victor Spinei oblata. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2018, s. 47-72. ISBN 978-973-27-3018-8.

Citovaný dokument:
ABC HENNING, Joachim - RUTTKAY, Matej. Frühmittelalterliche Burgwälle an der mittleren Donau im ostmitteleuropäischen Kontext: EIn: deutsch-slowakisches Forschungsprojekt. In: Frühgeschichtliche Zentralorte In: Mitteleuropa: Internationale Konferenz und Kolleg der Alexander von Humboldt-Stiftung zum 50. Jahrestag des Beginns archäologischer Ausgrabungen In: Pohansko bei Břeclav, 5.-9.10. 2009, Břeclav, Tschechische Republik. - Bonn: Habelt, 2011, s. 259-288. ISBN 978-3-7749-3730-7.

Ohlas:
2. 2014 CURTA, F. He megale Moravia. In: Mesaiónikos slabikos kosmos. Athens: Herodotos, 2014, s. 109. ISBN 978-960-485-100-3
3. 2016 HEROLD, Hajnalka.The Natural Environment, Anthropogenic Influences and Supra-Regional Contacts at 9th- to 10th-Century: Fortified Elite Settlements In: Central Europe. In: Fortified Settlements In: Early Medieval Europe : Defended Communities of the 8th-10th Centuries. Oxford : Oxbow Books, 2016, p. 107-120. ISBN 978 785702358.


Citovaný dokument:
ADC WUTKE, Saskia - BENECKE, Norbert - SANDOVAL-CASTELLANOS, Edson - DOEHLE, Hans-Juergen - FRIEDERICH, Susanne - GONZALEZ, Javier - HALLSSON, Jon Hallsteinn - HOFREITER, Michael - LOUGAS, Lembi - MAGNELL, Ola - MORALES-MUNIZ, Arturo - ORLANDO, Ludovic - PALSDOTTIR, Albina Hulda - REISSMANN, Monika - RUTTKAY, Matej - TRINKS, Alexandra - LUDWIG, Arne. Spotted phenotypes In: horses lost attractiveness In: the Middle Ages. In: Scientific Reports, 2016, vol. 6, art. no. 38548. (2015: 5.228 - IF, Q1 - JCR, 2.034 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents). ISSN 2045-2322.

Ohlas:
4. 2019 HOLL, H. M. - PFLUG, K. M. - YATES, K. M. - HOEFS-MARTIN, K. - SHEPARD, C. -COOK, D. G. - LAFAYETTE, C. - BROOKS, S. A. A candidate gene approach identifies variants In: SLC45A2 that explaIn: dilute phenotypes, pearl and sunshine, In: compound heterozygote horses. In: ANIMAL GENETICS, 2019, vol. 50, no. 3, pp. 271-274., Registrované vo WOS


Citovaný dokument:
ABC RUTTKAY, Matej. The North of the Carpathian BasIn: In: the 5th and 6th Centuries AD. In: Foreigners In: Early Medieval Europe: Thirteen International Studies on Early Medieval Mobility. - Mainz: Römisch-Germanisches Zentralmuseums, 2009, s. 273-293. ISBN 978-3-88467-131-3.

Ohlas:
5. 2009 QUAST, Dieter. Frühgeschichtliche Prunkgräberhorizonte. In: Aufstieg und Untergang. Mainz: RGZM, 2009, s. 107-142. ISBN 3884671375.


Citovaný dokument:
ABB RUTTKAY, Matej. Mittelalterliche Siedlung und Gräberfeld In: Bajč-Medzi kanálmi (Vorbericht): Diese Studie entstand im Rahmen des Forschungsprojektes der VEGA-Agentur Nr. 2/3171/23. In: Slovenská archeológia: časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2002, roč. 50, č. 2, s. 245-322, 6 tab., 50 obr. ISSN 1335-0102.

Ohlas:
6. 2011 OBENAUS, M. Die neuen Forschungen In: der frühmittelalterlichen Talsiedlung von Thunau am Kamp (EIn: Zwischenbericht). In: Frühgeschichtliche Zentralorte In: Mitteleuropa. Bonn: Habelt, 2011, s. 549. ISBN 978-3-7749-3730-7

Citovaný dokument:
RUTTKAYOVÁ, Jaroslava - RUTTKAY, Matej. Horné Požitavie: Svedectvo archeológie = Upper Požitavie region: Archaeological evidence. Jozef Bátora, Jozef Vladár (recenzenti). Nitra: Archeologický ústav SAV, 2015. 171 S. Archaeologica Slovaca Monographiae - Varia, Tomus V. ISBN 978-80-89315-65-9

Ohlas:
7. 2020 CZARNECKA, K. Zamki i klucze kultury przeworskiej. Warszawa: Panstwowe Muzeum Archeologiczne, 2020. s. 435. ISBN 978-83-60099-97-13. Riešenie projektov výskumu a vývoj:
a. Zoznam troch až piatich riešených projektov výskumu a vývoja za posledných 10 rokov ako zodpovedný riešiteľ:

Typ projektu: medzinárodný projekt
Číslo projektu: 513570-CU-1-2011-1-DE-CULTURE-VOL121
Názov projektu: Európske hrady ako centrá kultúrnej výmeny v stredoveku
Europäische Burgen als herausragende Zentren frühen Kulturaustausches im Mittelalter
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: European Commission
Doba riešenia (roky od-do): 2011 -2012
Riešiteľská pozícia: vedúci tímu za Slovensko (hlavný koordinátor R. Friedrich, Nemecko)

Typ projektu: VEGA
Číslo projektu: 2/0189/12
Názov projektu: Migrácia - akulturácia - integrácia - mobilita - obchod v dobe sťahovania národov a vo včasnom stredoveku na území Slovenska (Migration - Acculturation - Mobility - Trade In: the Late Migration Period and the Early Middle Ages In: the Area of Slovakia)
Doba riešenia (roky od-do): 2012 - 2015
Riešiteľská pozícia: zodpovedný riešiteľ

Typ projektu: VEGA
Číslo projektu: 2/0175/16
Názov projektu: Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska.
Doba riešenia (roky od-do): 2016 - 2019
Riešiteľská pozícia: zodpovedný riešiteľ

Typ projektu: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Číslo projektu: ITMS 26220120059 – Centrá excelentného výskumu
Názov projektu: Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Doba riešenia (roky od-do): 2010-2015
Riešiteľská pozícia: vedúci projektu

Typ projektu: medzinárodný projekt
Číslo projektu: INTERREG –CE-947
Názov projektu: VirtualArch
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Európska únia
Počet krajín v projekte: 8
Doba riešenia (roky od-do): 2017-2020
Riešiteľská pozícia: zodp. riešiteľ za SR, vedúci WG2

Typ projektu: medzinárodný, bilaterálny
Číslo projektu: bilaterálna zmluva, Archeologický ústav SAV/ J.-W. Goethe Universität Frankfurt am MaIn:
Názov projektu: Datovanie a štruktúra včasnostredovekých hradísk na Slovensku/strednom Podunajsku, Datierung und Struktur frühmittelalterlicher Burgwälle In: der Slowakei/Mitteldonauraum.
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Matej Ruttkay, CSc., s prof. J. Henningom za nemeckú stran
Doba riešenia (roky od-do): 2004-2009/2009-2013
Riešiteľská pozícia: Vedúci projektu (spolu s prof. J. Henningom za nemeckú stranu)

b. Zoznam troch až piatich riešených projektov výskumu a vývoja za posledných 10 rokov ako riešiteľ:


Typ projektu: COST
Číslo projektu: oc-2011-2-10516
Názov projektu: COSCH - Farba a miesto v kultúrnom dedičstve (COSCH - Colour and Space In: Cultural Heritage)
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: EÚ program
Koordinátor: Fachhochschule Mainz – University of applied Sciences
Doba riešenia (roky od-do): 2012 - 2015
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 57
Riešiteľská pozícia: spoluriešiteľ

Typ projektu: SKOS
Číslo projektu: SKOS - CLT02004
Názov projektu: Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva.
Koordinátor: Mestské múzeum v Bratislave
Doba riešenia (roky od-do): 2014 -2016
Riešiteľská pozícia: spoluriešiteľ

Typ projektu: VEGA
Číslo projektu: 2/0186/11
Názov projektu: Každodenný život hradu v stredoveku a na začiatku novoveku. Daily life of the castle In: the Middle Ages and at the beginning of Modern Period.
Koordinátor: Archeologický ústav SAV
Zodpovedný riešiteľ: Peter Bednár
Doba riešenia (roky od-do): 2011 -2013
Riešiteľská pozícia: spoluriešiteľ

Typ projektu: VEGA
Číslo projektu: . 2/0156/14
Názov projektu: Stredoveké pochovávanie na Nitriansku, Medieval burials In: Nitra region.
Koordinátor: Archeologický ústav SAV
Zodpovedný riešiteľ: Peter Bednár
Doba riešenia (roky od-do): 2014 -2017
Riešiteľská pozícia: spoluriešiteľ


Typ projektu: COST
Číslo projektu: CA 15201
Názov projektu: Archaeological practices and knowledge work In: the digital
Environment (ARKWORK)
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: EÚ program
Doba riešenia (roky od-do): 2017–2020
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 28.
Riešiteľská pozícia: spoluriešiteľ

4. Expertízna a posudzovacia činnosť :
a. Zoznam najvýznamnejších expertíz a posudzovaní:

Posudzovanie výskumných projektov:

2010 APVV, 1x projekt všeobecnej výzvy

2012 APVV, 1x projekt všeobecnej výzvy

2012 Fulbright, 1x projekt záujemcu o štipendium

2014 OTKA Budapešť – projekt všeobecnej výzvy

2017 Fulbright Program In: the Slovak Republic. Posudok na záujemkyňu o štipendium 1x

2019 National Science Centre, Poland (PRELUDIUM funding scheme)

2014-2021 Každoročné Spravodajcovské posudky projektov APVV v rámci Rady pre vedy humanitné.
2021 – MSCA

Posudzovanie vedeckých monografií a publikácií:

RUTTKAY, M 2011: D. Talla: Das awarische Vasallenkhaganat: Die Grabfunde von Baden bei Wien, NÖ., und Siegleß, Bgld., pre Verlag der Österrechischen Akademie der Wissenschaften
Dorothea Talaa, Die Grabfunde von Baden. Monografia

RUTTKAY, M 2021: BORZOVÁ, Zuzana - PIETA, Karol - JAKUBČINOVÁ, Miriam. Bojná 3. Poľnohospodárske náradie z hradiska Valy a jeho zázemia. Archaeologica Slovaca Monographiae, Fontes, Tomus XXIV.

RUTTKAY, M. 2008: Recenzný posudok štúdie pre časopis Slovenská archeológia.

RUTTKAY, M. 2009: 3 posudky prác pre Archaeologia historica.

RUTTKAY, M. 2010: posudok štúdie pre časopis Archaeologica Historica Brno

RUTTKAY, M. 2012: Posudok monografie Nitriansky hrad. Kolíska kresťanstva na Slovensku,

RUTTKAY, M 2012: Posudky článkov pre Archaeologia Historica – 3x.

RUTTKAY, M. 2019: Recenzný posudok štúdie pre časopis Študijné zvesti AÚ SAV.

RUTTKAY, M. 2020: Recenzný posudok štúdie pre časopis Študijné zvesti AÚ SAV.

RUTTKAY, M. 2021: Recenzný posudok štúdie pre časopis Slovenská archeológia.Posudzovanie habilitačných prác


Posudzovanie dizertačných prác

Typ posudku: oponentský posudok dizertačnej práce
Názov: Frühmittelalterliche Siedlungen In: Mitteleuropa.
Autor: Mgr. Peter Milo
Inštitúcia: J.-W. Goethe Universität, Frankfurt am Main
Studijní program: Včasnostredoveká archeológia
Rok: 2012

Typ posudku: oponentský posudok dizertačnej práce
Názov: “Možnosti využití 3D rekonstrukčních počítačových vizualizací pro archeologii”
Autor: Mgr. Jiří Unger
Inštitúcia: FF UK Praha, Ústav pro archeologii
Studijní program Historické vědy, studijní obor Pravěká a středověká archeologie
Rok: 2019

Pozícia experta:

RUTTKAY, M.: Expert – Senát ČR - Komisia pre prípravu osláv cyrilometodského výročia 1150 výročia príchodu Konštantína a Metoda, rok 2012-2014

RUTTKAY, M.: Expert Ministerstva kultúry SR pre projekt Sv. Cyril a Metod, rok 2012-2014

RUTTKAY, M.: Expert ministerstva kulrúry za sektor-pamiatky, pozvali na online konzultáciu, v rámci participatívneho procesu tvorby cieľov, merateľných ukazovateľov kultúrnej politiky a vyhodnocovania dopadov kultúry, rok 2021

RUTTKAY, M.: Posudzovanie vplyvov rozsiahlych stavieb na archeologické lokality, v r. 2002-2021, 146 expertíz, evidované v Dokumentácii AÚ SAV.b. Členstvo o vedeckých a odborných komisiách, redakčných radách a výboroch vedeckých a odborných konferencií (podľa vlastného výberu):

Členstvá v redakčných radách časopisov a monografií

Aktivita/funkcia Názov čaopisu/edície Časové vymedzenia pôsobenia
Člen red. rady Archäologie Österreich 2014 – trvá

Predseda red. rady Slovenská archeológia 2009 – trvá

Člen vedeckej rady Slavia Antiqua 2020 - trvá

Člen red. rady Ve službách archeologie, Brno 2008-2011
Člen red. rady Archaeologia Historica 2016 – trvá

Člen red. rady Studien zur Archäologie Europas – (Habelt-Verlag) 2007 - trvá
Člen red. rady Zborník SNM, Archeológia 2018 – trvá
Členstvá v domácich a zahraničných profesijných organizáciách


Aktivita/funkcia Názov inštitúcie/grémia Časové vymedzenia pôsobenia
Člen - korešpondent DAI – Nemecký archeologický ústav 2013 – trvá

Podpredseda Kolégium SAV pre vedy historické 2012-2018

Člen Slovenská archeologická spoločnosť 1982 - trvá

Člen výboru, zástupca za SR RURALIA 2007–2016

Člen RURALIA 2016 - trvá

Člen výboru Európska archeologická rada (EAC) – riadiaci výbor 2009 - 2017 trvá
Člen – zástupca za SR Európska archeologická rada (EAC) – 2002 - trvá

Členstvá v domácich a zahraničných vedeckých radách, radách agentúr a odborných komisiách


Aktivita/funkcia Názov inštitúcie/grémia Časové vymedzenia pôsobenia
Člen - korešpondent DAI – Nemecký archeologický ústav 2013 – trvá

Podpredseda Kolégium SAV pre vedy historické 2012-2018

Člen VR UK Bratislava 2012-2019

Člen Vedecká rada UKF 2010 – trvá

Člen VR FF UKF v Nitre 2014 – trvá

predseda APVV – Rada pre humanitné vedy 2014 – 2021

Člen Vedecká rada Slovenského národného múzea 2019 - trvá
Člen APVV – COVID rada 2020 - 2021
Podpredseda Pamiatková rada pri MK SR 2017 – trvá

Člen Vedecká rada – Slovenský historický ústav v Ríme 2012 - 2019
Člen riadiaceho výboru Európska archeologická rada (EAC) 2008 - 2016
Člen Európska archeologická rada (EAC) 2017 - trvá
Člen Doménová platforma inteligentnej špecializácie č.3, Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel (Úrad podpredsedu vlády pre informatizáciu) 2018 - 2020
Člen Poradný výbor CVTI pre Centrá vedy 2018 – trvá

Člen Dočasná pracovná skupina (DPS) pre archeologické kultúrne dedičstvo Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru 2018 - trvá
Člen Rada APVV na zvládnutie pandémie
koronavírusu a jej dopadov 2020 - trvá
Predseda Rada APVV pre humanitné vedy predseda 2015 - trvá
Člen Dozorčí rada Archeolpgického ústavu AV ČR Brno 2017 -2021
Členstvá vo výboroch vedeckých konferencií

Vedecké medzinárodné kollokvium „Staromaďarský hrob zo Zemplína a nové staromaďarské nálezy zo Slovenska“, Archeologický ústav SAV, 8.10.2007 Nitra.
Medzinárodná videokonferencia „The Snellegem Project (West Flanders) . New light on the age of Charlemagne -Strategies of integrative archaeology.“ Johan-Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main, University of Nottingham; Harvard University - Dept. of History; Weizmann Institute Rehovot-Tel Aviv; University College London; Technische Universität Darmstadt; Römisch-Germanische Kommission Frankfurt am Main; Archaeologický ústav Slovenskej Akadémie vied Nitra 23-25. januára 2007.
Medzinárodná konferencia "Prírodovedecké metódy v službách archeologie" Znojmo 4.-8. 6.2007. Moravské zemské Museum, Masarykova univ a AÚ SAV.
Medzinárodná konferencia „Die Burgen am RheIn: und Donau“ kolloquium, 25.-26. 7. 2009 Nitra.
Medzinárodná konferencia „Natural Sciences In: the Service to Archaeology. Prírodovedecké metódy v službách archeológie“, spoluorganizácia s Moravským zemským múzeom, 2.-5. 6 .2009 Brno.
Medzinárodná konferencia „Interdisciplinaria - Archaeologica 2010/Interdisciplinaria - Archaeologica 2010“, Nitra, 01. 06.-03. 06. 2010
Medzinárodná konferencia „Connections between Middle Danube region and Eastern Europe In: the Roman Age, Migration Period and Early Middle Ages/Kontakty medzi stredným Podunajskom a východnou Európou v dobe rímskej, sťahovaní národov a vo včasnom stredoveku“, Nitra, 09.06.-12. 06.2010.
Medzinárodná konferencia „XLIII. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku. Mesto v stredoveku a jeho zázemie“, Modra, 12.09.-16.09.2011
Medzinárodná (celosvetová) vedecká konferencia „RURALIA X Agrarian technology In: the medieval landscapes“. Smolenice, 9. – 15. 9. 2013.
Expertné rokovanie. „Európska archeologická rada“ EAC Board-meeting Bratislava, Bratislava, 20.10.-22.10.2011
Medzinárodná konferencia: „CSTI 2011 Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva“, SNM Bratislava a STU Bratislava, Archeologický ústav SAV Bratislava, 03.11.-04.11.2011
Medzinárodná konferencia: „New research results of the Early Medieval Hill-forts/Nové výsledky výskumu včasnostredovekých hradísk“, Bojná, Archeologický ústav SAV, 12.09.-13.09.2012,
Medzinárodná konferencia: „49. ročník mezinárodnej konferencie archeológie stredoveku Archaeologia historica na tému: Produkcia, spracovanie a skladovanie potravín v stredoveku a včasnom novoveku, Archeologický ústav SAV a UKF Nitra, Zvolen, 18.09.-22.09.2017
Medzinárodná konferencia: „29. Internationales Symposion Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum,“ MAMUZ, Rakúsko, 01.11.-01.11.2017
5. Uznanie a ocenenie vedeckej činnosti:
a. Zahraničné a domáce pozvané prednášky a pobyty (podľa vlastného výberu):

Dlhodobé zahraničné pobyty: (výber)

Berlín/Drážďany 1989 – 2 týždne
Mainz, RGZM, 1993 – 2 mesiace
Mainz, J. Guttenberg Universität, 1999-2000 – 15 mesiacov
Rím, Americká akadémia v Ríme, 2005-2006 – 3 mesiace
Mainz/Frnakfurt, RGZM, 2012, - 1 týždeň


Medzinárodné konferencie (výber)

BEDNÁR, P. – RUTTKAY, M.: Forschung der frühmittelalterlichen Burgwällen In: der Slowakei. Konferencia 20. internationales Symposium Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum. Die Zeiten der Wandel. Stará Lesná (Slovensko) 12.–16.11.2007.

BEDNÁR, P. – RUTTKAY, M.: Stand und Perspektiven der Forschung der
frühmittelalterlichen Burgwällen In: der Slowakei. Reiterkrieger-Burgenbauer. Die Ungarn
und das Deutsche Reich. Eröffnungskolloquium. Wien, 16-18.11.2008,

BEDNÁR, P. - RUTTKAY, M.: Hrady 9.-11. storočia - Kontinuita alebo diskontinuita.. Konferencia: Bojná 2012, neue Ergebnisse der Erforschung frühmittelalterlicher Burgwälle. Bojná, 12.-13.9.2012.

BEDNÁR, P. - RUTTKAY, M.: Politický a spoločenský vývoj v 9. storočí vo východných častiach Veľkej Moravy – nové poznatky v archeológii.“The Cyril and Methodius Mission and Europe - 1150 Years Since the Arrival of the Thessaloniki Brothers In: Great Moravia. Velehrad, ČR, 13. – 16. 5. 2013.

BEDNÁR, P. – POLÁKOVÁ, Z. – RUTTKAY, M. – SMETANOVÁ, P. – ŠIMKOVIC, M. – ŽAÁR, O.: Új kutatási eredmények a nyitrai vár középkori formájáról/Nové poznatky o stredovekej podobe Nitrianskeho hradu. Konferencia Castrum Bene. Szögliget, Maďarsko. 2. 5. – 4. 5.2014.

BEDNÁR, P. - PIETA, K. - RUTTKAY, A. - RUTTKAY, M.: Opevnené centrá vo východnej časti Veľkej Moravy – aktuálny stav výskumu. Prednáškový cyklus v rámci výstavy:"Velká Morava a počátky křesťanství" Praha, 7. 4. 2015.

BEDNÁR, P./RUTTKAY, M.: Nitra a Nitriansko po rozpade Veľkej Moravy. Raně středověké hrady a společenské elity v období 10. a první poloviny 11. století./Early medieval castles and the social elites In: the 10th and first half of the 11th century, Brno, 24. – 25. 5. 2016.

BELJAK, J. - PAŽINOVÁ, N. – RUTTKAY, M.: State of archaeological heritage management In: Slovakia; EAA 17th Annual Meeting – sekcia: What do I care? About priorities and ethics In: the management of the archaeological heritage. Oslo (Nórsko), 14.-18.9.2011.

BIELICH, M. – RUTTKAY, M. – ŠIMČÍK, P.: Laténske nálezy z výskumu obchodného centra
Tesco v Zlatých Moravciach. Konferencia: Doba laténská v Čechách, na Moravě a na Slovensku.
Smolenice, 13.-16.5.2012.

BIELICH, M. - RUTTKAY, M.- RUTTKAYOVÁ, J.: Sídlisko z 11.-12. storočia na Mikovom
dvore v pri výstavbe R1. Konferencia: XLIV. mezinárodní konference archeológie středověku.
Hmotná kultura českých zemí 10.-13. století v středoevropských souvislostech. Český Těšín, 17.-
21.9.2012.

BISTÁKOVÁ, A./BLAŽOVÁ, E./BEDNÁR, P./RUTTKAY, M.: An evidence of archaeological activities In: Slovakia, Visual Heritage, Digitize: Research – Record – Reactivate – Reconstruct hosted by CHNT 23 2018, Vienna, Austria – November 12.–15. 2018.

BŘEZINOVÁ, G. - CHEBEN, M. - RUTTKAY, M. - VOJTEČEK, M. Ďalšie sídliská z doby laténskej v Zlatých Moravciach a v Čiernych Kľačanoch. Medzinárodná konferencia: Doba laténska v Čechách, na Morave a Slovensku. Buchlovice, ČR, 14. – 17. 5. 2013.

DAŇOVÁ, K. – RUTTKAY, M.: Porušovanie hrobov v 11. storočí na príklade hrobov z Nitry – Selenca. Medzinárodná konferencia „Druhotné zásahy v hrobech“. Opava (CZ), 17.-18. 2. 2011.

HENNING, J.–EYUB, E.-RUTTKAY, M.: Geomagnetic Prospection of the Hill-fort of Pobedim (Slovakia). 7th International Conference on Archaeological Prospection 2007, Nitra. 11.-15. 9. 2007.

HENNING, J.–RUTTKAY, M.–EYUB, E.–BEDNÁR, P.–FOTTOVÁ, E.–MILO, P.– TIRPÁK, J.–KOPČEKOVÁ, M.–DAŇOVÁ, K.: Archeological Research and Geophysical Exploration at the Early Medieval Fortified Settlement In: Majcichov and Other Sites. 7th International Conference on Archaeological Prospection 2007, Nitra 11.–15. 9. 2007.

RUTTKAY, M. - HENNING, J. - FOTTOVÁ, E.: 20. internationales Symposium Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum. 20. internationales Symposium Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum. Die Zeiten der Wandel. Stará Lesná, 12.–16. 11. 2007.

RUTTKAY, M. – HENNING, J.: Large scale prospecting through geomagnetics and aerial photography: some examples from a German-Slovakian research project. The Snellegem Project (West Flanders) . New light on the age of Charlemagne -Strategies of integrative archaeology. 23.-25.1.2007.

HENNING, J. - RUTTKAY, M.: Joachim Henning (Frankfurt) / Matej Ruttkay (Nitra): Awarengold - Mährerfürsten - Ungarneinfall: das Deutsch-Slowakische Burgwallprojekt. AG slawisches Mittelalter bei der 17. MOVA-Tagung In: Halle, 19.-22.3.2007.

HENNING, J. – HEUSSNER, K.U. - RUTTKAY, M. – PIETA, K.: Bojná und die Datierung frühmittelalterlicher Burgwälle im Nitaer Fürstentum: naturwissenschaftliche Methoden und archäologisches Fundmaterial. Konferencia: Bojná 2012, neue Ergebnisse der Erforschung frühmittelalterlicher Burgwälle. Bojná, 12. - 13. 9. 2012.

MATEJKA, M. - RUTTKAY, M. - SMETANOVÁ, P.: Výsledky archeologického výskumu zaniknutého kostola sv. Michala v Závade. Konferencia: Badania archeologiczne zespołów sakralnych w Karpatach. Krosno, 19. 11 – 21. 11. 2014.

PIETA, K. - RUTTKAY, M.: Pre and Early Islamic village - Al Qusur. NCCAL Kuwait City. 2014.

PIETA, K. - RUTTKAY, M.: Al Qusur. Kuwait City, University, 17.3. 2016.

PIETA, K. - RUTTKAY, M.: Kuwaiti –Slovak mission on Failaka Island. Peking, Institute of History, CHASS, 25.10. 2016.

PIETA, K. - RUTTKAY, M.: The Late 4th/Early 5th Century Chamber Grave from Poprad. Peking, Institute of History, CHASS, 25.10. 2016.

PIETA, K. - RUTTKAY, M.: Al Qusur. The Late Pre –Islamic and Early Islamic Site. Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast – current research, Nitra 4. 10. 2016.

PIETA, K. - RUTTKAY, M. - ROBAK, Z.: Kuwait – Al –Qusur excavation In: 2016. Konferencia “Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast – current research. Nitra, 3. – 6. 10. 2016.

PIETA, K. - RUTTKAY, M.: The latest discoveries of the Slovak Archeological Mission In: “Failaka Island”. 1st Archaeological Conference, Kuwait University, Kuwait Sity, 21. 3. 2017.

PIETA, K. - SHEHAB A. H. SHEHAB - TIRPÁK, J. - BARTÍK, M. - RUTTKAY, M. - BIELICH, M.: Archeological and Geophysical Survey In: deserted early islamic village Al-Qusur, Courtyard 26. Archeological Prospection, Paríž 2009.

ROBAK, Z. - RUTTKAY, M.: The Nitra River - a lifeline of the Nitra Principality. Seminar Nr. 6: Die Červenischen Burgen – der goldene Apfel der polnischen Archäologie. Hrubieszów, 27.–29. 6. 2018.

RUTTKAY, M.: Management of rescue excavation In: Slovakia. EAC – Metz. Francia. Marec 2007.

RUTTKAY, M.: Das langobardische Gräberfeld von Bratislava-Rusovce. Kulturwandel In: Mitteleuropa. Bonn, február 2008.

RUTTKAY, M.: Largescale excavations In: Slovakia. Esslingen (Nemecko), September 2008.

RUTTKAY, M.: Getreide und Lebensmittellagerung im Mittelalter. Ruralia VIII, Lorca (Španielsko), 7.-14. 9. 2009.

RUTTKAY, M: Institute of Archaeology and his rule In: Slovak archaeology. EAC meeting - Nitra, jún 2009.

RUTTKAY, M.: Frühmittelalterlich Burgwälle In: der Slowakei (Univ. Frankfurt am Main, Arch. Inst. Nitra - Internationalle Zusammenarbeit). Kolloquium fuer Humboldt-Alumni In: der Slowakei. "Entwicklung der Forschung von Humboldtianer In: der Slowakei nach der Wende vor 20 Jahren. Piešťany, 24.-26.4.2009.

RUTTKAY, M.: Mocenské centrá Nitrianskeho kniežatstva. Konferencia Bratia, ktorí menili svet, Bratislava SNM, 21.2.2013.

RUTTKAY, M.: Frühmittelalterliche Burgwälle In: der Slowakei. In: „Reiterkrieger – Burgenbauer. Die Ungarn und das „Deutsche Reich“ (9.-11. Jh.) - Facetten europäischer Burgen- und Siedlungslandschaften“, Sopron, 12.-14.3.2010

RUTTKAY, M.: Traumberuf ArchäologIn? Ergebnisse und Potenziale der wissenschaftlichen Begleitstudie, inBalance, Viedeň, 29.9.-1.10.2011

RUTTKAY, M.: The archaeology of medieval villages In: Slovakia. RURALIA X. Agrarian
technology In: the medieval landscape. Smolenice 9. - 15. 9. 2013.

RUTTKAY, M.: Využitie LIDARovej a leteckej prospekcie v archelógii na Slovensku, Masarykova univerzita, Brno, 13 –15. december 2016.

RUTTKAY, M.: Trojpriestorová archeológia a jej využitie v AÚ SAV, Masarykova univerzita, Brno, 13 –15. december 2016.

RUTTKAY, M.: Včasnostredoveké hradiská na území Slovenska, Masarykova univerzita, Brno, 13 –15. december 2016.

RUTTKAY, M.: Postavenie Nitry a jej zázemia v 6. –12. stor. Masarykova univerzita, Brno, 13 –15. december 2016.

RUTTKAY, M.: Novšie nálezy včasnostredovekých pohrebísk na Nitriansku. Masarykova univerzita, Brno, 13 –15. december 2016.

RUTTKAY, M.: The East of the West. The Legasy of Charlemagne. New results of archaeological excavation In: Zemplín. VSM Košice, 3. – 4. 10. 2017.

RUTTKAY, M. - BEDNÁR, P: „Die Burgwälle des 9.-10. Jahrhunderts In: der Slowakei: Neue Ansichten zu den Zentren“ Konferencia: Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum. Mistelbach, 8 – 10. 11. 2017.

RUTTKAY, M.: 3D archaeology at the Archaeological Institute of the Slovak Academy of Sciences Post Conference tour of Bratislava, Slovak republic – 15. 11. 2018, CHNT 23 2018, Vienna, Austria.

RUTTKAY, M.: Raně středověká sakrální architektura na Slovensku. Sakrální architektura Velké Moravy 1949 – 2019. Uherské Hradiště 14.11. 2019.

RUTTKAY, M.: Experiences/best practise with 3D archaeology In: Slovakia. Digital Heritage Economic value, technical trends and applications. Trento, 25. 9. 2019.

RUTTKAY, M. Archaeological Sources from the Territory of Slovakia (The 1st archaeological
workshop of the HistoGenes ERC SyG project: Integrating genetic, archaeological and historical
perspectives on Eastern Central Europe, 400-900 AD, Budapest 1. 10. 2020.

RUTTKAY, M. - ARPÁŠ, A. - BALŽAN, B.: Moderné postupy pri dokumentácii a rekonštrukcii nehnuteľných pamiatok. Medzinárodný workshop, Slezká univerzita Opava (CZ) 19. – 21. 5. 2014.

RUTTKAY, M. - Anton Arpáš/MartIn: Bartík/Michal Cheben/Hamed Al-Mutairi/Karol
Pieta/Zbigniew Robak. 3D dokumentácia archeologického výskumu lokality Al-Qusur. PPA 2019, Kočovce, 29. 5. 2019.

RUTTKAY, M./BEDNÁR, P./ŠIMKOVIC, M./SMETANOVÁ, P./FOTTOVÁ, E./ŽAÁR, O./ DAŇOVÁ, K./CHEBENOVÁ, P./BIELICH, M.: Newest archaeological research on Nitra Castle. Medzinárodná konferencia Castrum Bene XIV (Burg und Land/Castle und Landscape), Stará
Lesná, 26. – 30. 5. 2015.

RUTTKAY, M. -BEDNÁR, P.: Relikty ťažby farebných kovov v Považskom Inovci. Poster. 50. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku. Valtice (ČR), 17. 9. – 21. 9.2018.

RUTTKAY, M. - BEDNÁR, P.: Identifikácia včasnostredovekej spoločenskej elity. Elity społeczne wczesnego średniowiecza. Konfrontacje grzybowskie – piastowskie dzieje na środkowoeuropejskim tle. Grzybowo, Poľsko, 27. – 28. 6. 2019.

RUTTKAY, M. - BEDNÁR, P.: Lineale Bauprojekte In: der Slowakei. Internationalen ÖGUF-Symposium 2019 „Lineare Baup – Herausforderungen und Strategien“, das vom 24. - 26. 10. 2019 im Museum MAMUZ, Mistelbach, Rakúsko

RUTTKAY, M. - HENNING, J.: Frühmittelalterliche Burgwälle In: der Slowakei - Datierung, Funktion, Bedeutung. Konferencia: Praktische Funktion, gesellschaftliche Bedeutung und symbolischer Sinn der frühgeschichtlichen Zentralorte In: Mitteleuropa. Břeclav, 5. - 9. 10. 2009.

RUTTKAY, M. – HENNING, J. – BEDNÁR, P.: Nové poznatky z výskumu včasnostredovekých
hradísk na Slovensku. Konferencia: Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metoda.
Nitra, 3.-5. 11. 2012

RUTTKAY, M. - HOLEŠČÁK, M.: Results of virtual archaeology In: Slovakia. VirtualArch. Visualize to Valorize – For a better utilization of hidden archaeological heritage In: Central Europe. Workshop, 23. október 2018.

RUTTKAY, M. - PIETA, K.: “Lates results of the Al-Qusur research (Slovak-Kuwaiti Archaeological Mission)”. 4th International Conference on the Archaeology of the Arabian Peninsula 26. 11. 2019, Kuvajt.

RUTTKAY, M. - PIETA, K. -ROBAK, Z.: Nowe metody badań wczesnośredniowiecznych grodzisk zachodniej Słowacji. Konferencia „Współczesne metody badań wczesnośredniowiecznych grodów Europy Środkowo –Wschodniej. Wrocław, 5. – 8. 9. 2016.

RUTTKAY, M. - PIETA, K. - ROBAK, Z.: Reconstructions and making archaeological sites available to the public In: the Early Medieval strongholds of Nitra-Martinský vrch and Bojná-Valy In: Slovakia. „Early Medieval Central Places In: Today's Rural Areas. Die Červenischen Burgen – der goldene Apfel der polnischen Archäologie“. Zamość (Poľsko), 20. – 22. 9. 2017.

RUTTKAY, M. - CHEBEN, I. - BEDNÁR, P. - KOVÁR, B.: Positives and Negatives of Archaeological Research In: the Slovak Republic. Referát. 16th EAC Heriage Management Symposium: When Valletta meets Faro. The reality of European archaeology In: the 21st century. Lisabon Portugalsko, 18.– 22. 3. 2015.

RUTTKAY, M.- SOJÁK, M. - FECKO, P.: Štrba – Šoldov. Výsledky I. etapy výskumu 2013. Konferencia: 22. stretnutie východoslovenských archeológov. Košice, 23. 10. 2013.

RUTTKAY, M. - SMETANOVÁ, P.: Kartausen In: der Slowakei. Konferencia: Archäologie In: Kartausen. Mauerbach, 17. 10. 2014.

RUTTKAYOVÁ, J. - RUTTKAY, M. - BIELICH, M.: Vrcholnostredoveké sídlisko na polohe Mikov dvor II pri Nitre. Konferencia: 47. mezinárodní konference archeológie středověku: „Archeologie sociální a kulturní identity ve středověku“. Cheb, 14.–18. 9. 2015.

Domáce konferencie (výber)

BALIOVÁ, H. - BEDNÁR, P. - MALČEK, R. - RUTTKAY, M.: Beladice I. sídlisko z doby kamennej a doby rímskej. Seminár o najvýznamnejších výsledkoch archeologických výskumov na stavbe R1 v rokoch 2009-2010, Nitra, 1. – 3. 7. 2010.

BEDNÁR, P./DAŇOVÁ, K./RUTTKAY, M./SMETANOVÁ, P./ ŠIMKOVIC, M./ŽAÁR, O./FOTTOVÁ, E.: Nové poznatky o románskej podobe Nitrianskeho hradu. 46. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku, Prešov, 16. – 19. 9. 2014.

BEDNÁR, P./PIETA, K./RUTTKAY, A./RUTTKAY, M.: Opevnené centrá vo východnej časti Veľkej Moravy – aktuálny stav výskumu. Prednáškový cyklus v rámci výstavy:"Velká Morava a počátky křesťanství" Bratislava, 1. 10. 2015.

BEDNÁR, P. - RUTTKAY, M. - BLAŽOVÁ, E.: Informačný systém AÚ SAV a sprístupnenie informácií o archeologických náleziskách (AÚ SAV). Vedecký seminár SAS pri SAV, Zjazd Slovenských archeológov 2016, Smolenice 13. 4. – 14. 4. 2016.

BEDNÁR, P. -RUTTKAY, M.: Niekoľko poznámok o osídlení majetkov Zoborského kláštora z pohľadu archeológie, seminár Zoborské listiny, Bratislava, hrad 12. 10. 2016.

BEDNÁR, P. - RUTTKAY, M.: Nitra a Nitriansko po rozpade Veľkej Moravy. Doktorandské kolokvium. Nitra, 6. 12. 2016.

BEDNÁR, P./BLAŽOVÁ, E./RUTTKAY, M.: Evidencia archeologických nálezísk a nálezov v AÚ SAV. Referát na seminári: Quo vadis slovenská archeológia II. Bratislava, 16. 2. 2017.

BEDNÁR, P. - BLAŽOVÁ, E. - RUTTKAY, M.: Databázy a informačné systémy v Archeologickom ústave SAV. Medzinárodná konferencia: Počítačová podpora v archeológii. Česká republika, Kouty 28. 5.–30. 5. 2018.

BEDNÁR, P. - BLAŽOVÁ, E. - RUTTKAY, M.: Sprístupňovanie informácií z CEANS-u. Odborno-metodický deň Pamiatkového úradu SR na tému: „Zverejňovanie a sprístupňovanie informácií v archeológii na Slovensku". Pamiatkový úrad Bratislava, 28. 11. 2019.

BELJAK, J./MÁCELOVÁ, M./RUTTKAY, M.: Hradisko vo Zvolene – Môťovej vo svetle najnovších výskumov, medzinárodné sympózium Stredné Slovensko v stredoveku. Vývoj osídlenia regiónu pred udelením mestských privilégií mestu Zvolen; miesto konania: Zvolen, Slovenská národná galéria – Zvolenský zámok; organizátori: Katedra archeológie FF, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; Mesto Zvolen; Archeologický ústav SAV v Nitre; Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. (Česká republika), 14. 9. 2018.

BIELICH, M. – RUTTKAY, M.: Tesárske Mlyňany. Prezentácia nálezov. 7. Medzinárodné kolokvium a workshop ku germánskej keramike. Bratislava, 11.12.2008.

CHEBEN, M. – POLÁKOVÁ, Z. – RUTTKAY, M.: Čierne Kľačany - sídliská a pohrebiská z praveku, včasnej doby dejinnej a stredoveku. Seminár o najvýznamnejších výsledkoch archeologických výskumov na stavbe R1 v rokoch 2009-2010, Nitra 1.–3.7.2010.

PIETA, K. – RUTTKAY, M.: Nitra-Párovské Háje. Prezentácia nálezov. 7. Medzinárodné kolokvium a workshop ku germánskej keramike. Bratislava, 11.12.2008.

PIETA, K./RUTTKAY, M.: Najnovšie objavy Kuvaitsko –slovenskej archeologickej misie na ostrove Failaka. „Dni Antona Točíka, Nitra 15. 6. 2016“.

PIETA, K. - RUTTKAY, M. - ROBAK, Z.: Najnovšie objavy Kuvaitsko-slovenskej archeologickej misie na ostrove Failaka. Dni Antona Točíka. Nitra, 31. 5. 2017.

PIETA, K.¬ - RUTTKAY, M.: Centrá Veľkej Moravy a ich prezentácia. Nitra a Bojná. Medzinárodná konferencia Interpretácia a prezentácia kultúrneho dedičstva Veľkej Moravy. ICOMOS, Bratislava 17.–18. 11. 2018.

RUTTKAY, M.: Možnosti prezentácie archeologických nálezísk v Nitre a okolí. Hanušovce nad Topľou, 24.-25. 4.2007.

RUTTKAY, M.: Súčasný stav a perspektívy výskumu stredovekých dedinských sídlisk na
Slovensku. XXXIX Medzinárodná konferencia archeológie stredoveku. Teplý vrch, 24-
28. 9. 2007.

RUTTKAY, M.: Archeologické pamiatky Nitrianského kraja v cestovnom ruchu. Konferencia
Historické pamiatky a cestovný ruch, Nitra, marec 2008

RUTTKAY, M.: Prehľad výskumov na stavbe diaľnic a rýchlostných ciest za posledných 10 rokov na Slovensku.Poklady spod slovenských diaľnic. Nitra, 4. 7. 2008

RUTTKAY, M.: Postavenie Archeologického ústavu SAV v záchrane archeologického kultúrneho dedičstva (1939-2009). Seminár: Aktuálne problémy archeologického bádania na Slovensku, Nitra. 5. 2. 2009.

RUTTKAY, M.: Archeologický ústav SAV a jeho úloha vo výskume a ochrane archeologického kultúrneho dedičstva. 70 rokov AÚ SAV, Nitra, 25. 11. 2009

RUTTKAY, M.: Záchranné výskumy na R1. Seminár o najvýznamnejších výsledkoch archeologických výskumov na stavbe R1 v rokoch 2009-2010. Nitra, 1.-3. 7. 2010.

RUTTKAY, M.: Nitra - Martinský vrch, Konferencia Nitra v stredoveku. Seminár pri príležitosti 900. rokov od vydania zoborskej listiny v roku 1111., Nitra, 4. 7. 2011.

RUTTKAY, M.: Nitra - Školská ulica, Konferencia Nitra v stredoveku. Seminár pri príležitosti 900. rokov od vydania zoborskej listiny v roku 1111., Nitra, 4. 7. 2011.

RUTTKAY, M.: Archeologické nálezy v Archeologickom ústave SAV a na Slovensku (rekonštrukcia, konzervácia, dokumentácia, digitalizácia, uloženie) – súčasný stav a perspektívy. CSTI 2011. Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva. Bratislava: SNM 3. – 4.11.2011.

RUTTKAY, M.: Konferencia Svätý Metod a christianizačné poslanie byzantskej misie, Nitra 3. 7. 2015.

RUTTKAY, M.: Riešenie projektov Štrukturálnych fondov EÚ na Archeologickom ústave SAV. Zjazd Slovenskej archeologickej spoločnosti, Nitra 15. 3. 2015.

RUTTKAY, M.: Centrum výskumu najstarších dejín stredného podunajska. "Najlepší z najlepších" - Best practices OPVa V, Bratislava 23. - 24. 11. 2015.

RUTTKAY, M.: Potenciál využitia archeologických pamiatok Nitry v cestovnom ruchu: Príčiny a riešenia cestovného (ne)ruchu, Nitra 29. 9. 2015.

RUTTKAY, M.: Letecké skenovanie vybratých území Slovenska. Medzinárodná konferencia Bojná. 14. 9. 2015.

RUTTKAY, M.: LIDAR und die frühmittelalterlich Burgwälle. Medzinárodná konferencia Archäologische Studien zum frühen Mittelalter. Nitra 18.–20. 10. 2016.

RUTTKAY, M.: Reálna a virtuálna prezentácia archeologických pamiatok na Nitrianskom hrade a v jeho zázemí. Konferencia: 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu. Nitra 6.– 7. 9. 2018.


RUTTKAY, M.: Reálna a virtuálna prezentácia archeologických pamiatok na Nitrianskom hrade a v jeho zázemí. Konferencia: 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu. Nitra 6.– 7. 9. 2018.

RUTTKAY, M.: 3D technológie používané v Archeologickom ústave SAV. 3D EXPO. Bratislava, 15. november 2019.

RUTTKAY, M.: Moderné technológie v archeologickom výskume. Bratislava, 28. 4. 2019.

RUTTKAY, M./ARPÁŠ, A./BEDNÁR, P.: Využitie 3D technológii pri výskume, ochrane a prezentácii kultúrneho dedičstva. Techsummit, Bratislava, 12. 5. 2016.

RUTTKAY, M./ BEDNÁR, P.: Stopy veľkomoravskej tradície v Nitre. Medzinár. konfer. Úloha místních aktérú v rozvoji Cyrilometodské stezky, Nitra, 11.10.2016.

RUTTKAY, M./BEDNÁR, P.: Niekoľko poznámok k osídleniu majetkov zoborského kláštora sv. Hyppolita. Zoborské listiny – prednáškový cyklus v rámci výstavy „Karol Veľký a jeho dedičstvo“, Bratislava, 17. 10. 2016

RUTTKAY, M./BEDNÁR, P./BLAŽOVÁ, E.: Informačné databázy Archeologického ústavu SAV (ISAU a Museion) a ich využitie. Vedecký seminár SAS pri SAV, Zjazd Slovenských archeológov 2016, Smolenice 13. 4. –14. 4. 2016.

RUTTKAY, M. – DAŇOVÁ, K. – GABULOVÁ, M. - BISTÁKOVÁ, A.: Stredoveké osídlenie z Nitry, poloha Selenec. XLIII. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku. Modra, 12.-16. 9. 2011

RUTTKAY, M./FOTTOVÁ, E.: Konzervátorsko-reštaurátorké laboratóriá na Archeologickom ústave SAV v Nitre. Medzinárodná vedecká konferencia „Integrácia konzervačnej vedy a technológií do interdisciplinárnej ochrany materiálov a objektov dedičstva“, SNM Bratislava 7.–9. 10. 2015.

RUTTKAY, M. - PIETA, K. - TIRPÁK, J. - BIELICH, M.: Archeologický a geofyzikálny prieskum lokality Al Qusur. 1. ročník konferencie Interdisciplinaria Archaeologica, Nitra, 1.-3.6.2010.

RUTTKAY, M. – RUTTKAYOVÁ, J.: Stredoveké osídlenie v Nitre – Školskej ulici. XLIII. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku. Modra, 12.-16. 9. 2011.

RUTTKAY, M./SMETANOVÁ, P.: Novoveké nálezy zo zaniknutého kostola sv. Michala v Závade, okr.Topoľčany“. Konferencia: 48. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Archaeologia historica na téma: „Postmedievální archeologie“. České Budějovice 19. – 23. 9. 2016.

RUTTKAY, M./SMETANOVÁ, P.: Archeologický výskum Kostola sv. Jozefa v areáli Zoborského kláštora. Dni Antona Točíka, Nitra, 31. 5. 2017.

RUTTKAY, M. – VOJTEČEK, M.: Tesárske Mlyňany – Praveké a stredoveké sídliská, pohrebiská z doby sťahovania národov a z 10. - 11. stor. Seminár o najvýznamnejších výsledkoch archeologických výskumov na stavbe R1 v rokoch 2009-2010, Nitra, 1.– 3. 7. 2010.

RUTTKAY, M. /VOJTEČEK, M.: Produkcia, spracovanie a skladovanie potravín v rurálnom prostredí v stredoveku a včasnom novoveku - stav a perspektívy výskumu na Slovensku. Archaeologia Historica, Zvolen 18. 9. 2017.

ZAJACOVÁ, B./ARPÁŠ, A./RUTTKAY, M.: Inovatívne metódy v archeológii na príkladoch zo Žilinského kraja. 10. konferencia Inovačný rozvoj regiónov 2016. Žilina, 21. 4. 2016.Iné mimoriadne významné vedecké, odborné alebo umelecké aktivity (podľa vlastného výberu):

Archeoparky

Nitra – Martinský vrch
(RIUS – Kultúrny a kreatívny priemysel pre Nitriansky kraj; Grantový projekt VEGA č. 2/0189/12 Migrácia – akulturácia – integrácia – mobilita – obchod v dobe sťahovania národov a vo včasnom stredoveku na území Slovenska; Centrum výskumu najstarších dejín Podunajska CEVNAD)
Počas mestských slávností „Nitra, milá Nitra“ bol 3.7.2015 v priestore bývalých kasární pod Zoborom položený základný kameň archeoparku a začalo sa s jeho výstavbou, ktorá pokračuje podnes. Cieľom tohto projektu je v prvej etape vybudovať rekonštrukciu časti veľkomoravskej osady. V celom archeoparku budú postupne prezentované nálezy a rekonštrukcie historických objektov z rôznych časových období od praveku až po stredovek. Odborníci tu môžu testovať dávnoveké technológie. Verejnosť si môže vyskúšať prácu archeológov a rôzne dokumentačné techniky. Súčasťou bude aj experimentálne pracovisko, v rámci ktorého plánujeme verejnosti ukázať staré výrobné technológie, ako napr. stavby obydlí, výroba keramiky, tkanie, ale aj príprava pokrmov. M. RUTTKAY

Štrba
V mieste archeologického výskumu zaniknutej stredovekej lokality (dedina a kostol) naposledy skúmanej M. Ruttkayom a M. Sojákom sa postupne buduje A´v spolupráci s obcou Archeopark, ktorý je už dnes intenzívne navštevovaný turistami. M. RUTTKAY, M. SOJÁK


Bojná. Hradisko I.
Rekonštrukcia brány slovanského mocenského centra v Bojnej. Modelová drevená stavba v mierke 1:1 s výškou 12,5 m vznikla ako výsledok dlhoročného interdisciplinárneho projektu archeológov, architektov, pamiatkarov a historikov vojenstva. Projekt bol spolufinancovaný Ministerstvom školstva SR, AÚ SAV a Obcou Bojná, s odbornou gesciou nášho pracoviska. Monumentálna brána významného slovanského kniežacieho sídla v Bojnej je hmatateľným symbolom významného obdobia slovenských dejín a technickej zručnosti našich predkov. Archeologický ústav SAV sa dlhodobo venuje projektom realizácie dávnych architektúr a výskumu starých technológií formou dokumentovaného vedeckého experimentu na Slovensku i v zahraničí. Pridanou hodnotou takýchto výstupov je ochrana a popularizácia pamiatok i prezentácia výsledkov slovenskej vedy v rámci kultúrneho turizmu. Objekt je svojimi rozmermi i prevedením jedinečný v stredoeurópskom priestore. Okrem dlhodobého testovania statických, stavebných a vojensko-strategických parametrov bude slúžiť ako prezentácia výsledkov výskumu Archeologického ústavu SAV, s trvalou expozíciou pre verejnosť. K. PIETA, M. RUTTKAY, Z. ROBAK.

Expozície (výber)
Autor, resp. spoluautor významných častí expozícií:
- Dejiny poľnohospodárstva (Slovenské poľnohospodárske múzeum - Nitra),
- Biskupské múzeum (Nitra – hrad)
- Od veľkomoravského valu po barokový bastión – kazematy nitrianskeho hradu
- Archeológia – SNM – Žižkova ul.
- Stála expozícia v Podtatranskom múzeu Kniežacia hrobka z Popradu.
(K. Pieta, M. Ruttkay, T. Štolcová) – otvorenie v r. 2022.

Výstavy (výber):
- Archeológia na stavbe diaľnic (Ponitrianske múzeum Nitra 2008)
- Významné objavy slovenskej archeológie ((Ponitrianske múzeum Nitra 2009)
- Archeologické výskumy na stavbe R1(Ponitrianske múzeum Nitra 2010)
- Najstaršie doklady kresťanstva na Slovensku – Biskupstvo Nitra 2013
- Sv. Cyril a Metod – patróni Európy (SNM, Archeologický ústav SAV), Vatikán 2013/2014)
- Sv. Cyril a Metod – patróni Európy (SNM, Archeologický ústav SAV), Bratislavan 2014/2015)
- R1 Archeologické nálezy (Ponitrianske múzeum Nitra 2010)
- Dedičstvo Karola Veľkého, Bratislava 2016 (člen riešiteľského kolektívu)
- Klima und Gewalten, Landesmuseum Halle, Nemecko, 2017/2018 (spolupráca na projekte)
- Die Himmelsscheibe von Nebra - Neue Horizonte". 2021(spolupráca na projekte)


Ďalšie významné výskumné projekty (výber):

Typ projektu: Medzinárodný, EU program Culture 2000
Číslo projektu: 2CE115P4
Názov projektu: Cudzinci vo včasnom stredoveku. Fremde im Frühmittelalter, Migration - Integration - Akkulturation
Doba riešenia (roky od-do): 2002-2005
Riešiteľská pozícia: vedúci tímu za Slovensko (hlavný koordinátor D. Quast, Nemecko, Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Forschungsinstitut für Archäologie, Mainz)

Typ projektu: ŠPVV
Číslo projektu: 2003 SP 51/028 09 02)
Názov projektu: Ochrana a záchrana archeologických a historických pamiatok na území Slovenska ako integrálna súčasť európskeho kultúrneho dedičstva.
Doba riešenia (roky od-do): 2003-2006
Riešiteľská pozícia: spoluriešiteľ, zodp. za ucelenú časť projektu

Typ projektu: multilaterálny, hlavný koordinátor RGZM Mainz, Nemecko
Číslo projektu: medz