Information Page of SAS Employee

PhDr. Susanne Stegmann-Rajtár, CSc. - publications

Publishing Activity in Year 2020

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

  • FELCAN, Michal - PAŠTEKA, Roman - STEGMANN-RAJTÁR, Susanne. Research on the Early Iron Age Hillfort Smolenice-Molpír in the Western Carpathians. In Bringing Down the Iron Curtain : Paradigmatic change in research on the Bronze Age in Central and Eastern Europe? - Oxford : Archaeopress Archaeology, 2020, p. 65-83. ISBN 978-1-78969-454-3.(VEGA č. 2/0115/18 : Metalurgia a využitie farebných kovov v mladšom praveku až vo včasnom stredoveku na Slovensku. VEGA č. 2/0150/15 : Suroviny a technológie vo včasnom historickom období na Slovensku). Type: AECA
  • STEGMANN-RAJTÁR, Susanne. Nález štítovej puklice z okolia Banskej Bystrice v kultúrno-historickom kontexte staršej doby železnej v Karpatskej kotline = The find of a shield boss from the vicinity of Banská Bystrica in the cultural-historical context of the Early Iron Age in the Carpathian basin. In Doba popolnicových polí a doba halštatská : Zborník príspevkov z XV. medzinárodnej konferencie Doba popolnicových polí a doba halštatská Smolenice 15.–19. október 2018. Ed. Vladimír Mitáš, Ondrej Ožďáni. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2020, s. 185-200. ISBN 978-80-8196-036-9.(APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 2/0115/18 : Metalurgia a využitie farebných kovov v mladšom praveku až vo včasnom stredoveku na Slovensku). Type: AFB

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus