Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

PhDr. Eva Kowalská DrSc.

Národné projekty

* Fenomén viacjazyčnosti v Uhorskom kráľovstve v stredoveku a v ranom novoveku

The Phenomenon of Multilingualism in the Kingdom of Hungary in the Middle Ages and Early Modern Period

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Fundárková Anna M.A., PhD.

CHRONUM - Chronológia dejín knižníc na Slovensku od počiatkov do roku 2020

Chronologia historiarum bibliothecarum ab initio usque ad annum 2020

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kowalská Eva DrSc.

* Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska

The glamour and fall of nobility. Strategies of noble representation in the History of Slovakia

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Duchoňová Diana PhD.

* Premeny chudobinskej starostlivosti v Uhorsku (1750- 1850)

Transformation of social care in Hungary (1750-1850)

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Kušniráková Ingrid PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ