Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Jaroslav Mosnáček DrSc.

Medzinárodné projekty

Dobre definované funkčné polyméry.

Well-Defined Functional Polymers.

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.

Európska sieť chemikálií a materiálov na báze furánu pre udržateľný rozvoj.

European network of furan based chemicals and materials for a Sustainable development.

Doba trvania: 1.11.2019 - 30.11.2023
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.

* Polymérne adaptovateľné siete smerom k výrobe vysoko výkonných materiálov.

Polymeric Adaptable Networks toward the Fabrication of High-performance Materials.

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Danko Martin PhD.


Národné projekty

* HvdWH - Časovo-rozlíšené štúdium rastu hybridných van der Waalsových heteroštruktúr

Real-time grow studies of hybrid van der Waals heterostructures

Doba trvania: 1.7.2018 - 30.6.2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mrkývková Naďa PhD.

NanoSens4Cancer - Glykánové bionanosenzory a bioanalytické zariadenia - ich konštrukcia, validácia a aplikácia v diagnostike rakoviny

Glycan bionanosensors and bioanalytical devices - their construction, validation and application for cancer diagnostics

Doba trvania: 1.10.2018 - 30.6.2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.

O2PIPOL - O2PIPOL: Pokročilá fotochemicky indukovaná radikálová polymerizácia s prenosom atómu tolerantná k prítomnosti kyslíka.

Advanced Oxygen Tolerant Photochemically Induced Atom Transfer Radical Polymerization.

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.

CEMEA - Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied.

Creation of Centre for Advanced Materials Application of the Slovak Academy of Sciences.

Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.

Celkový počet projektov: 7

Poznámka: * spoluriešiteľ