Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

Mgr. Rastislav Milovský, PhD.

Analytické metódy:

izotopová hmotnostná spektrometria (MAT253 a periférie)

plynová chromatografia s molekulovou hmotnostnou spektrometriou (TraceGC Ultra, ITQ900)

Ramanova mikrospektroskopia (LabRamHR 800)

Vzdelávanie a príprava:

1991 – 1996 denné štúdium geológie (Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava)

1996 obhájenie titulu Mgr. (Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava)

2000 obhájenie titulu PhD. (Geologický ústav SAV, Bratislava)

Odborná prax:

1996 – 1999 Geologický ústav SAV, interný doktorand

1999 – 2015 Geologický ústav SAV, vedecký pracovník

Stáže:

2003 VI.-X. DAAD štipendium, Univerzita Göttingen, Inštitút geochémie

Pozvané prednášky:

10.12.2012, Moskva, Inštitút geológie rudných ložísk, mineralógie a petrografie Ruskej akadémie vied (IGEM RAN), prednáška: Fluid-overpressure-triggered nappe thrusting in Western Carpathians.

23.9.2015, Perm, Fakulta prírodných vied Permskej univerzity, prednáška: Nové metódy izotopového výskumu prírodného plynu.

27.11.2015 Inštitút mineralógie a kryštalografie Viedenskej Univerzity, prednáška: Mineralogical studies of rauhwackes – basal tectonic breccias of thin-skinned nappes.