Informačná stránka zamestnanca SAV

doc. PhDr. Gertrúda Březinová, CSc. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • Ľudia a hory - archeologická perspektíva : Interakcie ľudských spoločenstiev horských a podhorských oblastí západného Slovenska. Igor Bazovský, Gertrúda Březinová (editori). Bratislava : Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum ; Nitra : Archeologický ústav SAV. ISSN 1336-6637(APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska). Typ: FAI
  • Kelti / The Celts / Die Kelten 2019 : 20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - Kniha abstraktov. Lucia Benediková, Gertrúda Březinová, Karol Pieta (eds.). Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. 74 s. ISBN 978-80-8196-032-1(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Typ: FAI
  • BŘEZINOVÁ, Gertrúda - DAŇOVÁ, Klaudia. Sídlisko z doby laténskej v Bernolákove = Settlement from the La Tène period in Bernolákovo. In Ľudia a hory - archeologická perspektíva : Interakcie ľudských spoločenstiev horských a podhorských oblastí západného Slovenska, 2019, supplementum 12, s. 153-178. ISSN 1336-6637.(APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku. APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska). Typ: ADFB
  • BŘEZINOVÁ, Gertrúda - BUDAJ, Marek. Hromadný nález tetradrachiem typu Huşi-Vovrieşti zo Štitár-Žibrice v kontexte osídlenia regiónu v dobe laténskej = Hoard of tetradrachms of the Huşi-Vovrieşti type from Štitáre-Žibrica in the context of the settlement of the region in the La Tène Period. In Studia Historica Nitriensia, 2019, roč. 23, supplementum, s. 339-350. ISSN 1338-7219. Typ: ADNB
  • BŘEZINOVÁ, Gertrúda - PROHÁSZKA, Péter. Archeologické nálezy z Obidu, okres Nové Zámky = Archaeological finds from Obid, Nové Zámky District. In Studia Historica Nitriensia, 2019, roč. 23, supplementum, s. 351-358. ISSN 1338-7219. Typ: ADNB
  • BŘEZINOVÁ, Gertrúda - RUTTKAY, Matej. A Late La Tène feature from Nitra-Svätoplukovo námestie square, Slovakia. In Schichtengeschichten : Festschrift für Otto H. Urban. - Bonn : Habelt, 2019, s. 163-173. ISBN 978-3-7749-4206-6.(VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity. VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Typ: AECA
  • BŘEZINOVÁ, Gertrúda. Nálezy skla = Glass findings. In ROMSAUER, Peter - HEČKOVÁ, Jana - REPKA, Dominik. Chotín VII : Sídlisko z doby halštatskej, rímskej a stredoveku. - Nitra : UKF, 2019, s. 236-238. ISBN 978-80-558-1403-2. Typ: AEDA
  • BŘEZINOVÁ, Gertrúda. Sklo = Glass. In ROMSAUER, Peter - HEČKOVÁ, Jana - REPKA, Dominik. Chotín VII : Sídlisko z doby halštatskej, rímskej a stredoveku. - Nitra : UKF, 2019, s. 133-134. ISBN 978-80-558-1403-2. Typ: AEDA
  • BŘEZINOVÁ, Gertrúda. Graves from the burial ground in Nitra-Zobor, Martinský vrch. In Kelti / The Celts / Die Kelten 2019 : 20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - Kniha abstraktov. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 13. ISBN 978-80-8196-032-1.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Typ: AFL
  • Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. Hlavný redaktor [2013-] Gertrúda Březinová, Alena Bistáková. Nitra : Archeologický ústav SAV, 1956-. 2 x ročne. ISSN 0560-2793. Typ: FAI

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus