Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Giang Nguyen PhD.

Medzinárodné projekty

* BattPor - Inline evaluácia pórovitosti elektród Li-ion batérií pomocou algoritmov strojového učenia

Inline evaluation of Li-ion batery electrod porosity using machine learning algorithms

Doba trvania: 1.6.2022 - 31.5.2025
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Budinská Ivana PhD.

* AI4EOSC - Umelá inteligencia pre EOSC

Artificial Intelligence for the European Open Science Cloud (AI4EOSC)

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2025
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tran Viet PhD.


Národné projekty

* ICONTROL - Inteligentné riadenie tokov práce v cloude pre dynamické a metrikami optimalizované nasadzovanie aplikácií

Intelligent Cloud Workflow Management for Dynamic Metric- Optimized Application Deployment (ICONTROL)

Doba trvania: 1.7.2021 - 31.12.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.

* Sémantické distribuované výpočtové kontinuum pre spracovanie extrémnych dát

Semantic distributed computing continuum for extreme data processing

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ