Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

MVDr. Jindřich Šoltys CSc.

Národné projekty

* Cestodózy so zoonóznym potenciálom na Slovensku – zanedbateľné riziko alebo závažná hrozba?

Cestodoses with zoonotic potential in Slovakia – negligible risk or serious threat?

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Antolová Daniela PhD.

* RiskPar - Hodnotenie rizika výskytu parazitozoonóz metódami multikriteriálnej analýzy

Risk assessment of the parasitozoonoses occurrence using multicriteria analysis approaches

Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Papajová Ingrid PhD.

* Imunomodulačné vlastnosti probiotických enterokokov a ich enterocínov pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou

Immunomodulatory properties of probiotic enterococci and their enterocins in the antiparasitic defence of the host with experimental trichinellosis

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Dvorožňáková Emília PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ