Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

PhDr. Ondrej Ožďáni, CSc.

Po absolvovaní Strednej všeobecnovzdelávacej školy B. S. Timravy v Lučenci v roku 1968 som v rokoch 1968 – 1973 študoval archeológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Štúdium som ukončil obhájením diplomovej práce na tému „Karpatská mohylová kultúra na juhozápadnom Slovensku“. Od roku 1973 pracujem v Archeologickom ústave SAV v Nitre doteraz. V roku 1982 mi bol udelený titul PhDr. na Univerzite Komenského v Bratislave a v tom istom roku som získal vedeckú hodnosť CSc. na základe úspešnej obhajoby mojej kandidátskej práce: „ Význam mohylových kultúr pre sociálno-ekonomický rozvoj Slovenska v dobe bronzovej. Špecializujem sa na dobu bronzovú a na problematiku mohylových kultúr. V rokoch 1974 až 2005 som realizoval niekoľko desiatok archeologických výskumov pravekých až stredovekých sídlisk a pohrebísk. V poslednom období spracúvam bronzové depoty z mladšej až neskorej doby bronzovej, mohylové pohrebisko v Malej nad Hronom a sídlisko z doby bronzovej v Štúrove-Obidskej pustatine so zameraním na problematiku tzv. Litzenkeramik a počiatky karpatskej mohylovej kultúry.