Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

VEDECKO-PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA1) Osobné údaje:
Meno a priezvisko, tituly a hodnosti:
PhDr. Matej RUTTKAY, CSc.
Dátum a miesto narodenia:
6. júl 1961

2) Zamestnanie a funkčné zaradenie
Názov a adresa pracoviska: Archeologický ústav SAV v Nitre
Funkčné zaradenie: riaditeľ
Študijný, resp. vedný odbor, v ktorom uchádzač pôsobí, názov a číslo:

3) Vzdelanie, kvalifikačný rast a doterajšie pôsobenie:
VŠ: rok: 1983
Akademický titul:. PhDr. vedný/študijný odbor: archeológia rok: 1984
Vedecká hodnosť: CSC vedný odbor: archeológia rok: 1998
Vedecko/umelecko-pedagogický titul: Doc. rok: 2014
SVP – samostatný vedecký pracovník II. – r. 2002
SVP I. – samostatný vedecký pracovník – r. 2005

Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a doterajšieho vedecko-pedagogického a odborného pôsobenia :

pracovisko: funkčné zaradenie: od – do:

Archeologický ústav SAV – od r. 2008 - riaditeľ 2008 - trvá
Archeologický ústav SAV – od r. 2002 – zástupca riaditeľa 2002-2008
Archeologický ústav SAV – vedecký tajomník ústavu 1992-2002
Archeologický ústav SAV - odborný pracovník 1986-1992
Vlastivedné múzeum v Nitre– odborný pracovník 1983-1986

Spolupráca s VŠ 2.1.25. archeológia


- Terénna teória a prax na výskumoch každoročne od r. 1988 (s výnimkou roku 1999)

- od r.. 2004 do 2013 organizovanie a vedenie Summer School of Archaeology in Nitra / Slovakia - (spolu s J.-W. Goethe Univ. a Johann Wolfgang Goethe-Universty Frankfurt am Main) – študenti z Nemecka, Čiech, USA – Harward, Poľska, Egypta, Bulharska, Slovenska). Vzdelávaniu v terénnej praxi študentov archeológie sa venuijem od r. 1988. Za toto obdobie som zaškoloval desiatky študentov z mnohých krajín. Viacerí u mňa absolvovali povinnú prax potrebnú k získaniu osobitnej odbornej spôsobilosti v odbore archeológia (v súlade so zákonom 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu).

Od r. 2010 spolugarant doktorandského štúdia na Archeologickom ústave SAV (s FF UK Bratislava) – schválené Akreditačnou komisiou pri MK SR

Člen oborovej komisie študijného programu doktorandského štúdia (od. r. 2011 - FF UK – 2.1.25)

Vo väčšine mojich VEGA projektov sa snažím zapájať do spolupráce aj nastupujúcu generáciu archeológov a múzejníkov (spravidla z UK Bratislava, UKF Nitra a AÚ SAV).

Vedenie bc, mgr, PhD prác:
úspešne ukončení doktorandi v odbore 2.1.25:
M. Uličný
M. Bielich
M. Kopčeková
R. Rusnák
M. Vojteček

po minimovej skúške
J. Elgyütt

Školenie - Diplomové práce
Mgr. práca – Hanko Roessner (Uni. Frankfurt am Main) - archeológia
Mgr. práca E. Frančíková muzeológia

Školenie - Bakalárske práce:
M. Mihaliková 2013 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov
M. Vnuková 2012 muzeológia
L. Varga 2012 2.1.7 história

3. Riešenie projektov výskumu a vývoja - výber:

Typ projektu: Medzinárodný, EU program Culture 2000
Číslo projektu: 2CE115P4
Názov projektu: Cudzinci vo včasnom stredoveku. Fremde im Frühmittelalter, Migration - Integration - Akkulturation
Doba riešenia (roky od-do): 2002-2005
Riešiteľská pozícia: vedúci tímu za Slovensko (hlavný koordinátor D. Quast, Nemecko, Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Forschungsinstitut für Archäologie, Mainz)

Typ projektu: ŠPVV
Číslo projektu: 2003 SP 51/028 09 02)
Názov projektu: Ochrana a záchrana archeologických a historických pamiatok na území Slovenska ako integrálna súčasť európskeho kultúrneho dedičstva.
Doba riešenia (roky od-do): 2003-2006
Riešiteľská pozícia: spoluriešiteľ, zodp. za ucelenú časť projektu

Typ projektu: Multilaterálny, hlavný koordinátor RGZM Mainz, Nemecko
Číslo projektu: medziústavná zmluva
Názov projektu: Starí Maďari a Nemecká ríša
The Ancient Hungarians and Germany
Doba riešenia (roky od-do): 2009-2013
Riešiteľská pozícia: vedúci tímu za Slovensko (hlavný koordinátor, F. Daim, Nemecko)

Typ projektu: Medzinárodný, EU program Culture 2000
Číslo projektu: 513570_Cu-1-2011-1
Názov projektu: Európske hrady ako centrá kultúrnej výmeny v stredoveku
Europäische Burgen als herausragende Zentren frühen Kulturaustausches im Mittelalter
Doba riešenia (roky od-do): 2011 -2012
Riešiteľská pozícia: vedúci tímu za Slovensko (hlavný koordinátor R. Friedrich, Nemecko, Deutschen Burgenvereinigung e.V. zur Erhaltung der historischen Wehr- und Wohnbauten, gegründet 1899)

Typ projektu: medzinárodný, bilaterálny
Číslo projektu: Medziinštitucionálny projekt
Názov projektu: Zisťovanie proveniencie (pre)historických kultúrnych zvyškov v regióne Slovenska na základe elementálnych a izotopických prvkov (Investigation of provenance of (pre)historic cultural remains in the Slovak region by elemental and isotopic fingerprints)
Doba riešenia (roky od-do): 2013 -2016
Riešiteľská pozícia: vedúci projektu (spolu s T. Prohaskom za Rakúsko, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU)
Department of Chemistry - Research Group of Analytical Chemistry - VIRIS Laboratory)

Typ projektu: medzinárodný, bilaterálny Archeologický ústav SAV/ J.-W. Goethe Universität Frankfurt am Main
Číslo projektu: medziústavný projekt
Názov projektu: Datovanie a štruktúra včasnostredovekých hradísk na Slovensku/strednom Podunajsku
Datierung und Struktur frühmittelalterlicher Burgwälle in der Slowakei/Mitteldonauraum
Doba riešenia (roky od-do): 2005-2013
Riešiteľská pozícia: Vedúci projektu (spolu s prof. J. Henningom za nemeckú stranu)

Typ projektu: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Číslo projektu: ITMS 26220120059 – Centrá excelentného výskumu
Názov projektu: Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska
Doba riešenia (roky od-do): 2010-2015
Riešiteľská pozícia: vedúci projektuTyp projektu: VEGA

Číslo projektu: 2/005/09
Názov projektu: Hradiská - mocenské centrá včasného stredoveku na príklade najnovších výskumov hradísk z 9.-10. stor. na západnom Slovensku
Hillforts - Early medieval Power centres. Based on the examples of new excavated hillforts from western Slovakia (9th-10th cent.)
Doba riešenia (roky od-do): 2009-2011
Riešiteľská pozícia: Zodpovedný riešiteľ – vedúci projektu


Číslo projektu: 2/0189/12
Názov projektu: Migrácia - akulturácia - integrácia - mobilita - obchod v dobe sťahovania národov a vo včasnom stredoveku na území Slovenska (Migration - Acculturation - Mobility - Trade in the Late Migration Period and the Early Middle Ages in the Area of Slovakia)
Doba riešenia (roky od-do): 2012 - 2015
Riešiteľská pozícia: Zodpovedný riešiteľ – vedúci projektu

Typ projektu: COST

Číslo projektu: oc-2011-2-10516
Názov projektu: COSCH - Farba a miesto v kultúrnom dedičstve (COSCH - Colour and Space in Cultural Heritage)
Doba riešenia (roky od-do): 2012 - 2015
Riešiteľská pozícia: vedúci tímu za AÚ SAV

Typ projektu: medziinštitucionálny,

AÚ SAV – SNM, pod záštitou MK SR
Číslo projektu: medzirezortný výskum
Názov projektu: Sv. Cyril a Metod, patróni Európy, Najstaršie doklady kresťanstva na Slovensku
Doba riešenia (roky od-do): 2012-2014
Riešiteľská pozícia: vedúci projektu (spolu s B. Pánisom za SNM)

Vedenie najdôležitejších inštitucionálnych projektov (výber) (2001-2015):
- Stredoveká osada – Zlaté Moravce (2001)
- Stredoveká osada – Martin (2002)
- Pohrebisko z doby sťahovania národov – Tesárske Mlyňany (2002, 2003)
- Polykultúrne sídlisko a pohrebisko – Nitra – Dolné Krškany (2003)
- Polykultúrne sídlisko a pohrebisko – Nitra – Svätoplukovo nám. a Nitra – Mlynská ul. (2004)
- Staromaďarské pohrebisko – Nitra - Lužianky (2004)
- Sídlisko z doby bronzovej a včasnostredoveké pohrebisko – Nitra – Šindolka (2004) – spolu s J. Ruttkayovou
- Včasnostredoveké hradisko – Majcichov (2004 - 2006) – spolu s E. Fottovou
- Systematický prieskum oblasti Tríbeč
- stredoveké mesto (vrátane osady z doby kamennej, doby bronzovej, doby železnej, doby veľkomoravskej a pohrebisko z doby bronzovej) – Nitra – Svätoplukovo nám. a Mlynská ul. (2002-2005)
- veľkomoravský a románsky kostol s priľahlým cintorínom (Nitra – Martinský vrch) (2005, 2012-2015)
- hradisko z doby veľkomoravskej – Bratislavský hrad (2005)
- osada z mladšej doby kamennej a stredoveku – Zlaté Moravce (priemyselný park) – 2006
- moderné metódy archeologického výskumu – 3D archeológia, interdisciplinárny výskum, letecký prieskum, skenovanie terénu, LIDAR, izotopy, datovacie metódy – intenzívne od r. 2010
- výskum hradiska a včasnostredovekého pohrebiska v Bíni (2011, 2012)
- súbor záchranných archeologických výskumov na R1 – Nitra – Banská Bystrica – doposiaľ najväčšia výskumná akcia v histórii Slovenska (2008-2011).
- koordinácia výskumov v rámci pripravovaných PPP projektov na D1 Hričovské Podhradie – Višňové – Turany, Jánovce – Jablonov)
- výskum hradiska v Zemplíne (2013-2014)
- výskum D3 Kysuce a D1 Hričovké Podhradie -Lietavská Lúčka – 2013
- výskum tzv. zoborského kláštora (2015)4. Expertízna a posudzovacia činnosť:

a. Zoznam najvýznamnejších expertíz a posudzovaní vykonaných uchádzačom (podľa vlastného výberu):
V priebehu svojej činnosti som vyhotovil stovky expertíz k vplyvom stavebnej činnosti na archeologické kultúrne dedičstvo (výstavba diaľnic, rýchlostných komunikácií, priemyselných parkov, obchodných reťazcov, obnova hradov a iných pamiatok.
Expert – Senát České republiky
Expert Ministerstva kultúry SR pre projekt Sv. Cyril a Metod
Posudzovanie grantových a medzinárodných projektov (VEGA, GA AV ČR, Fulbright, Uni. Frankfurt am Main, Rakúska akadémia vied a pod.)
Posudky pre vedecké časopisy (Archaeologia Historica, Ve službách archeologie, Slovenská archeológia a pod.)
Člen atestačnej komisie Archeologického ústavu AV ČR (r. 2012)
Člen výberových komisií na riaditeľov vedeckých inštitúcií (Archeologický ústav AV ČR Praha, Ústav archeologické památkové péče Brno)


b. Členstvo vo vedeckých a odborných komisiách, redakčných radách a výboroch vedeckých a odborných konferencií (výber):

Členstvo v poradných zboroch vlády SR, vedeckých radách a pod. (za posledných 15. rokov – výber)
– predseda Komisie pre terénny archeologický výskum na Slovensku - do r. 2002
- člen Komisie MK na prípravu zákona o pamiatkach – 1999-2002
- člen vedeckej rady pre štátnu pamiatkovú starostlivosť pri MK SR do r. 2002
- predseda archeologickej rady pri Ministerstve kultúry SR od r. 2002 do 2005
V súčasnosti (výber):
- člen Vedeckej rady UK Bratislava
- člen Národného konzultačného panelu Kultúrne dedičstvo v kontexte globálnych zmien
- konzultant - pracovnej skupiny Pôdohospodárstvo a životné prostredie, vrátane moderných chemických technológií šetrných k životnému prostrediu (RIS 3).
- člen Vedeckej Rady UKF Nitra
- člen Vedeckej Rad FF UKF Nitra
- člen Vedeckého kolégia pre vedy kultúrno-historické SAV
- člen Vedeckej rady Slovenského historického ústavu v Ríme
- člen Pamiatkovej rady pri MK SR
- predseda Rady APVV pre humanitné vedy


Členstvo v redakčných radách (iba aktuálne):

Archäologie Österreich (funkcia: člen)
Slovenská archeológia (funkcia: predseda RR)
Studien zur Archäologie Europas – (Habelt-Verlag -funkcia: člen)
Zborník SNM, Archeológia (funkcia: člen)
Archaeologica Slovaca Monographiae – Catalogi – hlavný redaktorZostavovateľské a editorské aktivity – monografie, zborníky, periodiká doma i v zahraničí:

FAI01 Archeológia a ropa : záchranné archeologické výskumy na trase výstavby preložky ropovodu mimo Žitného ostrova. Zostavovateľ Matej Ruttkay. Nitra : Archeologický ústav SAV, 1995. 49 s. ISBN 80-88709-25-3.
FAI02 Archeológia na trase plynovodu : [1993-1995]. Zost. Matej Ruttkay. Nitra Brati-
slava : Archeologický ústav SAV : Interpond, 1997. 126 s. ISBN 80-88736-14-5.
FAI03 Slovensko vo včasnom stredoveku. Editor Alexander T. Ruttkay, Matej Ruttkay, Peter Šalkovský ; rec. Jozef Vladár, Pavel Kouřil. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2002. 211 s. Archaeologica Slovaca Monographiae, Tomus VII. ISBN 80-88709-60-1.
FAI04 Ve službách archeologie V. Editori Vladimír Hašek, Rostislav Nekuda, Matej Ruttkay ; recenenzovali Alexander T. Ruttkay, Břetislav Vachala. Brno : Muzejní a vlastivědná společnost ; Nitra : Archeologický ústav SAV, 2004. 362 s. ISBN 80-7275-051-8.
FAI05 Castrum Bene 7. Burgen und Siedlungsstruktur. Herausgegeben von Alexander Ruttkay T. - Matej Ruttkay - Peter Bednár. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2004. 339 s. ISBN 80-88709-75-X.
FAI06 Ve službách archeologie VI. Zostavovatel Matej Ruttkay, Vladimír Hašek, Rostislav Nekuda, rec. Antonín Přichystal, Alexander T. Ruttkay. Brno : Muzejní a vlastivědná společnost : Geodril ; Nitra : Archeologický ústav SAV, 2005. 546 s. ISBN 80-7275-060-7.
FAI07 Dávne dejiny Nitry a okolia : vo svetle najnovších archeologických nálezov. Zborník z konferencie konanej pri príležitosti Dňa Nitranov 2. júla 2005. - Nitra : Archeologický ústav SAV / Ponitrianske múzeum, 2005, 140s. ISBN 80-88709-79-2.
FAI08 Ve službách archeologie VII. Uspořádali a vydání připravili Vladimír Hašek, Rostislav Nekuda, Matej Ruttkay ; recenzovali Vladimír Nekuda, Antonín Přichystal. Brno : Muzejní a vlastivědná společnost-Geodrill-Geopek ; Nitra : Archeologický ústav SAV, 2006. 472 s. ISBN 80-7275-066-6.
FAI09 Bojná : hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva.. Editori Karol Pieta, Alexander T. Ruttkay, Matej Ruttkay. Nitra : Archeologický ústav SAV-Ponitrianske múzeum, 2006. 250 s. Archaeologica Slovaca Monographiae. Studia, Tomus IX. ISBN 80-88709-90-3.
FAI10 Bojná : hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva. Editor Karol Pieta, Alexander T. Ruttkay, Matej Ruttkay. 2. oprav. a rozš. vyd. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2007. 250 s. Archaeologica Slovaca Monographiae, Studia, Tomus IX. ISBN 978-80-88709-91-6.
FAI11 Ve službách archeologie. Editor Vladimír Hašek, Rostislav Nekuda, Matej Ruttkay. Brno ; Nitra, 2008. 2 čísla. ISSN 1802-5463.
FAI12 Ve službách archeologie. Editor Vladimír Hašek, Rostislav Nekuda, Matej Ruttkay. Brno : FINESO, 2009. ISSN 1802-5463.
FAI13 Bratia, ktorí menili svet - Konštantín a Metod : príspevky z konferencie. Zostavovatelia Branislav Panis, Matej Ruttkay, Vladimír Turčan. Bratislava : Slovenské národné múzeum ; Nitra : Archeologický ústav SAV, 2012. 248 s. ISBN 978-80-8060-304-5.
FAI14 Ruralia X : Agrarian Technology in the Medieval Landscape : Abstract Book and Excursion Guide. Matej Ruttkay, Peter Bednár, Petra Smetanová, Marek Vojteček, Barbara Zajacová. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2013. 56 s. ISBN 978-80-89315-47-5.


Publikačná činnosť a citácie (pozri na www.sav.sk
pod adresou:
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2739&action=publications&type=


Členstvo v organizačných výboroch vedeckých konferencií (výber):

Prírodovedecké metódy v službách archeológie – od r. 2004 do r. 2009 každoročne hlavný spoluorganizátor, resp. organizátor (medzinárodná konferencia zameraná na spoluprácu rôznych vedných disciplín pri archeologickom výskume, vždy do roka vyšiel zborník, resp. časopis s príspevkami z komferencie).
Medzinárodná konferencia RURALIA 2013 - Agrarian Technology in the Medieval Landscape – predseda org. výboru – 95 percent účastníci zo zahraničia
Archaeologia historica 2007 – Teplý vrch – medzinárodná konferencia archeológie stredoveku
Archaeologia historica 2010 – Pezinok – medzinárodná konferencia archeológie stredoveku (spolu s FF UK Bratislava)
Alexander von Humboldt Stifftung – prezentačné dni v SR - 2006 (seminár v Nitre a exkurzia– I. Cheben, M. Ruttkay). Stretnutie členov klubu A. v. Humboldt – klubu v SR s vedením Nadácie A. v. Humboldta venované doterajšej činnosti. Vedenie AÚ SAV pri tejto príležitosti prerokovalo možnosti ďalšej spolupráce s prezidentom tejto nadácie
Medzinárodná videokonferencia (jedna z prvých v Európe) The Snellegem Project (West Flanders) . New light on the age of Charlemagne -Strategies of integrative archaeology. 23-25. januára 2007. Hlavným organizátorom bol Prof. Joachim Henning z Johan-Wolfgang Goethe Universität Frankfurt a zúčastnili sa jej renomovaní bádatelia z University of Nottingham; Harvard University - Dept. of History; Weizmann Institute Rehovot-Tel Aviv; University College London; Technische Universität Darmstadt; Römisch-Germanische Kommission Frankfurt am Main; Archaeologický ústav Slovenskej Akadémie vied Nitra.
RURALIA X – Agrarian Technology in the Medieval Landscape, 9.-15. September 2013.
Archaeologia historica 2017 – Pezinok – medzinárodná konferencia archeológie stredoveku (spolu s UKF Nitra, TU Zvolen a Mestom Zvolen))


5. Uznanie a ocenenie vedeckej činnosti uchádzača:
a. Zahraničné a domáce pozvané prednášky a pobyty (podľa vlastného výberu):

Alexander von Humboldt Stiftung - 15 mesačný študijný pobyt – J. Guttenberg Universität Mainz (prof. Ament) (1999 – 2000)
AAR – American Academy in Rome – 3 mesačný pobyt v r. 2005-2006
J.-W. Goethe univ. Frankfurt am Main
Masarykova univerzita Brno, 2016


b. Iné mimoriadne významné vedecké, odborné alebo umelecké aktivity (podľa vlastného výberu):
Realizácia obrovského počtu systematických a záchranných archeologických výskumov, z ktorých predkladám výber:
- prvý výskum celej staroslovanskej osady - Bajč – (1987-1994)
- súbor výskumov na stavbe tranzitného plynovodu (1994-1995)
- stredoveká osada – Zlaté Moravce (2001)
- stredoveká osada – Martin (2002)
- pohrebisko z doby sťahovania národov – Tesárske Mlyňany (2002, 2003, 2009)
- polykultúrne sídlisko a pohrebisko – Nitra – Dolné Krškany (2003)
- polykultúrne sídlisko a pohrebisko – Nitra – Svätoplukovo nám. a Nitra – Mlynská ul. (2004)
- staromaďarské pohrebisko – Nitra - Lužianky (2004)
- sídlisko z doby bronzovej a včasnostredoveké pohrebisko – Nitra – Šindolka (2004 spolu s J. Ruttkayovou)
- včasnostredoveké hradisko – Majcichov (2004 - 2006) – spolu s E. Fottovou
- v rámci projektu mladých koordinácia južnej polovice Slovenska a priamy výskum a prieskum oblasti Tríbeč
- stredoveké mesto (vrátane osady z doby kamennej, doby bronzovej, doby železnej, doby veľkomoravskej a pohrebisko z doby bronzovej) – Nitra – Svätoplukovo nám. a Mlynská ul. 2002-2005
- veľkomoravský a románsky kostol s priľahlým cintorínom (Nitra – Martinský vrch) – 2005, 2013
- hradiská z doby veľkomoravskej – Bratislava, Pobedim, Majcichov, Nitra, Bíňa atď. – spolu s kolektívom bádateľov– 2004-2013)
- osada z mladšej doby kamennej a stredoveku – Zlaté Moravce (priemyselný park) – 2006
- súbor výskumov R1 Nitra – Tekovské Nemce (spolu s kolektívom archeológov) – 2008-2011
- zaniknutý kostol – Závada – 2013
- zaniknutý kostol a stredoveká dedina Šoldov (spolu s M. Sojákom)


Ďalšia vedecko- pedagogická činnosť:

V rámci pedagogickej činnosti je nesmierne dôležité každoročné (od r.. 2004) organizovanie a vedenie Summer School of Archaeology in Nitra / Slovakia - (spolu s J.-W. Goethe Univ. a Johann Wolfgang Goethe-Universty Frankfurt am Main) – študenti z Nemecka, Čiech, USA – Harward, Poľska, Egypta, Bulharska, Slovenska). Vzdelávaniu v terénnej praxi študentov archeológie sa venujem od r. 1988. Za toto obdobie som školil desiatky študentov z mnohých krajín. Viacerí u mňa absolvovali povinnú prax potrebnú k získaniu osobitnej odbornej spôsobilosti v odbore archeológia (v súlade so zákonom 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu.

Spolugarant doktorandského štúdia na Archeologickom ústave SAV (s FF UK Bratislava)
Člen oborovej komisie študijného programu doktorandského štúdia (FF UK – 2.1.25)

Vo väčšine mojich VEGA projektov sa snažím zapájať do spolupráce aj nastupujúcu generáciu archeológov a múzejníkov (spravidla z UKF Nitra a AÚ SAV)


Vedecko-výstavná činnosť:
Vo svojej vedeckej kariére kladiem veľký dôraz na prezentáciu výsledkov vedy širokej verejnosti. Okrem veľkého počtu vystúpení vo všetkých druhoch médií sa aktívne podieľam, iniciujem a realizujem aj viaceré výstavné projekty. Vždy je snaha zapojiť do nich okrem pracovníkov AÚ SAV aj mladých bádateľov, resp. študentov z iných inštitúcií.
Som autorom, resp. spoluautorom významných častí expozícií:
- Dejiny poľnohospodárstva (Slovenské poľnohospodárske múzeum - Nitra),
- Biskupské múzeum (Nitra – hrad)
- Od veľkomoravského valu po barokový bastión – kazematy nitrianskeho hradu
- Archeológia – SNM – Žižkova ul.
Výber z výstav:
- Dedičstvo Karola Veľkého, Bratislava 2016 (člen riešiteľského kolektívu)
- Najstaršie doklady kresťanstva na Slovensku – Nitra 2013
- Sv. Cyril a Metod – patróni Európy (Vatikán 2013/2014)
- R1 Archeologické nálezy (Nitra 2010)
- Významné objavy slovenskej archeológie (Nitra 2009)
- Archeológia na stavbe diaľnic (Nitra 2008)


c. Najvýznamnejšie ocenenia a uznanie vedeckých výsledkov (podľa vlastného výberu):
AAR - American Academy in Rome - Society of fellows (funkcia: člen)
DAI - Nemecký archeologický inštitút (funkcia: člen korešpondent)
EAC - Europae Archaeologiae Consilium (funkcia: zástupca za SR - člen rady)
RURALIA (funkcia: koordinátor za SR)
INNOLEC Lectureship in Anthropology (Faculty of Sciences, Masaryk University, Czech Republic)
Výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá za r. 1998
Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za r. 2003
Cena za vedeckú popularizáciu SAV 2010
Cena za vedeckú popularizáciu SAV 2015
Prémia Literárneho fondu za trojročný vedecký ohlas r. 2016

V r. 2012 som bol nezávislou agentúrou ARRA zaradený na základe hĺbkového hodnotenia vedeckej produktivity do úzkej skupiny Špičkových pracovníkov SAV(http://www.urad.sav.sk/downloads/arra/3.%20oddelenie%20vied%20SAV/Tab4-Spicka.pdf)
Podpis: ...............................................
V Nitre .......................................................................