Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Ján Novotný PhD.

Medzinárodné projekty

* Endogénny a exogénny potenciál rozvoja marginalizovaných oblastí na Slovensku a v Poľsku

Endogenous and exogenous development potential in Slovak and Polish marginalized areas

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Székely Vladimír CSc.


Národné projekty

* Georeliéf - zdroj informácií o tektonickom vývoji Západných Karpát v pliocénno-kvartérnom období

-

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Prokešová Roberta PhD.

* Hodnotenie nerovnomerného priestorového rozvoja: príčiny a dôsledky sociálno-ekonomického rastu, stagnácie alebo úpadku vybraných lokalít a regiónov

-

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Székely Vladimír CSc.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ