Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Ján Novotný PhD.

Medzinárodné projekty

Geoturistický potenciál územia v okolí Tatier a možnosti jeho rozvoja

Geotouristic potential of Podtatrze area and the possibilities of its development

Doba trvania: 3.10.2022 - 29.3.2024
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Novotný Ján PhD.


Národné projekty

* Georeliéf - zdroj informácií o tektonickom vývoji Západných Karpát v pliocénno-kvartérnom období

Land surface topography – a source of data on the tectonic evolution of the Western Carpathians in the Pliocene-Quaternary period

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Prokešová Roberta PhD.

* Hodnotenie nerovnomerného priestorového rozvoja: príčiny a dôsledky sociálno-ekonomického rastu, stagnácie alebo úpadku vybraných lokalít a regiónov

Evaluation of uneven spatial development: causes and consequences of socio-economic growth, stagnation or decline of selected localities and regions

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Székely Vladimír CSc.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ