Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Katarína Gmucová CSc.

Národné projekty

* Hľadanie optimálnych štruktúrnych a elektronických vlastností organických polovodičových vrstiev

Search for optimal structural and electronic properties of organic semiconductor thin films

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nádaždy Vojtech CSc.

* Vplyv zabudovania MXénov do perovskitových solárnych článkov Effect of incorporation of MXenes in the perovskite solar cells

Effect of incorporation of MXenes in the perovskite solar cells

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Majková Eva DrSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ