Informačná stránka zamestnanca SAV

PhDr. Elena Mannová CSc. - projektová činnosť

Národné projekty

* Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie (od polovice 18. do polovice 20. storočia)
Forms of care of orphaned and socially deprived children in the time of modernization (mid 18th century – mid 20th century)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Kušniráková Ingrid PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
* KODIELS - Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí
Continuities and discontinuities of political and social elites in Slovakia in 19th and 20th centuries
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Šoltés Peter PhD.
Doba trvania: 1.7.2015 - 30.6.2019
* Sociálno-politické dôsledky prvej svetovej vojny a rozpad Habsburskej monarchie
Social and political consequeces of First World War and Dissolution of Habsburg Monarchy
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Dudeková Kováčová Gabriela PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019
Spolky na Slovensku v 19. a 20. storočí ako nástroj sociálnej kohézie a solidarity
Voluntary associations in Slovakia in the 19th and 20th centuries as an instrument of social cohesion and solidarity
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Mannová Elena CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 4

Poznámka:
* spoluriešiteľ