Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

prof. PhDr. Vladimír Varsik CSc.

Národné projekty

* Archeologické pramene k včasnej dobe dejinnej a začiatku stredoveku v strednom Podunajsku

Archaeological sources to early historic times and Early Middle Ages in the Middle Danube region

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Pieta Karol DrSc.

* EDORIMS - Elity doby rímskej u stredoeurópskych Svébov

Roman Period Elites of the Suebi People in the Central Europe

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. doc. PhDr. Droberjar Eduard Ph.D.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ