Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • KALLOVÁ, Nikola - LUKŠÍK, Ivan - HNATKOVIČOVÁ, Denisa. Young people’s perceived (in)vulnerability during the Covid-19 pandemic and media depictions. In Youth Voice Journal, s. 3-21. ISSN 2056-2969. Dostupné na internete: https://www.rj4allpublications.com/product/young-peoples-perceived-invulnerability-during-covid-19/ (APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti) Typ: ADMB
  • LUKŠÍK, Ivan - PETRŮ PUHROVÁ, Barbora - ŠROL, Jakub. Individuálne reprezentácie lásky mladých ľudí na Slovensku a v Českej republike = Individual representations of young people´s love in Slovakia and the Czech Republic. In Československá psychologie, 2023, roč. 67, č. 5, s. 315-331. (2022: 0.4 - IF, Q4 - JCR, 0.145 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0009-062X. Dostupné na: https://doi.org/10.51561/cspsych.67.5.315 (APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti) Typ: ADCA
  • LUKŠÍK, Ivan - BIANCHI, Gabriel - BABOŠ, Pavol. Kto na Slovensku perie partnerskú bielizeň? O partnerských vzťahoch z rodového hľadiska z pohľadu psychológie a kultúrnej antropológie = Who Does the Partner’s Laundry? On Partner Relationships from a Gender Perspective in Psychology and Cultural Anthropology. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2023, roč. 71, č. 1, s. 61-75. (2022: 0.3 - IF, 0.182 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2023.1.05 (APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti) Typ: ADNB
  • LUKŠÍK, Ivan - KALLOVÁ, Nikola - GABRIŠ, Ján. Prípady zlého zaobchádzania a podobného diskriminačného konania pri výkone verejnej moci vo vzťahu k Rómom - tematické zisťovanie. 1. vydanie. Bratislava : Úrad vlády Slovenskej republiky, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, 2023. 56 s. ISBN 978-80-974522-2-3 Typ: EDJ
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus