Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

PhDr. Peter Bednár CSc.

Národné projekty

* Ekonomika stredoveku (6.-13.storočie)

Medieval Economy (6th - 13th Century)

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.

Exploatácia prírodných zdrojov vo včasnej dobe dejinnej až novoveku vo vybraných regiónoch Slovenska

The exploitation of natural resources from the Early Historic Period to the Modern Times in selected Slovak regions

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Bednár Peter CSc.

* Manažment údajov Centrálnej archeologickej evidencie Slovenskej republiky

-

Doba trvania: 1.10.2021 - 30.9.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Informatizácia spoločnosti
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ