Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

prof. PhDr. Oľga Zápotočná CSc.

Národné projekty

* Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní

Language and cognitive impacts of socio-economic, cultural and educational conditions in preschool age on the development of literacy in primary education

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Urban Kamila PhD.

ELD-ET - Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti

Effective reading behavior strategies studied at key stages of literacy development

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zápotočná Oľga CSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ