Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

PhDr. Milan Hanuliak DrSc.

Národné projekty

* Kultúrny vývoj a ráz osídlenia od neolitu po vrcholný stredovek na príklade lokality Bratislava - Zlaté piesky

Development od culture and character of settlement from neolithic period up to the middle ages foristence in locality of Bratislava-Zlaté Piesky.

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Bistáková Alena PhD.

* Stredné Ponitrie vo včasnom stredoveku. Ad fontes.

Middle Nitra Region in the Early Middle Ages. Ad fontes.

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Robak Zbigniew PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ