Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Anna Fundárková M.A., PhD.

Národné projekty

Fenomén viacjazyčnosti v Uhorskom kráľovstve v stredoveku a v ranom novoveku

The Phenomenon of Multilingualism in the Kingdom of Hungary in the Middle Ages and Early Modern Period

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Fundárková Anna M.A., PhD.

* Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska

The glamour and fall of nobility. Strategies of noble representation in the History of Slovakia

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Duchoňová Diana PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ